Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Nieminen Eeva-Liisa, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen valinta

TUUDno-2017-586

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Khall § 254/22.05.2017
Hallintosäännön 9 §:n mukaan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa on 11 jäsentä. Yksi jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja.  Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakunnan varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Mäntsälän kunta asettaa lisäksi lautakuntaan Kellokosken yläkoulua koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen. Ko. jäsen voi osallistua vain em. koulua koskevien asioiden käsittelyyn.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
  
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus / Kj 
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä, joista yksi on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

- valita jäseneksi valitun kunnanhallituksen varapuheenjohtajanlautakunnan puheenjohtajaksi ja valita muista jäseniksi valituista varapuheenjohtajan

-  merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.

Päätös 
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

-  todeta, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

-  valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)

-  valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan

-  merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.

 ___________

Valt § 112/1.6.2017
Ehdotus Valtuusto päättää

-  todeta, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

-  valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)

-  valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan

Päätös 
Valtuusto päätti

- kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Salonen Jussi , puheenjohtaja 
Åvall Laura, varapuheenjohtaja 
Ahonen Lea  
Airikka Jerry  
Hellgren Harri 
Kinnunen Kari 
Laitila Elisa  
Mäensivu Karita 
Nätkynmäki Arto 
Weckman Ari 
Väänänen Elina
Lindberg Juuso
Nordström Katja
Avellan Monica
Anttila Harry
Leinonen Heikki
Jussila Jukka-Pekka
Lähdeniemi Marika
Udd Heli
Raevuori Ville
Maskonen Ari
Giray-Öngörür Gazale

-  merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen.

__________

Hallintosäännön kasvatus- ja sivistyslautakunnan  sekä kuntakehityslautakunnan jäsenmäärää koskeva muutos on tarkoitus tulla voimaan 4.9.2017. Hallintosäännön 2 luvun 9 §:ää muutetaan siten, että em. lautakunnissa on 13 jäsentä. 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan aiemmin valittujen jäsenten lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan aiemmin valittujen jäsenten lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäseniksi Matti Alangon ja Eeva-Liisa Niemisen ja Alangon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Asta Juntusen ja Niemisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sanna Tuhkusen

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Ari Weckmanin henkilökohtainen varajäsen Ari Maskonen on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä työesteen vuoksi.

Maskosen tilalle on esitetty Anssi Rantakaria.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Ari Maskoselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Maskosen tilalle Anssi Rantakarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Ari Maskoselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • valita Maskosen tilalle Anssi Rantakarin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kari Kinnunen on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä  ja Laura Åvallin varajäseneksi valittu Katja Nordström on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä 1.6.2019 alkaen.

Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Kari Kinnuselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen ja Katja Nordströmille eron varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kari Kinnusen tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Laura Åvallille uuden varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

Karita Mäensivu on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.6.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Karita Mäensivulle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Karita Mäensivun tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
   

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Kari Kinnuselle ja Karita Mäensivulle eron kasvatus-​ ja sivistyslautakunnan jäsenen ja Katja Nordströmille eron varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kari Kinnusen ja Karita Mäensivun tilalle uuden jäsenen kasvatus-​ ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Karita Mäensivun tilalle uuden jäsenen kasvatus-​ ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Laura Åvallille uuden varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti 

 • myöntää Kari Kinnuselle ja Karita Mäensivulle eron kasvatus-​ ja sivistyslautakunnan jäsenen ja Katja Nordströmille eron varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kinnusen tilalle jäseneksi kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ville Raevuoren
 • valita Mäensivun tilalle  jäseneksi kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi Aila Koivusen
 • valita Arto Nätkynmäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raevuoren tilalle Juha Lammen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Laura Åvallin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heidi Farénin 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Eeva-Liisa Nieminen on pyytänyt eroa kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Eeva-Liisa Niemiselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Niemisen tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Eeva-​Liisa Niemiselle eron kasvatus-​ ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Niemisen tilalle uuden jäsenen kasvatus-​ ja sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Eeva-​Liisa Niemiselle eron kasvatus-​ ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Sanna Tuhkusen jäseneksi kasvatus-​ ja sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Sanna Tuhkusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Eeva-Liisa Niemisen.

Tiedoksi

Nieminen Eeva-Liisa, Tuhkunen Sanna, kasvatus- ja sivistyslautakunta, henkilöstöasiantuntija

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.