Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Tuusulan johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi

TUUDno-2019-1176

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuusto päätti 6.6.2016 § 58, että Tuusula siirtyi johtamisessa pormestarijärjestelmään 1.6.2017 alkaen. Päätöksen perusteella valtuusto valitsi erikseen keskuudestaan kokopäivätoimisen pormestarin ja kunnanhallituksen kaksi osa-aikaista varapuheenjohtajaa (myöhemmin apulaispormestaria), jotka toimivat myös lautakunnan puheenjohtajana. Kunnanhallituksessa asiat esittelee 31.5.2019 asti kansliapäällikkö (viranhaltija) ja pormestari halutessaan. Kahden vuoden jälkeen esittelyoikeus siirtyy pormestarille ja samalla valtuusto arvioi johtamisjärjestelmää ja tekee tarvittavia muutoksia. Valtuusto päätti myös kokouksessaan 6.6.2016, että ryhdytään jatkovalmistelemaan miten asiakaslähtöisyyttä sekä käyttäjädemokratiaa ja kuntalaisten osallisuutta kehitetään Tuusulassa. 

Lisäksi valtuusto hyväksyi 6.6.2016 seuraavan toivomusponnen: Kuntalaiskuuleminen kunnan poliittisen johtamisen mallista suoritetaan siinä vaiheessa, kun valtuusto arvioi kokemuksia uudesta poliittisen johtamisen mallista ja sen jatkuvuudesta.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2016 § 116 em. muutokset toetuttavat hallintosäännön muutokset 1.6.2017 lukien. 

Tuusulan poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteena oli muuttaa seuraavia asioita:

Organisaation toimintakulttuuri

 • Luottamuksen ja avoimuuden lisääminen
 • Tiedon avoimempi jakaminen
 • Luottamuksen rakentaminen ja toisten arvostaminen ja kunnioittaminen (ei-henkilökohtaisuutta)
 • Vuorovaikutuskulttuurin kirkastaminen ml. luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen
 • Uusien sähköisten toimintatapojen ja kulttuurin kehittäminen poliittisten päätöksentekijöiden keskinäiseen ja viranhaltijoiden kanssa käytävään vuorovaikutukseen

 

Johtaminen ja johtamisjärjestelmä

 • Poliittisen johtamisjärjestelmän vahvistaminen ja poliittisten johtajien toimien arviointi
 • Valtuustoryhmien ja valtuustoryhmien puheenjohtajien roolin kirkastaminen
 • Poliittisten päättäjien osallisuuden lisäämistä asioiden valmisteluvaiheessa ja lisää tehokkuutta valmisteluun
 • Vaikutusten ennakkoarvioinnin lisääminen
 • Valtuuston koon ja lautakuntien määrän tarkastelu
 • Vahvempi sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ja tehtyihin päätöksiin poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla.

 
Kunnan ja kuntalaisen rooli

 • Kuntalaisten/käyttäjien roolin vahvistaminen
 • Kunta entistä enemmän mahdollistaja ja aktivoija kuntalaisille ja elinkeinoelämälle
 • Uusien sähköisten toimintatapojen ja kulttuurin kehittäminen kuntalaisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen.

 
Valtuustokauden ja johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi päätettiin toteuttaa toukokuussa 2019. Arvioinnissa haluttiin huomioida eri kohderyhmät: asukkaat/kuntalaiset, 3. sektorin toimijat, henkilöstö ja luottamushenkilöt. Arvioinnit tehtiin osana Tuusulan osallistumista Kuntaliiton koordinoimaan USO-verkostoprojektiin (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen) ja sen myötä yhteistyökumppanina arvioinnin kyselytutkimusten toteuttamisessa oli FCG.
 
Arvioinnit toteutettiin verkkokyselyinä sekä 1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaille lähetettävällä paperilomakkeella.
 
Asukkaat

 • Kuntapalvelututkimuksen yhteyteen kysymyksiä väliarviointiin liittyen (FCG)
  • Satunnaisotanta 1500 henkilöä
  • Paperilomake asukkaille lähetettiin toukokuussa 2019
  • Tulokset kesän 2019 aikana/alkusyksystä
 • Verkkokysely kunnan verkkosivuilla
  • Vastausaikaa 10.-26.5.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20
  • Viisi iltaa eripuolella kuntaa
  • Pormestarin piste ja osallisuus-piste 

3. Sektori

 • Huomioitu kunnan verkkosivuilla olevassa verkkokyselyssä
  • Vastausaikaa 10.-26.5.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20
  • Viisi iltaa eripuolella kuntaa
  • Pormestarin piste ja osallisuus-piste 

Henkilöstö

 • Verkkokysely kaikille kunnan työntekijöille (noin 1400)
  • Vastausaikaa 10.-26.5.

Luottamushenkilöt

 • Valtuustoseminaari 2.-3.5. – yhteinen arviointityöskentely ja –keskustelu 3.5.
 • Varmistetaan vertailukelpoisuus valtuustokauden 2013-2017 lopussa toteutettuun arviointikyselyyn (FCG)
 • Vastausaikaa 10.-26.5.

 
Arviointia tehtiin suhteessa johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteisiin organisaation toimintakulttuurin muutoksesta, johtaminen ja johtamisjärjestelmän muutoksesta sekä Kunnan ja kuntalaisen roolin muutoksesta.

Kooste verkkokyselyiden arvioinneista esitellään 6.6. valtuustoinfossa ja käsitellään valtuustossa 10.6.2019.. Satunnaisotannalla valittujen asukkaiden kyselytutkimuksen tulokset saadaan kuitenkin vasta kesällä 2019 ja ne esitetään valtuustolle 3.9.2019 kokouksessa.  Kunnanhallitus käsittelee  arvioinnin tulokset ja tekee mahdolliset muutosehdotukset syksyllä pidettävään valtuuston kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 10.6.2019 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 3.6.2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset ovat pääosin valmistuneet. Satunnaisotannalla valittujen asukkaiden kyselytutkimuksen tulokset saadaan kuitenkin vasta kesällä 2019

Arviointia on tehty suhteessa johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteisiin organisaation toimintakulttuurin muutoksesta,​ johtaminen ja johtamisjärjestelmän muutoksesta sekä Kunnan ja kuntalaisen roolin muutoksesta.

Kooste verkkokyselyiden arvioinneista esitellään 6.6. valtuustoinfossa ja käsitellään valtuustossa 10.6.2019.. Satunnaisotannalla valittujen asukkaiden kyselytutkimuksen tulokset esitetään valtuustolle 3.9.2019 kokouksessa.  Kunnanhallitus käsittelee verkkokyselyjen tuloksia seminaarisaan ja kaikkea arvioinnin tuloksia kokouksessaan elokuussa.  Kunnanhallitus tekee mahdolliset muutosehdotukset 3.9.2019 pidettävään valtuuston kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedokseen johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokyselyt), ja
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokysely), ja
 • todeta, että arvioinnin kokonaisuus ja mahdolliset muutosehdotukset tuodaan valtuuston käsittelyyn 2.9.2019 kokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Heidi Hagman selosti asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokysely),​ ja
 • todeta,​ että arvioinnin kokonaisuus ja mahdolliset muutosehdotukset tuodaan valtuuston käsittelyyn 2.9.2019 kokoukseen.

 

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pentti Mattila esitti, että syksyn aikana järjestetään hankintalain ja hallintolain koulutusta luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Valtuusto päätti

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokysely),​ ja
 • todeta,​ että arvioinnin kokonaisuus ja mahdolliset muutosehdotukset tuodaan valtuuston käsittelyyn 2.9.2019 kokoukseen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.