Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Tuomalan-Pihkaniityn metsästä seudullinen ulkoilualue, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-2657

Perustelut

Eeva-Liisa Nieminen esitti seuraavan Tuusulan vihreän valtuustoryhmän aloitteen:

Väestömäärän kasvaessa on kuntien huolehdittava riittävistä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksista. Keski-Uudenmaan alueella on vielä jäljellä ulkoilukäytössä suosittuja metsiä ja on tärkeää valita niistä keskeisimmät palvelemaan tätä tarvetta jatkossakin.

Tuomalan-Pihkaniityn metsä on yksi tällainen alue Keravan ja Tuusulan rajalla. Metsän läpimitta on vajaat kaksi kilometriä ja se jakautuu yksityisille ja kunnallisille maanomistajille. Alueen keskellä sijaitsevasta Tuomalan suosta osa on luonnonsuojelualuetta. 

Tuomalan-Pihkaniityn metsä on lähialueen suurin yhtenäinen metsäalue, joka ulottuu Tuusulan Rantatien tuntumaan. Keravan puolella metsä jatkuu vihersormina lähes Keravan keskustaan saakka.  

Yksityisille maanomistajille omilla metsäalueilla saattaa olla monia erilaisia arvoja. Alueiden historian, tunnesiteiden ja metsänhoidon tarjoamien taloudellisten arvojen merkitys on hyvä ymmärtää. Kun asutaan tiiviisti rakennetulla seudulla, on kuitenkin pohdittava, miten arvokkaat maa-alueet palvelisivat parhaiten kaikkien asukkaiden etua.

Keskeisen sijaintinsa vuoksi Tuomalan-Pihkaniityn metsä olisi tärkeää määrittää ensisijaisesti luonnonsuojelua ja ulkoilua palvelevaksi alueeksi. Se rinnastuisi käyttötavoiltaan esimerkiksi Espoon, Vihdin ja Kirkkonummen rajoilla sijaitsevaan, todella suosittuun Nuuksion kansallispuistoon. Myös Nuuksiossa maan omistuspohja oli alun perin moninainen, ja sinne suunniteltiin rakentamista ja hakkuita. Nyt se on kuitenkin yksi maamme suosituimmista ulkoilualueista.

Tuomalan-Pihkaniityn metsä ei ole iso, joten sen reunoja ei kannata nakertaa edes vähäisellä rakentamisella. Metsän luonnontilaisuutta olisi tarpeen vaalia nykyistä paremmin, sillä tällä hetkellä hakkuut sekä paikoin hyvin leveiksi ja tiheiksi laajentuneet polut rasittavat alueen luontoa ja heikentävät sen virkistysarvoa. Ongelman voisi ratkaista suojelemalla alueen luonnon hakkuilta ja rakentamalla pienimuotoista retkeilyinfrastruktuuria.

Keravan juna-aseman tuntumasta voisi lähteä merkitty reitti kohti Rantatietä. Tämä toisi lähimatkailevaa asiakasvirtaa Rantatien museoihin. Suon halki tai ympäri voisi kiertää pitkospuut ja sopiva kohta löytyisi varmasti myös nuotiopaikalle. Merkityt ja huolletut polut turvaisivat maapohjan säilymistä liialta tallomiselta. 

Sekä Kerava että Tuusula hyötyisivät yhteisestä virkistysalueesta monella tavalla. Sen perustaminen toisi hyvinvointia niin luonnolle, alueen asukkaille kuin alueella vieraileville.

Keravan ja Tuusulan vihreät valtuustoryhmät esittävät, että Keravan kaupunki ja Tuusulan kunta ryhtyvät yhteistyössä selvittämään, miten Tuomalan-Pihkaniityn metsästä saataisiin luotua luonnonsuojelua ja ulkoilua parhaiten palveleva alue.

Tämä aloite jätetään samansisältöisenä molempien kuntien valtuustoissa 9.11.2020.

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.