Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelma

TUUDno-2019-1065

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnan valtuusto on tehnyt 12.11.2018 § 124 päätöksen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava Kirkonkylän koulukampus on yksi sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle.

Uudisrakennus tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen sisäilmaongelmaisen ja vanhimmilta osiltaan käyttökiellossa olevan koulukiinteistön ja nykyisen, peruskorjausta edellyttävän Mattilan päiväkodin. Lisäksi hanke tulee korvaamaan osan Etelä- Tuusulan alueelta poistettavaksi määritellyistä, huonokuntoisia päiväkotikiinteistöistä yhdessä uudisrakennuksena toteutettavan Päiväkoti Martta Wendelinin kanssa.

Palveluverkkosuunnitelman 2019 - 2026 mukaan uuden koulun lähtökohtana on 3 –sarjainen n. 400 oppilaan koulu, jonka yhteyteen voidaan toteuttaa tiloja seurojen ja yhdistysten harrastustoiminnalle ja esimerkiksi taiteen perusopetukselle.

Kirkonkylän kampuksen sijoittuva päiväkoti tulee tarjoamaan varhaiskasvatusta noin 216 tilapaikkaa 1- 5 vuotiaalle lapselle. Lapsiryhmistä yksi on integroitu erityisryhmä ja vähintään kaksi ryhmistä tulee toimimaan alle 3-vuotiaiden lasten ryhminä. Esiopetus sijoittuu perusopetuksen 1.-2.-luokkalaisten kanssa samaan yhteyteen. Tilojen tulee mahdollistaa toimiminen myös 1-6-vuotiaiden ryhminä. Yksi ryhmistä suunnitellaan soveltuvaksi avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen toiminnalle.

Koulukampuksesta laadittiin Strateginen kiinteistöselvitys, jossa esiteltiin useampi vaihtoehtoinen toteutusehdotus koulukampuksen toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päätti Kasvatus ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti, että jatkotyöskentelyn lähtökohdaksi valitaan vaihtoehto B, 29.4.2019, Khall §163.

Hankesuunnittelu ja siihen liittyvä Strateginen kiinteistöselvitys tehtiin yhteistyössä tilapalveluiden ja sivistyksen toimialueen sekä Kirkonkylän koulun ja Mattilan päiväkodin edustajien kanssa. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu kuntalaisten toiveita, joita on kartoitettu mm. esi- ja tarveselvitystyön yhteydessä sekä asukasilloissa.  

Hankkeen konsulttina ovat toimineet esi- ja tarveselvityksen aikana ISS Proko Oy sekä strategia- ja hankesuunnitteluvaiheessa Arkkitehtitoimisto AFKS Oy. Hankkeeseen liittyvän asemakaavoituksen konsulttina on toiminut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutoksen. Kirkonkylän koulun asemakaava ja asemakaavamuutosta ja sen edellyttämiä selvitystöitä on laadittu samanaikaisesti hankesuunnitelman laadinnan kanssa.

Uudisrakennuksen alustava bruttoala on 7520,0 brm2, hyötyalan ollessa noin 5185,0 hym2. Tilatehokkuus on 8,5 m2 / oppilas ja päiväkodin toiminta-alue 7,6 m2 / lapsi. Tontin laajuus on noin 3,5 ha, josta koulupihan osuus on noin 9150 m2 ja päiväkodin leikkipihan osuus on noin 4 300 m2. Piha-alueet mahdollistavat päiväkodille määräysten mukaiset leikkialueet, joka on vähintään 20 m2 / lapsi.

Hankkeen tavoiteaikataulu:

 • hankesuunnitelman päätäntä 5–6/2019
 • toteutussuunnittelun valmistelu 8 – 12/2019
 • toteutussuunnittelu 1/2020 – 9/2020
 • rakentamisen valmistelu 10/2020 – 05/2021
 • rakentaminen 06/2021 – 05/2022
 • kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 06/2022 – 07/2022
 • rakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 8/2022

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 23 500 000,00 euroa. (alv 0%), kustannustaso Tuusula 102,0/05.2019.

Määrärahat:

 • Vuodelle 2019, 700 000 euroa
 • Vuodelle 2020, 1 500 000 euroa
 • Vuodelle 2021, 10 000 000 euroa
 • Vuodelle 2022, 11 300 000 euroa
 • (esitetään ja tarkennetaan vuosien 2020- 2022 talousarvioihin)

Lisäksi hankkeelle varataan

 • 470 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä toiminnan toteutukseen
 • 650 000,00 euroa meluesteisiin, putki- ja vesiliittymän siirtoihin sekä uusiin liikennejärjestelyihin

Ehdotus

Esittelijä

Ritva Lappalainen, projektijohtaja

Tekninen lautakunta päättää

 • osaltaan hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että 

KUNNANHALLITUS päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman
 • oikeuttaa tilapalvelun päällikön kilpailuttamaan rakennussuunnittelun ja valitsemaan toteutusmuodon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman
 • oikeuttaa tilapalvelupäällikön kilpailuttamaan rakennussuunnittelun ja valitsemaan toteutusmuodon.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistyksen toimialue, kasvun ja ympäristön toimialue

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.