Valtuusto, kokous 14.11.2022

§ 145 Ahola-Leppänen Mirja, luottamustoimen päättyminen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen valinta

TUUDno-2021-908

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Hallintosäännön 9 §:n mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on ykstitoista (11) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

  
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
 3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.


Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain
4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että
   

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita toimikaudekseen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
   
Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
Heiskala Timo Ruotsalainen Pekka
Hellgren Jari Haapa-aro Petra
Hellgren Teresa Viiru Sirpa
Juntunen Eero Sormunen Pekka
Keränen Jukka Korhonen Mari
Lappalainen Annika Kallioranta Otto
Lehtinen Mira Aulanko Saara
Palomäki Ulla Åhs Niina-Liisa
Rathgeber Satu Ahola-Leppänen Mirja
Räsänen Jari Marjeta Kari
Sarenius-Salmenkivi Erja Hyytinen Kalevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • valita lautakunnan puheenjohtajaksi Ulla Palomäen ja varapuheenjohtajaksi Jari Räsäsen.

Valmistelija

Niina Toikka, hallintojohtaja, niina.toikka@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäseneksi valittu Timo Heiskala on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta kesäkuussa 2022. Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustehtäviin.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää eron Timo Heiskalalle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Timo Heiskalan tilalle uuden jäsenen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää eron Timo Heiskalalle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Timo Heiskalan tilalle uuden jäsenen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää eron Timo Heiskalalle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Timo Heiskalan tilalle uudeksi jäseneksi Pekka Ruotsalaisen
 • valita Pekka Ruotsalaiselle uudeksi varajäseneksi Jarmo Vakkilan.

Valmistelija

Niina Toikka, hallintojohtaja, niina.toikka@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäseneksi valittu Mirja Ahola-Leppänen on ilmoittanut muuttavansa Tuusulasta 5.9.2022. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • todeta Mirja Ahola-Leppäsen luottamustoimen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta
 • valita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Satu Rathgeberille Mirja Ahola-Leppäsen tilalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • todeta Mirja Ahola-​Leppäsen luottamustoimen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta
 • valita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Satu Rathgeberille Mirja Ahola-​Leppäsen tilalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • todeta Mirja Ahola-Leppäsen luottamustoimen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta
 • valita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Satu Rathgeberille Mirja Ahola-Leppäsen tilalle Maria Ulvisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Tiedoksi

Mirja Ahola-Leppänen, valittu, Satu Rathgeber, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.