Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Talousarvion 2020 valmistelu ja velkakaton asettaminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-1328

Perustelut

Sanna Kervinen esitti seuraavan Vastuullinen oikeisto -valtuustoryhmän aloitteen:

"Tuusulan kunnan talousarviotyö vuodelle 2020 on parhaillaan käynnistymässä. Kunnan velkataakka kasvaa huolestuttavaa vauhtia. Tämän huolen toi esiin moni valtuustoryhmä ryhmäpuheenvuoroissaan viime vuoden lopulla, kun tämän vuoden talousarviosta täällä valtuustossa päätettiin. 

Koska velkaantuminen näyttää nyt kiihdyttävän kasvuvauhtiaan, on tämä huoli hyvä muuttaa teoiksi. Valtuustoryhmämme esittää, että päätettäessä vuoden 2020 talousarviosta, tehdään samalla päätös velkakaton asettamisesta taloussuunnittelukaudelle. Summa tarkentunee talousarvioprosessin edetessä. 

Velan määrän lisäksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, mihin käyttötarkoitukseen velkaa otetaan. Käyttötalousmenoja ei tule kattaa velkarahalla. 
Investointeja on myös priorisoitava ja aikataulutettava nykyistä paremmin. Hyödyntämällä myös vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, voidaan parhaiten turvata taloudellisesti kestävät, turvalliset ja terveelliset tilat."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.