Kuntakehityslautakunta, kokous 8.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Jätintie, asemakaavan muutos, kaava nro 3575

TUUDno-2017-364

Valmistelija

  • Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Kkl § 84/31.5.2017           

Vireilletulo ja käynnistämissopimus

Alueen yksityinen maanomistaja on tehnyt asemakaavan muutosaloitteen omistamilleen maille Riihikallioon korttelin 32003 alueelle. Kaavamuutoksen mahdollisuutta tarkasteltaessa myös Tuusulan kunnan omistamaa puistoaluetta on sisällytetty käynnistettävän asemakaavan muutoksen alueeseen. Asemakaavan käynnistämissopimus on allekirjoitettu 8.6.2016 (§86 ja §87). Asemakaava on tullut vireille vireilletulokuulutuksella 8

Asemakaavan muutostarve ja tavoite

Asemakaavan muuttamiselle on tarve, koska Tuusulan kunnassa on tarve uusille pientalotonteille. Jätinpuisto on vähäisellä käytöllä oleva hoitamaton puistoalue, joka on tarkoituksenmukaista muuttaa osittain pientalotonteiksi siten, että alueen viheryhteydet edelleen säilyvät. Alueella on valmis katuverkosto ja      kunnallistekniikka, joten lisärakentamisen mahdollistaminen uusia pientalotontteja kaavoittamalla ei aiheuta kunnalle mainittavia kustannuksia.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa nykyisen asemakaavan mukaista PX-puistoaluetta pientalorakentamiseen siten, että alueen läpi säilyy edelleen luode-kaakko-suuntainen viheryhteys. Tällöin saadaan hoitamaton ja valmiiksi kunnallistekniikan piirissä oleva maa-alue tarkoituksenmukaiseen käyttöön vaarantamatta alueen viheryhteyksiä. Tavoitteena on sopeuttaa mahdollinen uudisrakentaminen luontevasti alueelle niin, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja yleisilme jopa kohenee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkinen nähtävilläolo

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.2.-6.3.2017 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi) sekä Tuusulan kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 6 mielipidettä ja 4 lausuntoa. Mielipiteet ja lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä. Alueen asukkaiden palaute oli OAS:n nähtävilläolon aikana hanketta kohtaan kriittistä – tavoitteena on pääosalla palautteen jättäneistä säilyttää oleva virkistysalue virkistyskäytössä.

Kaavaehdotus

Alue rajautuu kaakkoisreunaltaan Jätintiehen ja luoteisreunaltaan Pahanjäljentiehen sekä lounais- ja koillisreunoiltaan AO-tontteihin. Kaavamuutosalueeseen ei sisälly katualueita. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,5119 ha. Asemakaavamuutoksessa n. 73% (0,3745 ha) nykyisen asemakaavan PX-korttelialueesta muuttuu AO –korttelialueeksi (Erillispientalojen korttelialue, jolle saa rakentaa omakotitaloja ja paritaloja). Kyseisen AO-korttelialueen rakennusoikeus on yhteensä 749 k-m2. Yksikerroksiset, loivalla harjakatolla varustetut asuinrakennukset ohjataan rakennusaloin ja nuolimerkinnöin rajaamaan katutilaa yhtenäisesti naapuruston kanssa. Katon harjansuunta on määrätty kadun suuntaiseksi.

Kaavamuutosalueen läpi on suunniteltu VL-alue (lähivirkistysalue).

Kaikkien AO-tonttien tonttitehokkuus on e=0,20. Korttelinumerot muuttuvat 32003:sta ja 32007:sta 8514:ksi ja 8515:ksi.

Maankäyttösopimukset

Asemakaavan muutoksesta laadittiin suoraan ehdotus. Näin ollen maankäyttösopimukset voidaan solmia vasta, kun ehdotus on ollut julkisesti nähvtävillä ja tätä koskeva palaute on käsitelty.

 Kaavaselostus liitteineen.

 Lisätiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, p. 040 314 2012

Ehdotus kp      

 Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

  • asettaa Jätintien asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Khall § 289/5.6.2017

Ehdotus kap

Kunnanhallitus päättää

  • asettaa Jätintien asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

 

Kuntakehityslautakunta 8.5.2019

Jätintien asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako on ollut nähtävillä 15.6.–30.6.2017 ja 31.7.–14.8.2017 (kunnantalo suljettuna 3.7.–28.7.2017). Naapureille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä esittäneille lähetettiin kirjeitse tieto asemakaavan muutoksen nähtävillä olosta. Asemakaavan yhteydessä hyväksytään tonttijako korttelin 8514 tonteille 1 ja 2 sekä korttelin 8515 tonteille 1 ja 2.

Ehdotuksesta saatiin yhteensä kuusi lausuntoa, ei yhtään muistutusta. Lausunnot saatiin Elisa Oyj ja Caruna Oy:ltä, muut lausunnonantajat ilmoittivat, ettei heillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaava ratkaisua.

Asemakaavan nähtävilläolon jälkeen maanomistajien kanssa on laadittu maankäyttösopimukset.

Asemakaavamuutoksen selostusta on päivitetty Uudenmaan maakuntakaava tilanteen, Tuusulan yleiskaava 2040 tilanteen ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta. Kaavakarttaan on tonttijako korjattu vastaamaan maanomistustilannetta. Muutokset eivät anna aihetta asettaa ehdotusta uudelleen nähtäville.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

  • hyväksyy laaditun asemakaavan muutoksen ja tonttijaon
  • hyväksyy lausuntoihin laaditut vastineet
  • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • hyväksyä Jätintien asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.