Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Partanen Tommi, luottamustoimesta eroaminen ja tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

TUUDno-2018-1634

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnanhallitus § 249, 22.05.2017
Valtuusto § 110, 1.6.2017

Khall § 249/22.5.2017    
Hallintosäännön 51.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 121.1 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3?momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kuntalain 73.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa:
 
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."

Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus / Kj    
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

-    valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

-    valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös    
Ehdotus hyväksyttiin.

___________

Valt § 110/1.6.2017

Ehdotus    
Valtuusto päättää

-    valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

-    valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös    
Valtuusto päätti

-    tarkastuslautakunnan kokoonpanoksi seuraavaa:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Niemelä Eetu, puheenjohtaja     

Hyvämäki Pasi

Pulska Jere, varapuheenjohtaja     

Lehtonen Kyösti

Brilli Eija    

Salokannel Susanna 

Catani Hanna  

 Taipale Arja 

Huhtaluoma Timo    

Piippo Kalevi 

Kleimola Jania  

 Väyrynen Martti 

Kovalainen Mirka     

Mantela Maria

Montell Ulla    

Juntunen Asta

Nuutinen Annina    

Pekkola Tanja 

Riola Tuija    

Immonen Päivi 

Viiru Veijo    

Hellgren Harri

 ___________

Kunnanhallitus 17.12.2018

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eetu Niemelä on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista kunnallisista luottamustehtävistä ml. tarkastuslautakunta. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Eetu Niemelälle eron tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä
 • valita Niemelän tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Eetu Niemelälle eron tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä
 • valita Niemelän tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Eetu Niemelälle eron tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä
 • valita Niemelän tilalle tarkastuslautakuntaan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Tommi Partasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Eija Brillin varajäseneksi valittu Susanna Salokannel on muuttanut Tuusulasta.

Kun henkilön kotikunta vaihtuu, hän kuntalain 71 §:n nojalla menettää vaalikelpoisuutensa entisen kotikuntansa luottamustoimiin.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

 

 VALTUUSTO päättää

 • todeta Susanna Salokanteleen varajäsenyyden tarkastuslautakunnassa päättyneeksi
 • valita Eija Brillille uuden henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

 Valtuusto päättää

 • todeta Susanna Salokanteleen varajäsenyyden tarkastuslautakunnassa päättyneeksi
 • valita Eija Brillille uuden henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

 

Valtuusto päätti

 • todeta Susanna Salokanteleen varajäsenyyden tarkastuslautakunnassa päättyneeksi
 • valita Eija Brillin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hanna Rintalan.

 

 

 

Perustelut

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tommi Partanen on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Tommi Partaselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä
 • valita Partasen tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Tommi Partaselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä
 • valita Partasen tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Tommi Partaselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä
 • valita Seppo Noron jäseneksi ja puheenjohtajaksi tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Partanen Tommi, Noro Seppo, tarkastuslautakunta, henkilöstöasiantuntija, hallintopalvelusihteeri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.