Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Suoran linja-autoyhteyden palauttaminen Hyrylästä Vantaanporttiin, nuorisovaltuuston aloite

TUUDno-2019-2271

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Eemi Vaherlehto esitti seuraavan nuorisovaltuuston aloitteen:

"EHDOTUS
Kunnan nuorten sekä muilta kuntalaisilta saadun palautteen pohjalta Tuusulan nuorisovaltuusto esittää suoran linja-auto yhteyden palauttamista Hyrylästä Vantaanporttiin/Jumboon.

PERUSTELU
Suora linja Jumboon palvelisi etenkin Etelä-Tuusulassa asuvia nuoria ja joukkoliikenne yhteyksien varassa olevia aikuisia ja eläkeläisiä vapaa-ajan yhteytenä Jumboon. Jumbo on tällä hetkellä Etelä-Tuusulan lähin runsaita palveluja tarjoava liikekeskus. Yhteys tulisi palvelemaan myös Aviapoliksessa, Jumbossa ja lentokentällä työskenteleviä etenkin ruuhka-aikaan, sekä Aviapoliksessa opiskelevia nuoria.
Linja on tarpeellinen, sillä tällä hetkellä Aviapoliksen/Jumbon alueelle ei ole suoraa yhteyttä.

Arkisin on vaihtoehtona, joko matkustaa linjalla 643/662 moottoritien varteen tai mennä ensin bussilla kehäradalle, josta vaihtaa junaan tai bussiin riippuen siitä suuntaako Jumboon vai Aviapoliksen alueelle. Iltaisin tai viikonloppuisin ainoa vaihtoehto on jälkimmäisenä mainittu useampia vaihtoja sisältävä yhteys. Tällöin esimerkiksi matka Hyrylästä Jumboon kestää jopa yli tunnin. Etenkin pitkä matka-aika ja kävelymäärän merkittävä lisääntyminen aiheuttavat sen, että asioiminen Jumbossa hoidetaan autolla joukkoliikenteen sijasta.

Viikonloppujen lisäksi vaihdot lisäävät matka-aikaa ja kävelyn määrää myös arkisin, joka vähentää julkisten käyttöä opiskelu ja työmatkoilla Aviapoliksen alueelle. Lisäksi nuorten kohdalla useat vaihdot voidaan kokea vanhempien toimesta turvallisuusriskinä ja tällöin päädytään siihen, että viedään nuoret omalla autolla Jumboon, julkisten kulkuyhteyksien sijasta. Ilmaston kannalta tämä ratkaisu on erittäin huono.

Yhteyden toteuttaminen ei välttämättä vaadi uutta linjaa vaan se voitaisiin toteuttaa teknisen lautakunnan kunnanhallitukselle tekemän esityksen mukaisesti muuttamalla kesäkuussa 2020 alkavan Kerava-Rykmentinpuisto-Hyrylä-Paijala linjan määränpäätä Paijalasta Vantaanportiksi (Jumbo). Mikäli toteutus järjestettäisiin esitetyllä tavalla linja palvelisi myös Rykmentinpuiston tulevan asuinalueen asukkaita niin vapaa-aika, kuin työmatka yhteyksissä, mutta myös keravalaisia tarjoamalla suoran yhteyden Aviapolikseen ja Jumboon. Esitetyllä tavalla toteutettuna linja ei myöskään vaatisi niin paljoa lisärahoitusta, sillä reitin pidennys pystyttäisiin hoitamaan yhdellä lisäautolla. Tällä hetkellä kyseisen linjan liikennöintiin vuodelle 2020 on varattu yksi autopäivä maanantaista sunnuntaihin. Mikäli reittiä pidennettäisiin esityksen mukaisesti kyseiselle linjalle tarvittaisiin yksi lisäautopäivä.

Reitin liikennöintiaikoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että linjaa liikennöitäisiin vähintään arkisin ruuhka-aikoina ja iltaisin, sekä viikonloppuisin päiväsaikaan vähintään tunnin vuorovälillä. Tämä mahdollistaisi sen, että linja palvelee arkisin työ- ja koulumatkustajia, sekä iltaisin ja viikonloppuisin pääasiassa vapaa-ajan matkustajia. Aikoina jolloin linja ei jatka Hyrylästä Jumboon linjan liikennöinti voidaan hoitaa yhdellä autolla alkuperäisen reitin mukaan Keravan ja Paijalan välillä.

Linjan pidennyksestä ja lisä autopäivästä aiheutuneet kustannukset kunta voisi rahoittaa käyttämällä HSL:n kuntaosuudesta jäävää ylijäämää, jota on vuosilta 2018 ja 2019 arvioiden mukaan kertynyt yli miljoona euroa tai mikäli kuntaosuuden ylijäämää ei haluta käyttää voidaan rahoitus toteuttaa myös leikkaamalla vähäisillä matkustajamäärillä ajavia linjoja."

Päätös

Aloite lähetettiin kasvun ja ympäristön -toimialueen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Perustelut

Vastaus nuorisovaltuuston aloitteeseen

Linjaston tilanne on taustoitettu aloitteeseen ”Linjan 962 Hyrylästä Aviapolikseen käyttöönottaminen uudelleen”, kunnanvaltuusto 2.9.2019 §120 annetussa vastineessa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.5.2020 §54.

Koronaepidemian vuoksi HSL on joutunut luopumaan mm. aiemmista suunnitelmista lisätä vuoden 2020 syysliikennekaudelle Tuusulanväylän käytävään linjan 643K, joka olisi liikennöinyt lauantaisin ja sunnuntaisin Hyrylän ja Hakaniemen välillä. Epidemian aiheuttamien lipputulomenetysten vuoksi Tuusulan kunnalle kertynyt HSL-kuntaosuusylijäämä joudutaan käyttämään kokonaisuudessaan vuosina 2020-2021 kertyvien alijäämien kattamiseen.

Kunnanhallitus on antanut 24.8.2020, §302, HSL:lle kunnan lausunnon HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2021-2023. Annetussa lausunnossa kunta edellyttää, että HSL selvittää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Hyrylä-Aviapolis-yhteyden parantamismahdollisuuden talviliikennekauden 2020-2021 aikana siten että selvitys voidaan käsitellä kunnan päätöksenteossa viimeistään kesäkuussa 2021.

Epidemiatilanteen väistyminen ja joukkoliikennematkustuksen palautuminen sekä kääntyminen kasvuun ovat todennäköisesti edellytyksiä sille, että liikennetarjonnan laajennukset ovat joukkoliikennejärjestelmän talouden kannalta kestäviä toimenpiteitä.
 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Eemi Vaherlehdon 11.11.2019 § 159 esittämän nuorisovaltuuston aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Eemi Vaherlehdon 11.11.2019 § 159 esittämän nuorisovaltuuston aloitteen tulleen käsitellyksi.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Eemi Vaherlehdon 11.11.2019 § 159 esittämän nuorisovaltuuston aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Eemi Vaherlehdon 11.11.2019 § 159 esittämän nuorisovaltuuston aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.