Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Viranhaltijapäätökset julkisesti näkyville pysyvästi, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-2655

Perustelut

Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan puolesta ry:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

Ehdotamme, että Tuusulan kunnan julkisilla verkkosivuilla julkaistaan pysyvästi kaikki viranhaltijapäätökset liitteineen myös mahdollisen oikaisuvaatimus- tai valitusajan jälkeenkin. Tämä vaatimus koskee etenkin viranhaltijoiden tekemiä hankintapäätöksiä liitteineen.

Näillä viranhaltijapäätöksillä tilatut selvitykset ja suunnitelmat on saatettava myös pysyvästi kunnan julkisille verkkosivuille.

Perustelu 

Kunnallisten toimielinten ja viranhaltijoiden luottamuksen, avoimuuden ja läpinäkyvyyden takaamiseksi kunnan harjoittama tiedottaminen ja viestintä on oleellista. Tässä on tavoiteltava lainsäädännön mahdollistamaa maksimaalista julkisuutta.

Tuusulan kunnan viranhaltijapäätökset ovat julkisesti näkyvillä kunnan verkkosivuilla kunnanhallituksen 25.11.2019 §484 tekemän päätöksen mukaisesti: verkkosivuilla julkaistaan viranhaltijapäätökset, joissa kuntalaisilla on muutoksenhakuoikeus tai joita koskee erityinen tiedottamisintressi, oikaisuvaatimus- tai valitusajan

Vuoden kuluessa on ilmennyt, että tämä päätös ei ole ollut onnistunut eikä viranhaltijapäätösten julkisuudessa noudeta yhtenäistä käytäntöä eri palvelualueilla. Osassa viranhaltijapäätöksiä on mukana liitteet, osassa ei laisinkaan.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisen, osin viranhaltijan harkintaan perustuvan 2-3 viikon mittaisen verkkosivuilla näkyvillä olon jälkeen ei ole olemassa keinoa näiden hankintojen tai muihin viranhaltijapäätöksiin tutustumiseen.

Usein etenkin Kasvun ja ympäristön toimialueella tehtävillä hankinnoilla hankitaan erilaisia kehittämiseen ja ympäristöömme liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia, joilla on vaikutukset kuntaamme vuosikymmeniksi.

Näin myös näillä viranhaltijapäätöksillä hankitut selvitykset ja suunnitelmat on saatava julkisesti nähtäville.

Viranhaltijoiden tekemät hankintapäätökset ovat usein kymmeniä tuhansia euroja, suurimmillaan jopa 200.000 euroa nykyisen voimassaolevan hallintosääntömme mukaisesti. Viranhaltijoiden tekemien hankintapäätösten kokonaismäärä vuodessa on miljoonaluokkaa.

Viranhaltijapäätösten, etenkin hankintapäätösten lain mahdollistama suurin julkisuus on yksi osoitus sitoutumisesta läpinäkyvämpään ja avoimempaan hankintojen päätöksentekoon.

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.