Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Sarenius-Salmenkivi Erja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

TUUDno-2017-702

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan poliisiasiain neuvottelukunnan, poliisin neuvottelukunnan ja yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa

2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi

3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä

4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

Em. asetuksen 13 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnassa on vähintään 5 ja enintään 15 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen esitti, että neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Kati Lepojärvi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jari Anttalainen.

Ulla Palomäki esitti, että neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Kaarina Pärssinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Harri Jussila.

Lea Ahonen esitti, että neuvottelukunnan jäseneneksi valitaan Erja Sarenius-Salmenkivi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Merja Karkkonen.

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty 3 esitystä poliisin neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen, ja koska neuvottelukuntaan on valittava 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäset, on toimitettava vaali. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että asiassa toimitetaan enemmistövaali siten, että sekä varsinaiset että varajäsenet valitaan kuntalain mukaan samassa vaalitoimituksessa, ja valtuutettujen tulee kirjoittaa vaalilippuun enintään 2 nimeä (varsinaiset jäsenet) ja kunkin nimen viereen hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimi.

Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajiksi valitut Satu Heikkilän ja Pekka Heikkisen.  Äänestysliput annettiin vaaliuurnaan kunnansihteerin pitämän nimenhuudon määräämässä järjestyksessä.

Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

Kaarina Pärssinen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Harri Jussila 33 ääntä

Erja Sarenius-Salmenkivi ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Merja Karkkonen 32 ääntä

Kati Lepojärvi ja hänen henkilökohtainen varajäsensä Jari Anttalainen 16 ääntä.

Yksi äänestyslippu oli tyhjä.

Lisäksi Kaarina Pärssinen henkilökohtaisena varajäsenenään Jari Anttalainen sai 1 äänen, Erja Sarenius-Salmenkivi  henkilökohtaisena varajäsenenään Jari Anttalainen sai 1 äänen, Erja Sarenius-Salmenkivi (ei varajäsentä) sai 1 äänen, Kaarina Pärssinen ja Kati Lepojärvi (yhteisenä) varajäsenään Harri Jussila sai 1 äänen.

Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksena poliisin neuvottelukuntaan tuli valituksi jäseniksi Kaarina Pärssinen ja Erja Sarenius-Salmenkivi ja Pärssisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Jussila ja Erja Sarenius-Salmenkiven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Karkkonen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita poliisin neuvottelukuntaan jäseniksi Kaarina Pärssisen ja Erja Sarenius-Salmenkiven ja Pärssisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Jussilan ja Erja Sarenius-Salmenkiven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Merja Karkkosen.

Sami Tamminen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä ja hänen tilalleen tuli kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg.

Valmistelija

Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Poliisin neuvottelukunnan jäsen Erja Sarenius-Salmenkivi on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa kaikista luottamustehtävistä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Erja Sarenius-Salmenkivelle eron poliisin neuvottelukunnan jäsenyydestä
 • valita Sarenius-Salmenkiven tilalle uuden jäsenen poliisin neuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Erja Sarenius-​Salmenkivelle eron poliisin neuvottelukunnan jäsenyydestä
 • valita Sarenius-​Salmenkiven tilalle uuden jäsenen poliisin neuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Erja Sarenius-​Salmenkivelle eron poliisin neuvottelukunnan jäsenyydestä
 • valita Jania Kleimolan Sarenius-​Salmenkiven tilalle poliisin neuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Erja Sarenius-Salmenkivi, Jania Kleimola, poliisin neuvottelukunta

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.