Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Linjamäen, Nahkelan ja Tuomalan kylien lähikoulujen säilyttäminen, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-2659

Perustelut

Kati Lepojärvi teki Linjamäen koulun vanhemmat ry, Tuomalan kyläkoulun tuki ry ja Nahkelan koti-kouluyhdistys ry:n puolesta seuraavan valtuustoaloitteen:

Kattava kouluverkko ja hyvä opetuksen laatu ovat olleet yksi Tuusulan menestystekijöistä. On Tuusulan kunnan vetovoimatekijä, että meillä on tarjota lähikoulu joka alueelle. Uudenlaisen etätyön aikakaudella lähikoulut ovat resurssi, jonka arvo kasvaa yhä useamman lapsiperheen muuttaessa pois suurista keskuksista. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa riskeerata mainettamme lapsiystävällisenä kuntana lakkauttamalla joiltain Tuusulan alueilta koulupalvelut kokonaan, sekä suosia heikompia vaihtoehtoja lasten koulumatkojen turvallisuuden hinnalla. 

Valtuustolle esitellyssä kouluverkon kehityssuunnitelmassa pyritään myös maalaamaan kuva vaihtoehdottomuudesta lähikoulujen lopettamisen suhteen, ja kerätystä materiaalista sekä tilastoista on nostettu esille lähinnä sitä tukevia osia. Aloitteessamme pyrimme oikaisemaan tätä valittua käsittelytapaa, sekä evausprosessin aikana ylläpidetyn kysymyksenasettelun aiheuttamaa vinoumaa itsessään. 

Linjamäen koulu
 
Linjamäen koulu on kulttuurihistoriallisesti arvokas, yli 100-vuotias lisäsiivellä laajennettu hirsirakennus, jonka purkamista ei olisi syytä harkita kevyin perustein. Koulun sisäilman laatuun tartuttiin sekä investoimalla koneelliseen ilmanvaihtoon että hyvin yksinkertaisesti: siivoamalla. Rakennuksen kunto on edelleen hyvä, ja toisin kuin ennakkovaitusten arvioinnin koosteessa väitetään, koululla on myös tilaa kasvaa. Yksi luokkatila rakennuksen lisäsiiven ei ole vakituisessa opetuskäytössä, kuten ei myöskään käsityöluokka. Kouluverkon kehittämiseksi voitaisiin Linjamäen vajaakäytöllä olevia tiloja käyttää hyödyksi sekä sinne suunnatulle suuremmalle oppilasmäärälle, että uusille kehityshankkeille, jotka hyödyntäisivät koulun vahvuuksia eli rauhallisuutta ja lähiluontoa. 

Tilastoissa nähtyyn Linjamäessä aloittavien uusien oppilaiden määrän laskuun on merkittävästi vaikuttanut iltapäiväkerhokyydityksen puuttuminen. Kyyditys saatiin vihdoin järjestettyä tämän vuoden alusta, mutta sen vaikutus uusien oppilaiden kouluvalintoihin näkyy vasta ensi vuoden tammikuusta lähtien. Myöskään kouluvalinnoissa ajankohtaista tietoa Linjamäen koulusta ei ole ollut saatavilla Tuusulan kunnan verkkosivuilla olleen virheen vuoksi vuosiin, joka sekin tilanne korjattiin vasta tänä vuonna. Pidemmässä juoksussa Linjamäen oppilasmääriä on vähentänyt Kellokosken koulun ryhmäkokojen tasaaminen edellisen koulujohdon aikakaudella. Kotinsa sijainnin puolesta siis Linjamäkeen sopineita ja lopulta heidän sisaruksiaan on osoitettu ensisijaisesti Kellokosken kouluun. Annettujen lupausten mukaan tämän ei kuitenkaan pitäisi enää jatkua nykyisen koulu- ja sivistystoimen johdon aikana. 

Linjamäen lakkauttamisesta kaavailtujen säästöjen myös huomattiin perustuvan osittain niihin viime vuosina koholla olleisiin kuluihin, joiden vaikutusajaksi arvioitiin luvattu 10 vuoden jatkoaika.
 
Evausprosessin osalta Linjamäessä asuvien vanhempien huoli lastensa koulumatkan turvallisuudesta vaikuttaa aliarvioidulta. Monelle oppilaalle matka Kellokosken kouluun jäisi alle viiden kilometrin, joten kuljetusta ei saada, mutta osa tuosta matkasta jouduttaisiin kulkemaan autoteiden pientareita pitkin. Eron käsityksissä koulumatkan turvallisuudesta voi selittää se, ettei Linjatien pohjoispäätä ja Niittykulmantien länsipäätä ole saatu mukaan vaarallisten tieosuuksien luetteloon vanhempien pyynnöistä huolimatta. Ensimmäinen on erittäin mäkinen ja jälkimmäinen erittäin mutkainen, joten näkyvyys on huono. On syytä huomioida, että muutamakin vakava liikenneonnettomuus voi lopulta johtaa sairaus- ja sosiaalikulujen muodossa jopa suurempiin taloudellisiin menetyksiin kuin mitä Linjamäen koulun lopettamisella toivotaan saavutettavan.
 
Tuomalan koulu 

Tuomalan koulu ei ole vain lasten ja vanhempien arjen sujuvuuden ja elämänlaadun ehdoton edellytys. Koulu on myös historiallisen kylän sydän, johon kyläläiset kokoontuvat harrastamaan ja viettämään juhlia. Koulun piha on lasten suosima leikkikenttä, joka alueelta puuttuisi kokonaan, ellei koulua olisi. Koulu on alueen yhteisöllisyyden keskeisin tekijä.
 
Suurille koulu keskuksille on oltava vaihtoehtoja. Ala-asteen tulisi aina olla lähellä, realistisen pyöräilymatkan päässä oleva koulu. Tuomalan koulun toiminta perustuu yhteisölliseen, tieteeseen nojaavaan hyvinvointipedagogiikkaan yhdistäen koululaisten lisäksi myös heidän perheitään ja koko kylää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemah kyselyn mukaan lapset viihtyvat merkittavasti keskimaäraistäparemmin Tuomalan koulussa verrattuna koko Tuusulaan ja koko maahan. (THL 2019) 

Tuomalan koulun oppilasmäärän ei ennusteta laskevan. Kotikuntakorvaukset tuovat kunnalle tuloja- ja koulun sulkemisen myötä kotikuntakorvauksia jouduttaisiin maksamaan muille kunnille oppilaiden hakeutuessa Kirkonkylän koulua lähempänä oleviin kouluihin Järvenpään puolelle. Pieni lähikoulu on myös kuntaan muuttamista harkitsevalle tärkeä vetovoimatekijä ja vaikuttaa kunnan imagoon positiivisesti. 

Lähikoulun merkitys lapsille on suuri. Yli neljän kilometrin päässä sijaitseva koulu merkitsisi itsenäisen koulumatkan sijaan kyyditysten tarvetta. Kunnan lisääntyvät kyyditys kustannukset söisivät osan muutenkin kyseenalaisista säästöistä. Vanhemmat kyyditsisivät lapsiaan kouluun ja takaisin, mikä ei ole kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Omatoimisen, itsenäisyyttä kasvattavan ja arkiliikuntaa lisäävän kävellen tai pyörällä tehdyn koulumatkan sijaan lapset odottelisivat kyytejä, ja heidän koulu päivänsä pituus kasvaisi merkittävästi, mikä heikentäisi mahdollisuuksia harrastamiseen ja vähentäisi liikkumista. 

Tuomalan koulu on sisäilmaltaan terve. Tilat ovat toimivat ja riittävät. Rakennuksen lämmitykseen on investoitu liittämällä se kaukolämpöverkkoon, ja tieto- ja viestintätekniikkaa on kehitetty. 

Konsulttien on kyettävä ehdottamaan parannuksia vaikuttaakseen tehokkaalta. Laskelmia voi tehdä perustuen lukuihin, kuten sisäisiin vuokriin, joiden perusteita on vaikea hahmottaa, ja perustella, mutta joiden avulla pystytään esittämään, että suuria säästöjä olisi saavutettavissa pienten koulujen sulkemisella. On kuitenkin todettu, että näin ei ole. 

Esitettyihin lukuihin, kuten yliarvioituun korjausvelkaan ja sisäiseen vuokraan, on syytä suhtautua harkitsevasti. 

Miksi sulkea toimiva, tehokas, laadukas yksikkö, jonka merkitys oppilaille ja koko alueelle on korvaamaton, kun sulkemisella ei edes saavuteta merkittäviä säästöjä, mutta kylläkin heikennetään merkittävästi koko yhteisön hyvinvointia, elämänlaatua, ja Tuusulan kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana? Olisi myös hyvä selvittää Järvenpään kanssa mahdollisuutta samankaltaiseen yhteistyösopimukseen, mitä Tuusulalla on Mäntsälän kanssa Kellokosken yläkoulun osalta. 

Nahkelan koulu 

Nahkelan koulu on suhteellisen uusi (rak. v. 2005) ja se on erinomaisessa kunnossa eikä sinne ole lähivuosina tarvetta suurille investoinneille. Nahkelan koulu on sisäilmaltaan puhdas. Koulua on voitu ja voidaan edelleen käyttää väistötilana huonosta sisäilmasta kärsivien koulujen oppilaille. Nahkelan koulu on tieto- ja viestintäteknisten laitteiden osalta hyvin varusteltu ja taitoaineiden opetustilat ovat ajanmukaiset. Nahkelan koulussa on myös väestönsuoja. 

Meneillään olevan valtuustokauden pormestariohjelmaa on kirjattu seuraavasti: " Kouluverkon osalta ei ole välittömiä muutostarpeita. Alakoulujen tulee olla lähikouluja ja sen vuoksi niitä ei vaalikauden aikana suljeta. Poikkeuksena mahdolliset sisäilmaongelmat tai oppilasmäärän merkittävä lasku. Siksi kriteereiksi laaditaan oppilasmäärään ja koulukiinteistöjen kuntoon liittyvät periaatteet." Nahkelan koulun oppilasmäärä on pysynyt vakaana viimeiset lähes 10 vuotta, ja koulu kiinteistö on erinomaisessa kunnossa. 

Nahkelan koulun tulokset ovat olleet erinomaisia Tuusulan kunnan viihtyvyyskyselyissä. Nahkelan koulun piha-alue toimii lasten, nuorten ja aikuisten kohtaamispaikkana sekä lähialueen ainoana liikunta- ja harrastuspaikkana. Nahkelan koti-kouluyhdistys Ry ja kyläyhteisö ovat aktiivisia. Nahkelan koulu tekee yhteistyötä muiden koulujen kanssa ja sen opetusmenetelmät ovat nykyaikaiset laaja-alaisine oppimiskokonaisuuksineen. Nahkelan koulun liikuntasali on iltakäyttäjien aktiivisessa käytössä joka arki-ilta ja viikonloppuisinkin. 

Nahkelassa lähikoulun lakkautus tarkoittaisi 30-45 kuljetusoppilasta lisää. Tämä tarkoittaa n. 30 000 - 45 000 euroa lisäkuluja. Vaikka koululainen saisi kuljetuksen koululle, niin kuljetusoppilaana oleminen on aikatauluihin sidottua arkea eikä ole mahdollista ainakaan ilman lisäjärjestelyjä jäädä esim. koulun jälkeen koulun pihalle leikkimään kavereiden kanssa. 

Nahkelan koulun oppilaskohtainen kustannus on suunnilleen kunnan keskitasoa. Oppilas vie keskimääräisen kustannuksen keskimäärin vastaanottavaan kouluun. Kun tähän lisätään vielä lisääntyvät kuljetuskustannukset, ei koulun lakkautuksesta tulisi todellisia säästöjä. 

Aloitteemme 
Tuusulan kunnan kouluverkon tilaa ja Linjamäen, Tuomalan ja Nahkelan lähi koulujen kuntoa selviteltiin viimeksi vain joitakin vuosia sitten, ja sen perusteella välitöntä korjaustarvetta vailla oleville koulujen toimintaa päätettiin jatkaa. Lupauksesta helpottuneena kouluihin tehtiin investointeja oppimisympäristön parantamiseksi luvatulle ajalle. Koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten säästötoimien alla kelkka on kuitenkin kääntynyt, eikä hyvinvoinnin kääntäminen lyhyen tähtäimen rahoitusongelmaksi ei ole mielestämme perusteltua.
 
Lähikoulujen lakkauttamisen perusteeksi on esitetty erittäin pitkän aikavälin oppilasmääräennusteita. Erittäin pitkän aikavälin tilastot ovat hyödyllisiä ohjenuoria, mutta niiden hyväksyminen täysin kritiikittä ei myöskään voi olla ainoa peruste mittaville muutoksille. Säästettävien kulujen perusteluina taas on käytetty osin juuri niitä investointeja, jotka tehtiin pidennetyn toiminta-ajan turvaamiseksi. Emme myöskään usko kehityssuunnitelman esittämien säästöjen korjausveloissa, rakennusten jälleenkäyttöarvon hinnan, myynnin tai tontittamisen arvioidun tuoton olevan realistinen. 

Lähikoulujen osalta kehittämissuunnitelmaan ei ole sisällytetty lainkaan näiden koulujen toimintaa edistäviä toimenpiteitä, jonka sijaan olisi suotavampaa nähdä lähikoulut voimavaroina niiden erityisvahvuudet huomioon ottaen. Pääkaupunkiseudulla luonto- ja lähiympäristöarvoiset oppilaitokset nähdään kehityksen kärkihankkeina, mutta Tuusulan kunta sitä vastoin ei vaikuta huomaavan oman lähiympäristönsä mahdollisuuksia houkutella uusia lapsiperheitä alueille, jollaisia ei voida rakentaa tilaustyönä. Kehittämissuunnitelmassa asia kärjistetään ja esitetään, että resurssien pienentyessä olosuhteet vain kurjistuvat. Tämä valittu lähestymiskulma on näkynyt varsinkin ennakkovaikutusten arvioinnin prosessin kiireellisyydessä ja puutteellisuudessa. Järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa kuntalaisten puheenvuoroille oli varattu selvästi liian vähän aikaa, eikä alkuperäistä kysymyksenasettelua itsessään suostuttu missään vaiheessa kyseenalaistamaan, vaikka sitä jatkuvasti yritettiin tuoda esille. Erityisen silmiinpistävää evaus­prosessissa oli valinta nostaa esille avoimista vastauksista vain muutamia erillisiä lauseita ja painottaa tilattua kysymyksenasettelua sen sijaan. Tässä laadullisen tutkimusasetelman valitseminen määrällisen sijaan olisi tarjonnut huomattavaa lisäarvoa. Mikäli tilanne kuitenkin saadaan korjatuksi, on valtuutettujen syytä tutustua kuntalaisten arvioihin omakätisesti materiaalin tultua heidän nähtäväkseen. 

Tosiasiassa, lähikoulujen edustajien toiveissa ei ole pitää kiinni kynsin hampain saavutetusta asemastaan, vaan olla mahdollistajina yhä laajenevien yhteiskunnan tarpeiden ja mahdollisuuksien verkostossa. Kaikki sulkemisuhan alla olevat lähikoulut yhdistettynä ympärillään olevaan kyläänsä voivat tarjota oppimisympäristöinä palveluita, joita suunniteltavat massakampukset eivät pysty toteuttamaan. Edustajat toivovat ensisijaisesti toiminnan kehittämistä lähikoulun omien vahvuuksiensa varaan sekä oppilasmäärien että tilojen käytön lisäämistä yhteistyössä muiden kouluverkoston yksiköiden kanssa ja uusia hankkeita oppilaiden hyvinvoinnin, tutkimuksen ja ympäristövaikutusten saralla. 

Oppilasmääräennusteiden perusteeksi kerätyt tilastot ja tutkimukset perustuvat pääosin tietoon ja metodologioihin ajalta ennen Covid-19 pandemian puhkeamista. Koronaepidemian myötä yhteiskunnallinen käsitys etätyön mahdollisuuksista on kuitenkin yhdessä suuressa harppauksessa valtavasti muuttunut. Trendi ei tue kehityssuunnitelman arvioinnin luotettavuutta niiden perheiden lukumäärästä, jotka näkevät mahdollisuuksiensa joukossa muuttamisen maaseutumaiseen ympäristöön perheen perustamiseksi pääkaupunkiseudun kehyskunnissa. Oman strategiansakin periaatteiden vuoksi olisi tässä tilanteessa viisaampaa odottaa ensin yhteiskunnan kehysten asettumista uusiin uomiinsa. Vasta vuosia suurten yhteiskunnallisten muutosten jälkeen voidaan niinkin suurista linjoista kuin kehyskuntiin tapahtuvasta sisäänmuutosta tehdä perusteltavasti luotettavaan tietoon pohjautuvia päätöksiä. 

Uskomme, että lähikoulujen palvelualueet tulevat olemaan yhä merkittävämmässä asemassa Tuusulan kehittymisessä monipuolisemmaksi ja houkuttelevammaksi kohteeksi uusille lapsiperheille. Lähikouluja ei ole syytä lakkauttaa, vaan nähdä niiden jatkuva toiminta voimavarana Tuusulan kasvulle ja hyvinvoinnille kaikilla sen alueilla. Kerran purettuina ja tonttimaaksi myytyinä niiden suuria mahdollisuuksia asukasrakenteen kehittämiseksi ei vain ole mahdollista saada enää koskaan takaisin. 

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.