Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Hartman Tarja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen valinta

TUUDno-2018-1517

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen

Perustelut

1.1.2019 voimaantulevan hallintosäännön 9 §:n mukaan Tuusulan kunnassa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Lautakunnassa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
  
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin-​ ja terveyden edistämisen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Eetu Niemelä esitti, että valtuusto ei valitse hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaa. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita 1.1.2019 lukien toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Järvinen Aarno

Huuhtanen Kimmo

Ruotsalainen Pekka

Nieminen Jukka

Niemi-Saari Mari

Pajala Päivi

Forss Yrjö

Surola Harri

Keränen Jukka

Grundström Heidi

Kuusisto Merja

Lahdenperä Tuula

Palvas Liisa

Fagerström Mats

Pöldmaa Sarita

von Szigethy Cecilia

Sarenius-Salmenkivi Erja

Halme Heikki

Untamo Lauri

Räisänen Kaisu

Vainionpää Mari

Hartman Tarja

 • nimetä puheenjohtajaksi Aarno Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Ruotsalaisen.

 

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Olen eri mieltä valtuuston päätöksestä § 152

Hyvinvointilautakunnan perustaminen on täysin turhaa, varsinkin kun lautakunnalle ei ole määritelty tehtäviä. Muissa kunnissa lakkautettavien lautakuntien tehtävät on sulautettu muille lautakunnille. Tätä tietä Tuusulankin olisi ollut syytä seurata."

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Yrjö Forss on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa lautakunnan jäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Forssin tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen Sarita Pöldmaa on pyytänyt työkiireistä johtuen eroa lautakunnan jäsenyydestä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Pöldmaan tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Forssin tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Pöldmaan tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Forssin tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Pekka Koivumäen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
 • valita Pöldmaan tilalle jäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Anne Mäkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan Mari Vainionpään henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Tarja Hartman on pyytänyt eroa ko. luottamustoimesta.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 • valita Mari Vainionpäälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 • valita Mari Vainionpäälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 • valita Mirja Ahola-Leppäsen Mari Vainionpään henkilökohtaiseksi varajäseneksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Hartman Tarja, valittu, Vainionpää Mari, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, henkilöstöasiantuntija, hallintopalvelusihteeri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.