Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Edunvalvontasuunnitelma

TUUDno-2018-1509

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan rooli edunvalvonnassa korostuu toimintaympäristön muuttuessa. Kuntalaisten kannalta keskeisten palvelujen sisällöistä ja elinvoimaan liittyvistä asioista päätetään yhä laajemmissa kokonaisuuksissa ja yhteistyöverkostoissa. Tuusulan on syytä selkeyttää yhteistä käsitystä edunvalvonnan tavoitteista ja toimenpiteistä. Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä – on päästävä valmistelun alkulähteille! Edunvalvonta vaatii tuekseen systemaattista työtä, kuten kattavia tausta- ja asiantuntijaselvityksiä. Organisaation kaikki tasot on saatava mukaan edunvalvontatyöhön. 

Luonnos edunvalvontasuunnitelmaksi on laadittu keväällä 2018. Suunnitelmaa tarkennetaan loppuvuonna 2018. Keskeisistä edunvalvonnan kohteista laaditaan toimenpidesuunnitelma ja vastuumatriisi. Edunvalvontasuunnitelmaa ja edunvalvonnan keskeistä sisältöä/aiheita on esitelty valtuustoeseminaarissa 1.11.2018. Tarkennettu edunvalvontasuunnitelman raami tuodaan valtuuston käsiteltäväksi 10.12.2018.

Liitteenä on valtuustoseminaarissa esitellyt aiheet edunvalvonnan aiheiksi. Kokouksessa esitellään alustavaa ehdotusta edunvalvonnan raamiksi.

Ehdotus

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan rooli edunvalvonnassa korostuu toimintaympäristön muuttuessa. Kuntalaisten kannalta keskeisten palvelujen sisällöistä ja elinvoimaan liittyvistä asioista päätetään yhä laajemmissa kokonaisuuksissa ja yhteistyöverkostoissa. Tuusulan on syytä selkeyttää yhteistä käsitystä edunvalvonnan tavoitteista ja toimenpiteistä. Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä – on päästävä valmistelun alkulähteille. Edunvalvonta vaatii tuekseen systemaattista työtä, kuten kattavia tausta- ja asiantuntijaselvityksiä. Organisaation kaikki tasot on saatava mukaan edunvalvontatyöhön. 

Luonnos edunvalvontasuunnitelmaksi on laadittu keväällä 2018. Kevään 2018 suunnitelman toteutus painottui maakuntavalmisteluun ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymävalmisteluun. Lisäksi lähdimme systemaattisemmin ja vahvemmin edistämään Kehä IV:n toteutusta ja siihen liittyvää vaikuttamista ja edunvalvontaa.  

Edunvalvontasuunnitelmaa tarkennetaan loppuvuonna 2018 ja alkuvuonna 2019. Tarkentamisen ensimmäinen vaihe on määritellä kunnan edunvalvonnan keskeiset kohteet ja asiat. Valituista  edunvalvonnan kohteista laaditaan toteutuksen toimenpidesuunnitelma ja vastuumatriisi. Edunvalvonnan toimenpiteitä ja tuloksia tullaan raportoimaan säännölllisesti kunnahallitukselle ja valvtuustolle.

Luonnosta edunvalvonnan kohteiksi ja keskeiseksi sisällöksi on esitelty valtuustoeseminaarissa 1.11.2018 ja valtuustoasiain valmistelutoimikunnassa 20.11.2018.

Oheisesta liitteestä ilmenee edunvalvontasuunnitelman ehdotetut kohteet ja edunvalvonnan tavoitteet jaoteltuina liikennehankkeisiin, maankäyttöön, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintaan ja maakuntauudistusvalmisteluun. Tarkoituksena on, että valtuusto linjaisi edunvalvonnan kohteet ja tavoitteet. Sen jälkeen viedään eteenpäin ja valmistellaan yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma vastuumatriiseineen ja aikatauluineen.   

Edunvalvontasuunnitelman toteutumista ja sisältöä arvioidaan säännöllisesti.   

Asiaa on esitelty valtuustoasiain valmistelutoimikunnalle 20.11.2018.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnahallitus päättää ehdottaa valtuustolle,että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä oheisesta liitteestä ilmenevät liikennnehankkeiden, maankäytön, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja maakuntauudistuksen edunvalvonnan kohteet ja tavoitteet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttin.

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä oheisesta liitteestä ilmenevät liikennnehankkeiden,​ maankäytön,​ Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymän ja maakuntauudistuksen edunvalvonnan kohteet ja tavoitteet jatkovalmistelun pohjaksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Eetu Niemelä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Arto Nätkynmäki Sanna Kervisen, Margita Winqvistin ja Päivö Kuusiston kannattamana esitti, että keskeisiin edunvalvonnan kohteina ja tavoitteina oleviin liikennehankkeisiin lisätään  "Tuusulanväylä Helsingissä (Tuusulanbulevardi)".

Valtuusto hyväksyi lisäysesityksen yksimielisesti.

Päätös

Valtuusto päätti

 • hyväksyä oheisesta liitteestä ilmenevät liikennnehankkeiden,​ maankäytön,​ Keski-​Uudenmaan sote -​kuntayhtymän ja maakuntauudistuksen edunvalvonnan kohteet ja tavoitteet jatkovalmistelun pohjaksi siten muutettuna, että keskeisiin edunvalvonnan kohteina ja tavoitteina oleviin liikennehankkeisiin lisätään "Tuusulanväylä Helsingissä (Tuusulanbulevardi)"

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin Juholan selostus tiedoksi.

 

 

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 4.3.2019 § 83
Valtuuston hyväksymien kunnan edunvalvonnan kohteiden toimenpiteiden toteututtamista sekä toimendesuunnittelua on jatketttu.  Jokaisesta edunvalvonnan kohteesta laaditaan kuluvan kevään aikana erillinen edunvalvontakortti. Edunvalvontakortuin sisältönä on kuvaus edunvalvonnan kohteesta, edunvalvonnan tavoitteiden määrittely, yhteistyökumppanit ja yhteinen toiminta edunvalvonnassa, edunvalvonnan tueksi laadittavat selvitykset, sekä yksityiskohtainen edunvalvonnnan toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen.

Edunvalvontakorteista on tässä vaiheessa kunnanhalltuksen päätöksenteossa Kehä IV ja Tuusulan itäisen ohikulkutien kehittäminen -edunvalvontakortit. Edunvalvontakorttien toiminallisia sisältöjä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.

Kaikkien edunvalvontakohteiden eduvalvontakortit tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi kevään aikana.  Edunvalvontakortit tuodaan myös kokonaisuutena kesäkuun valtuustoon.

Tarkoitus on, että kunnanhallitus ja valtuusto saavat säännällisesti raportin edunvalvontakokonaisuuden etenemisestä. 

Ehdotus / Esittelijä
Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Kehä IV:n edunvalvontakortin, ja
 • käynnistää Kehä IV:n toteutuksen suunnittelun.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Petri Juhola oli asiantuntijana kokouksessa.

____________

Kunnanhallitus 4.3.2019 § 84
Valtuuston hyväksymien kunnan edunvalvonnan kohteiden toimenpiteiden toteututtamista sekä toimendesuunnittelua on jatketttu.  Jokaisesta edunvalvonnan kohteesta laaditaan kuluvan kevään aikana erillinen edunvalvontakortti. Edunvalvontakortuin sisältönä on kuvaus edunvalvonnan kohteesta, edunvalvonnan tavoitteiden määrittely, yhteistyökumppanit ja yhteinen toiminta edunvalvonnassa, edunvalvonnan tueksi laadittavat selvitykset, sekä yksityiskohtainen edunvalvonnnan toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen.

Edunvalvontakorteista on tässä vaiheessa kunnanhalltuksen päätöksenteossa Kehä IV ja Tuusulan Itäisen ohikulkutien kehittäminen -edunvalvontakortit. Edunvalvontakorttien toiminallisia sisältöjä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.

Kaikkien edunvalvontakohteiden eduvalvontakortit tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi kevään aikana.  Edunvalvontakortit tuodaan myös kokonaisuutena kesäkuun valtuustoon.

Tarkoitus on, että kunnanhallitus ja valtuusto saavat säännällisesti raportin edunvalvontakokonaisuuden etenemisestä. 

Ehdotus / Esittelijä
Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Tuusulan itäinen ohikulkutie edunvalvontakortin, ja
 • käynnistää ohikulkutien toimenpiteet ja suunnittelun edunvalvontakortista ilmenevin tavoin.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Petri Juhola oli asiantuntijana kokouksessa.
____________

Kunnanhallitus 18.3.2019 § 92
Valtuuston hyväksymien kunnan edunvalvonnan kohteiden toimenpiteiden toteututtamista sekä toimendesuunnittelua on jatkettu. Jokaisesta edunvalvonnan kohteesta laaditaan kuluvan kevään aikana erillinen edunvalvontakortti. Edunvalvontakortin sisältönä on kuvaus edunvalvonnan kohteesta, edunvalvonnan tavoitteiden määrittely, yhteistyökumppanit ja yhteinen toiminta edunvalvonnassa, edunvalvonnan tueksi laadittavat selvitykset, sekä yksityiskohtainen edunvalvonnan toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen.

Edunvalvontakorteista on tässä päätöksenteossa edunvalvonta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Edunvalvontakorttien toiminallisia sisältöjä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.

Kaikkien edunvalvontakohteiden eduvalvontakortit tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi kevään aikana.  Edunvalvontakortit tuodaan myös kokonaisuutena kesäkuun valtuustoon.

Tarkoitus on, että kunnanhallitus ja valtuusto saavat säännöllisesti raportin edunvalvontakokonaisuuden etenemisestä. 

Ehdotus / Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää koskevan edunvalvontakortin 
 • todeta, että edunvalvonnan tavoitteita ja toimenpidesuunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan tarpeen mukaan.  

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

____________

Kunnanhallitus 18.3.2019 § 93
Valtuuston hyväksymien kunnan edunvalvonnan kohteiden toimenpiteiden toteututtamista sekä toimendesuunnittelua on jatkettu. Jokaisesta edunvalvonnan kohteesta laaditaan kuluvan kevään aikana erillinen edunvalvontakortti. Edunvalvontakortin sisältönä on kuvaus edunvalvonnan kohteesta, edunvalvonnan tavoitteiden määrittely, yhteistyökumppanit ja yhteinen toiminta edunvalvonnassa, edunvalvonnan tueksi laadittavat selvitykset, sekä yksityiskohtainen edunvalvonnan toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen.

Edunvalvontakorteista on tässä kunnanhalltuksen päätöksenteossa Kellokosken sairaala-alueen kehittäminen -edunvalvontakortti. Edunvalvontakorttien toiminallisia sisältöjä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.

Kaikkien edunvalvontakohteiden eduvalvontakortit tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi kevään aikana.  Edunvalvontakortit tuodaan myös kokonaisuutena kesäkuun valtuustoon.

Tarkoitus on, että kunnanhallitus ja valtuusto saavat säännöllisesti raportin edunvalvontakokonaisuuden etenemisestä. 

Ehdotus / Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Kellokosken sairaala-alueen kehittämistä koskevan edunvalvontakortin 
 • todeta, että edunvalvonnan tavoitteita ja toimenpidesuunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan tarpeen mukaan  

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

____________

Kunnanhallitus 27.5.2019

Valtuuston 10.12.2018 kokouksessaan hyväksymistä kunnan edunvalvontakohteista on laadittu erilliset edunvalvontakortit jäntevöittämään kunnan edunvalvontaa. Edunvalvontakortin sisältönä on kuvaus edunvalvonnan kohteesta, edunvalvonnan tavoitteiden määrittely, yhteistyökumppanit ja yhteinen toiminta edunvalvonnassa, edunvalvonnan tueksi laadittavat selvitykset, sekä yksityiskohtainen edunvalvonnan toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen.

Edunvalvontakohteiden eduvalvontakortit käsitellään ja hyväksytään kunnanhallituksessa 3.6.2019 mennessä. Edunvalvontakortit tuodaan kokonaisuutena tiedoksi 10.6.2019 pidettävään valtuuston kokoukseen.

Edunvalvonnan toimenpiteitä arvioidaan sekä tarkistetaan ja täydennetään tarpeen mukaan.  Edunvalvonnan toteutuksesta raportoidaan säännöllisesti kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Neljän keskeisen edunvalvonnan kohteen edunvalvontakortit on hyväksytty kunnanhallituksessa 4. ja 18.3.2019.  Kahdeksan edunvalvonnan kohteen kortit tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäviksi 3.6.2019.  Samalla päätetään korttien raportoinnista valtuustolle 10.6.2019 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 10.6.2019 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 3.6.2019.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Valtuuston hyväksymien kunnan edunvalvonnan kohteiden toimenpiteiden toteututtamista sekä toimendesuunnittelua on jatkettu. Eedunvalvonnan kohteista on laadittu kevään aikana erilliset edunvalvontakortit. Edunvalvontakortin sisältönä on kuvaus edunvalvonnan kohteesta, edunvalvonnan tavoitteiden määrittely, yhteistyökumppanit ja yhteinen toiminta edunvalvonnassa, edunvalvonnan tueksi laadittavat selvitykset, sekä yksityiskohtainen edunvalvonnan toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen.

Kunnanhallitus on hyväksynyt edunvalvontakortit kokouksissaan 4.3. ja 18.3.2019 seuraavista kokonaisuuksista: Kehä IV, Tuusulan itäväylä (mt 11466), Kellokosken sairaala-alueen kehittäminen ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä.

Edunvalvontakorteista on tässä kunnanhalltuksessa päätöksenteossa seuraavat kortit

- Lentorata

- Pikaraitiotie Tuusulaan

- Ruskesannan asema

- Tallinna-Helsinki -rata

- Lisäraide Järvenpää-Hyvinkää

- Liityntäpysäköinti

- Tuusulanväylä, kt 45, Helsingin alueella

- Erilliset, rajatut liikennehankkeet

- Lentoasema-alueen kehittäminen

- Uusimaa 2050 -kaava 

Hyväksyttyjen edunvalvontakorttien toiminallisia sisältöjä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan.

Aiemmin keväällä ja tänään hyväksyttävät edunvalvontakortit viedään kokonaisuutena tiedoksi 10.6.2019 pidettävään valtuuston kokoukseen

Edunvalvonnan toteutumista seuraataan säännöllisesti. Kunnanhallitus ja valtuusto saavat myös säännöllisesti raportit edunvalvontakokonaisuuden etenemisestä. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edunvalvontakortit: Lentorata, Pikaraitiotie Tuusulaan, Ruskesannan asema, Tallinna-Helsinki -rata, Lisäraide Järvenpää-Hyvinkää, Liityntäpysäköinti, Tuusulanväylä, kt 45, Helsingin alueella, Erilliset, Rajatut liikennehankkeet, Lentoasema-alueen kehittäminen, Uusimaa 2050 -kaava
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi edunvalvonnan kokonaisuuden ja laaditut edunvalvontakortit.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä tiedoksi edunvalvonnan kokonaisuuden ja laaditut edunvalvontakortit.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.