Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Maankäyttösopimukset ja maankäyttösopimusten toteuttaminen, Sulan työpaikka alue II (kaava nro 3617), Sula

TUUDno-2019-1821

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely
Kkl 4.10.2016 § 122

*****, *****ja *****, Finsora Oy sekä *****ja ***** kuolinpesien osakkaat omistavat kiinteistöt Korvenranta ***** Korvenrannan puimala *****, Lassenpelto ***** sekä Lassenpelto *****. sopimusalueella sijaitsevien kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 38 ha. Alueella ei ole asemakaavaa.

Sulan työpaikka-alueen laajentaminen on kärkihankkeena kaavoitussuunnitelmassa 2016–2020. Asemakaavan tavoitteena on alueen rakentuminen työpaikkavaltaiseksi logistiikka-, tuotanto- ja soveltuvilta osin tilaa vievän erikoiskaupan alueeksi, ohjaava osayleiskaava ja sitä laadittaessa tehdyt suunnitelmat ja selvitykset huomioon ottaen. Käyttötarkoitus, rakennusoikeuden määrä ja yksityiskohdat ratkaistaan asemakaavan suunnittelutyön yhteydessä.

Nyt käsiteltävä sopimus asemakaavoituksen käynnistämiseksi kunnan ja maanomistajan välillä on laadittu perustuen Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007 § 112 hyväksymään ja 30.12.2010 osapuolten välillä allekirjoitettuun Sulan alueen yhteistyösopimukseen.

Maanomistaja ja kunta maksavat koko asemakaavahankkeen yleisluonnossuunnittelusta aiheutuvat kustannukset puoliksi siihen asti, kunnes koko alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä ja siitä saatu palaute on kuntakehityslautakunnassa käsitelty. Asemakaavan laatimisesta maanomistajan omistamalle maalle aiheutuvista konsulttikustannuksista vastaa edellä tarkoitetun palautteen käsittelyn jälkeen puoliksi maanomistaja ja puoliksi kunta. Kunta saa oikeuden korvauksetta käyttää laadittavia yleissuunnitelmatasoisia luonnoksia, suunnitelmia ja muita selvityksiä omissa jatkosuunnitelmissaan koskien po. asemakaavaluonnosaluetta tai siihen liittyviä alueita. Kaikista muista kustannuksista lukuun ottamatta edellä tarkoitettuja kaavoituksen ja alueen suunnittelun edellyttämiä konsulttikustannuksia, eli ns. omista kustannuksistaan vastaavat osapuolet kuitenkin itse.

Asemakaavoituksesta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan toteuttamiskustannusten jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuksen mukaisesti. Maankäyttösopimuksessa otetaan huomioon Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007 § 112 hyväksymän ja 30.12.2010 allekirjoitetun Sulan alueen yhteistyösopimuksen määräykset ja tarkoitus.

Sopijapuolten kesken on neuvoteltu liitteenä esitetyn mukainen sopimus.

Koska kyseinen hanke on kaavoitussuunnitelmassa 2016–2020 päätösvalta on kuntakehityslautakunnalla.

Liitteenä on sijaintikartta, sopimusluonnos ja sopimuskartta.

Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen p. 040 314 4557 ja maankäyttöpäällikkö Hannu Kantola p. 040 314 3543

Ehdotus, kp
Kuntakehityslautakunta päättää

–                    hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämiseksi koskien maanomistajan omistamia kiinteistöjä Korvenranta *****, Korvenrannan puimala *****, Lassenpelto***** ja Lassenpelto *****
–                    oikeuttaa allekirjoittajan tekemään sopimukseen tarvittavat vähäiset muutokset ja allekirjoituksellaan hyväksymään lopullisen sopimuksen
–                    että käynnistämissopimus tulee allekirjoittaa kahden kuukauden kuluessa päätöksen saatua lainvoiman tai muutoin tämä päätös raukeaa.

Päätös           Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanhallituksen edustaja Ilmari Sjöblom poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi intressijääviyden vuoksi.

Heikki Väänänen ja Jussi Rantala poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.07. Vesa Lundberg ja Liisa Sorri poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.19.

__________

Khall 26.10.2020

Asemakaava

Tuusulan kunta on laatinut Sulan työpaikka-alue nimisen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen (nro 3535), joka on ollut nähtävillä 16.3. - 21.4.2017. Asemakaavaehdotus on jaettu osiin. Asemakaavan ensimmäinen osa, eli Sulan työpaikka-alue I (nro 3613) asemakaava on hyväksytty valtuustossa vuoden 2019 marraskuussa. Toiselle osalle, joka koskee tätä sopimusaluetta, Tuusulan kunta on laatinut Sulan työpaikka-alue II -nimisen alustavan asemakaavaehdotuksen (nro 3617).

Yhteistyösopimus

Kunnanvaltuusto on 15.10.2007 § 112 hyväksynyt Sulan alueen yhteistyösopimuksen, jonka sopijapuolet ovat allekirjoittaneet 30.12.2010.

Yhteistyösopimuksen mukaan maanomistaja olisi mm. suunnitteluttanut ja rakennuttanut kaava-alueen edellyttämän kunnallistekniikan kunnan hyväksymien suunnitelmien mukaisesti kunnan valvonnassa ja osallistunut Itäväylän ja Fallbackantien lisärampin kustannuksiin 100.000 eurolla, mikäli lisäramppi olisi toteutettu 10 vuoden kuluessa yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut lähes 10 vuotta eikä asemakaava ole edennyt hyväksymisvaiheeseen. Sopimusneuvotteluissa on yhteisesti todettu, että yhteistyösopimuksen mukaisella ratkaisulla ei päästä molempia sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Osapuolten näkemykset poikkesivat mm. kunnallistekniikan suunnitteluratkaisujen osalta, jonka toteuttaminen osoittautui selvityksissä kalliiksi. Näkemyseroihin ovat vaikuttaneet myös yhteistyösopimuksen laatimisen jälkeen kiristyneet hulevesien käsittelyvaatimukset sekä kunnan muuttuneet vesihuollon kehittämistarpeet. Lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen toteuttaminen ja laadunvalvonta todettiin yhteistyösopimuksen mukaisella sopimusmallilla kunnan kannalta epäedulliseksi.

Koska olosuhteet ovat sopimuksen teon jälkeen olennaisesti muuttuneet ja sopijaosapuolet ovat neuvotteluissa yhteisesti todenneet, että Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007 § 112 hyväksymällä ja 30.12.2010 osapuolten välillä allekirjoitetulla Sulan alueen yhteistyösopimuksella ei päästä sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun, Tuusulan kunnan on todettava sopimuksen perusteiden rauenneen.  Sen vuoksi sopimus tulee päättää irtisanomalla. 

Sopijapuolet ovatkin 17.11.2016 allekirjoittaneet sopimuksen asemakaavoituksen käynnistämiseksi, jonka Tuusulan kuntakehityslautakunta on hyväksynyt 4.10.2016 § 122. Tämä maankäyttösopimus on tarkoitettu korvamaan em. 30.12.2010 yhteistyösopimuksessa sovitun.

Maankäyttösopimus

Maankäyttösopimus koskee maanomistajien omistamia alla lueteltuja tiloja ja määräaloja. Alueiden pinta-ala on kaavalaskennan mukaan yhteensä n. 39,10 ha: 

1. Korvenranta-nimisestä tilasta RN:o 2:204 (*****) noin 273.823 m²:n suuruinen alue, joka sijaitsee Tuusulan Itäväylän luoteispuolella.

2. Korvenrannan puimala -niminen tila RN:o 2:396 (*****). Tilan pinta-ala on noin 8.566 m². 

3. Lassenpelto-niminen tila RN:o 4:133 (*****), jonka pinta-ala on noin 58.040 m². 

4. Lassenpelto 2 -niminen tila RN:o 4:143 (*****), jonka pinta-ala on noin 43.047 m². 

5. Ramila-nimisestä tilasta RN:o 4:196 (*****) noin 7.537 m²:n suuruinen alue. 

Maanomistajien kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus. Maankäyttösopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, koska yhden osaomistajan suostumus puuttuu. Muut maanomistajat ovat ilmoittaneet liitteenä olevalla allekirjoittamallaan sitoumuksella, että allekirjoittavat sopimuksen 6 kk:n kuluessa valtuuston päätöksen lainvoimaisuudesta. Tavoitteena on, että kaikki maanomistajat allekirjoittavat sopimuksen määräajan kuluessa.

Sopimuksella maanomistaja osallistuu asemakaavan muutosalueen rakentamista palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin kustannuksiin maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n, kunnan maapoliittisen ohjelman ja valtuuston päätöksen mukaisesti.

Kyseessä on alueen ensimmäinen asemakaava. Alueen nykyarvoksi on arvioitu yhteensä 2.692.291,00 euroa (7 e/m²). Asemakaavaehdotuksessa maanomistajan maalle on osoitettu rakennusoikeutta 90.335 k-m² kaavamerkinnällä TY-16, teollisuusrakennusten korttelialue ja 24.396 k-m² kaavamerkinnällä T-15, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue ja 10.000 k-m² kaavamerkinnällä KM-5. Jo rakennetut k-m²:t on huomioitu, jolloin lisärakentamista on T-15 ja TY-16 kaavamerkinnöillä yhteensä 113.606 k-m², jonka arvo hintatasolla 100 e/k-m² laskettuna on 11.360.600 euroa ja 10.000 k-m² kaavamerkinnällä KM-5, liikerakennusten korttelialue, jonka arvo hintatasolla 140 e/k-m² laskettuna on 1.400.000 euroa. Lisärakennusoikeuden arvo on yhteensä 12.760.600,00 euroa. Sopimusalueella sijaitsevien rakennusten purkukustannus on purkutarjouksen perusteella 95.000 euroa. Rakennusten purkaminen on välttämätöntä asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden käyttöönottamiseksi.

Edellä esitetyn perusteella alueen arvonnousu purkukustannukset huomioiden on 9.973.309,00 euroa, josta maapoliittisen ohjelman perusteella kunnalle tuleva sopimuskorvausosuus on 50 % eli 4.986.654,50 euroa. Maanomistaja maksaa sopimuskorvauksen rahana sopimuksessa mainituin maksuerin.

Esisopimukset

Maanomistajat luovuttavat sopimusalueella olevat EV- ja katualueet, pinta-alaltaan noin 65.325 m², ilman erillistä korvausta kunnalle. 

Kunta omistaa noin 108 m²:n (43 k-m²) suuruisen osan tulevasta TY korttelista 5521 ja luovuttaa sen arvion mukaisella hinnalla (100 e/k-m²) maanomistajalle.

Alueiden rakennusoikeuden arvon määritys perustuu ulkopuolisten arvioitsijoiden arvioihin. Valtiontukisäädökset on huomioitu sopimuskorvauksissa.

Liitteenä maankäyttösopimusluonnos ja esisopimusluonnokset ja sitoumus sopimusten allekirjoittamiseen suurimmalta osalta maanomistajia.

Kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukainen maankäyttösopimus ja esisopimukset, mutta koska alueella on kunnanvaltuuston aiemmin hyväksymä tästä sopimuksesta poikkeava yhteistyösopimus, on sopimusten hyväksymisen päätösvalta kunnanvaltuustolla.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että   

VALTUUSTO päättää 

 • irtisanoa Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007 § 112 hyväksymän ja 30.12.2010 osapuolten välillä allekirjoitetun Sulan alueen yhteistyösopimuksen
   
 • hyväksyä Tuusulan kunnan sekä ***** ja **********kuolinpesien, Finsora Oy:n, *****, *****ja **********välisen maankäyttösopimusluonnoksen
   
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja *****ja **********kuolinpesien välisen esisopimusluonnoksen, jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 45.305 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Korvenranta, kiinteistötunnus *****
   
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Finsora Oy:n välisen esisopimusluonnoksen, jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 2.201 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Korvenrannan puimala, kiinteistötunnus *****
   
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja *****ja ********** välisen esisopimusluonnoksen vaihdosta, jolla kunta luovuttaa *****ja **********4.300 euron välirahalla noin 108 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä ***** ja *****ja **********luovuttaa kunnalle noin 8.627 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä *****
   
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja *****, *****ja **********välisen esisopimusluonnoksen, jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 9.192 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Lassenpelto 2, kiinteistötunnus *****
   
 • että maankäyttösopimus ja esisopimukset on allekirjoitettava 6 kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta tai tämä päätös raukeaa
   
 • oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään sopimusluonnoksiin ja lopullisiin luovutuskirjoihin pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään esisopimusten mukaiset lopulliset luovutuskirjat ja maankäyttösopimukset, jotka allekirjoitetaan 3 kuukauden kuluessa siitä, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3617) on tullut voimaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Maankäyttöpäällikkö Pävi Hämäläinen selosti asiaa.

Ehdotus

VALTUUSTO päättää 

 • irtisanoa Tuusulan kunnanvaltuuston 15.10.2007 § 112 hyväksymän ja 30.12.2010 osapuolten välillä allekirjoitetun Sulan alueen yhteistyösopimuksen
 • hyväksyä Tuusulan kunnan sekä Valta ja Elli Sjöblomin kuolinpesien,​ Finsora Oy:n,​ Alpi,​ Juhani ja Seppo Sjöblomin välisen maankäyttösopimusluonnoksen
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Valta ja Elli Sjöblomin kuolinpesien välisen esisopimusluonnoksen,​ jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 45.305 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Korvenranta,​ kiinteistötunnus 858-​401-​2-​204
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Finsora Oy:n välisen esisopimusluonnoksen,​ jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 2.201 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Korvenrannan puimala,​ kiinteistötunnus 858-​401-​2-​396
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Alpi ja Juhani Sjöblomin välisen esisopimusluonnoksen vaihdosta,​ jolla kunta luovuttaa Alpi ja Juhani Sjöblomille 4.300 euron välirahalla noin 108 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä 858-​401-​4-​214 ja Alpi ja Juhani Sjöblom luovuttaa kunnalle noin 8.627 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä 858-​401-​4-​133
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Alpi,​ Seppo ja Juhani Sjöblomin välisen esisopimusluonnoksen,​ jolla maanomistaja luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 9.192 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Lassenpelto 2,​ kiinteistötunnus 858-​401-​4-​143
 • että maankäyttösopimus ja esisopimukset on allekirjoitettava 6 kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta tai tämä päätös raukeaa
 • oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään sopimusluonnoksiin ja lopullisiin luovutuskirjoihin pieniä,​ teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään esisopimusten mukaiset lopulliset luovutuskirjat ja maankäyttösopimukset,​ jotka allekirjoitetaan 3 kuukauden kuluessa siitä,​ kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3617) on tullut voimaan.

---

Ilmari Sjöblom ja Ruut Sjöblom ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon. Ilmari Sjöblomin tilalla tämän pykälän käsittelyn ajan oli Kokoomuksen toinen varavaltuutettu Vesa Lundberg ja Ruut Sjöblomin tilalla Kokoomuksen viides varavaltuutettu Sari Vilén.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.