Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Päiväkoti Martta Wendelinin asemakaava

TUUDno-2018-1244

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asemakaava koskee rakentamatonta aluetta, joka sijaitsee Hyrylän eteläosassa Pähkinämäentien varressa, Tuusulanväylän länsipuolella, Mikkolan koulun ja Hyrylän koulukeskuksen välissä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkotirakennuksen rakentamisen. Päiväkoti korvaa valmistuttuaan yhdessä Kirkonkylän kampuksen kanssa nykyisiä, palveluverkosta poistuvia, huonokuntoisia päiväkoteja: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Päiväkodin sijainti on valittu kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta.

Päiväkotihankkeen taustalla on Tuusulan kunnan valtuuston 12.11.2018, §124 mukainen päätös Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava päiväkoti Martta Wendelin on yksi Varhaiskasvatuspalvelujen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusi terveellinen ja turvallinen päiväkoti, mikä on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä julkisella liikenteellä että autolla. Tavoitteena on kaavassa huomioida melusuojaus liikennemelua vastaan sekä suunnittelualueen sijainti pohjavesialueella.

Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että Tuusulasta kehittyy erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.

Suunnittelualue on noin kaksi hehtaaria. Yleisten rakennusten korttelille on osoitettu 5 000 k-m2 kerrosalaa. Rakennus tulee suunnitella Tuusulanväylän suuntaisena niin, että sen länsipuolelle muodostuu melulta suojaisa piha-alue. Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä. Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen, ajoliittymään ja istutuksiin liittyen. Päiväkotikorttelin eteläpuolelle on osoitettu kaavassa uusi jalankulun ja pyöräilyn reitti sekä pohjoispuolelle olemassa oleva yhteys, jotka yhdistävät joukkoliikennereitit ja palvelut mahdollisimman sujuvasti.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: päiväkodin rakentamiskustannukset ovat arviolta 9,057 M€ ja kunnallistekniikan toteutuksen kustannukset ovat arviolta 800 000 €. Kunnan kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 10 miljoonaa euroa. Asemakaava nostaa maanarvoa suunnittelualueella.

Tuusulan kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Suunnittelualueen eteläosa on yksityisomistuksessa. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Asemakaava on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 19.9.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä 20.9.-19.10.2018 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä, viranomaisilta saatiin kuusi lausuntoa.

Ehdotus

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun Päiväkoti Martta Wendelini asemakaavaehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jenni Aalto

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun Päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavaehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jenni Aalto

Perustelut

Perustelut 

Kunnanhallitus päätti 18.3.2019 hyväksyä asemakaavaehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet, sekä asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia eikä nähtävillä oloajan ulkopuolella saapunut kirjeitä. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pohjaveteen, perustamistapaan, liikenteeseen, meluun ja ilmanlaatuun, ulko-oleskelutiloihin, suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevaan Rusthollin pihapiiriin, puistomuuntamoon, tietoliikenneverkkoon ja sähkönjakeluun.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Liiteraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saadusta palautteesta sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:

 • asemakaavaan on lisätty määräys: Perustamistapaa ja -materiaaleja valittaessa tulee ottaa huomioon pohjavesiolosuhteet.
 • asemakaavan ulko-oleskelua koskevaa määräystä on täydennetty niin, että määräys koskee sekä leikki- että ulko-oleskelualueita ja että liikennemelutasojen ohjearvot päiväohjearvo 55 dB ja yöohjearvo 50 dB tulee alittaa.      
 • asemakaavaselostusta on täydennetty pohjavettä, liikennettä, toteutusta sekä päivitettyjä kaavamääräyksiä koskevilta osuuksilta

Caruna Oy:n lausunnon johdosta:

 • asemakaavaan on lisätty määräys ja kaavakarttaan on merkitty rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Rakennukset ja rakennelmat tulee sopeuttaa ympäristöön istutusten avulla ja julkisivuissa tulee toteuttaa teemaa taiteilija Martta Wendelinistä.
 • selostusta on täydennetty vastaavilta osin kohdassa yhdyskuntatekninen huolto

 Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

 • päiväkotitontin käyttötarkoitus on muutettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) kaavaehdotuksen muodosta ”yleisten rakennusten korttelialue, joka on varattu kunnan tarpeisiin (Y/k)”
 • asemakaavaan on lisätty määräys: Pähkinämäentien puoleiselle istutettavan alueen osalle ei saa istuttaa syvään juurtuvia puita tai pensaita

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia tekstin ja kappaleiden osalta.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 • kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, päivitettyjen kaavamääräysten, pohjaveden, liikenteen, yhdyskuntateknisen huollon, kulttuuriperinnön ja teknisen huollon järjestämisen vaikutuksien ja toteutuksen osalta
 • kaavaselostuksen liitemateriaalia on päivitetty

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

 

Lisätiedot:               kaavasuunnittelija Jenni Aalto p. 040 314 3673

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan sekä lausuntoihin laaditut vastinee
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

hyväksyä päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä  pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan sekä lausuntoihin laaditut vastinee
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä  pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun päiväkoti Martta Wendelin asemakaavan sekä lausuntoihin laaditus vastineet
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, väylävirasto, kaavoitus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.