Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen saksan kielessä, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2019-1333

Perustelut

Annika Lappalainen esitti seuraavan Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry:n aloitteen:

"Tuusulanjärven Suomi-Saksa -yhdistys ry esittää, että Tuusulan kunta ryhtyisi tarjoamaan oman äidinkielen opetusta saksan kielessä. Yhdistys on kartoittanut toimintapiirinsä alueella asuvien saksankielisten perheiden kiinnostusta ja sitoutumisvalmiutta oman äidinkielen opetuksen järjestämiseksi saksan kielessä. 

Pyydämme ottamaan päätöksenteossa huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1777/2009, jonka mukaan oman äidinkielen opetuksen järjestämiseksi myönnetään erillistä valtionavustusta. Sitä voi saada enintään kahdesta viikkotunnista. Opetusryhmään tulee kuulua lukukauden alussa tai kurssimuotoisessa opetuksessa kurssin alkaessa vähintään neljä oppilasta. Oppilaat voivat olla esiopetuksesta, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen eri luokka-asteilta, eri kunnista sekä yksityisistä ja valtion kouluista. 

Tuusulanjärven Suomi-Saksa -yhdistys ry:n kyselyssä Tuusulan, Järvenpään ja Hyvinkään kuntien alueilta opetuksen tarvetta on tuonut esiin 10 saksaa äidinkielenä ja/tai kotikielenä puhuvaa opetusikäistä lasta. Mikään näistä em. kunnista ei vielä tarjoa oman äidinkielen opetusta saksan kielessä. Esitämmekin yhteistyön aloittamista opetuksen järjestämiseksi yli kuntarajojen. Mikäli mahdollista, opetus voisi alkaa jo heti kevätlukukauden 2020 alusta, tai viimeistään seuraavana lukuvuonna 2020-2021. 

Ote Tuusulan opetussuunnitelmasta: 
"Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perusopetusta täydentävänä opetuksena oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Oman äidinkielen oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tämä aloite toimitetaan myös Järvenpään ja Hyvinkään kuntiin."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.