Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Korkean moraalin, rehellisyyden ja etiikan vaaliminen, sekä eturistiriitojen tunnistaminen ja käsitteleminen kunnan päätöksenteossa ja hallinnossa, aloite

TUUDno-2018-1631

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Eetu Niemelä esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Suomalainen demokratiakäsitys lähtee tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta. Perustuslain 29§ pykälä määrää, että kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan oikeutta ja totuutta. Vaikka ko. pykälän ei suoranaisesti mainitakaan koskevan kunnanvaltuutettuja ja muita yhteisiä asioita hoitavia, me allekirjoittaneet katsomme, että näiden hyveiden noudattaminen on kuitenkin poliittisen järjestelmän luottamuksen kannalta tarpeellista.

Näiden periaatteiden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi esitämme, että kunnassa aloitetaan ohjelma korkean moraalin, rehellisyyden ja etiikan turvaamiseksi ja vaalimiseksi. Kuntalaki ja muut asiaan liittyvät säädökset antavat hyvän pohjan, mutta ne ovatkin nähtävä enemmänkin perälautana asiassa. Asioiden tekeminen paremmin on kuitenkin myös sallittua.

Ohjelma sisältäisi esimerkiksi eettisen ohjeistuksen laatimisen luottamushenkilöille ja virkamiehille, koulutusta eturistiriitojen tunnistamiseen ja prosessien läpikäymistä ja kehittämistä hyvän hallintotavan mukaisten toimintatapojen näkökulmasta.
Lisäksi ohjelma voisi esimerkiksi sisältää ohjeistuksen luomisen ristiriitaepäilyjen käsittelemiseksi ja kanavan perustamisen, jonne piiloon jäävistä rikkeistä voi anonyymisti ilmoittaa. Poliittisessa järjestelmässämme on paljon elimiä, joiden toiminta ei ole kontrolloitua tai julkista. Nämä tarjoavatkin mahdollisuuksia esim. korruptiolle ja asioiden ajamiselle epärehellisesti siten, että motiivit ja yksityiskohdat jäävät piiloon julkisuudelta.

Ohjelman tavoitteiksi asetetaan esimerkiksi seuraavat asiat:

  1. Kasvattaa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden moraalia ja valmiuksia toimia lahjomattomasti ja rehellisesti, oikeutta ja totuutta vaalien.
  2. Luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on valmiudet tarkastella ja tuoda esille mahdollisia päätöksentekoon ja hallintoon liittyviä moraalisia ongelmia tai eturistiriitoja.
  3. Luottamus poliittiseen järjestelmään kuntalaisten keskuudessa kasvaa. Tässä mittarina toimisi esim. äänestysaktiivisuus."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Usea kunta ja kaupunki on laatinut omat eettiset periaattensa. Myös Tuusulan kunnassa on tunnistettu tarve luoda kunnan omat eettiset periaatteet kuntastrategian mukaisten painotusten ja toimintaympäristön muutosten myötä. Eettiset periaatteet kiinnittävät huomiota kuntastrategian edellyttämän uuden toimintakulttuurin eettiseen ulottuvuuteen. 

Eettisten periaatteiden luominen on syytä ottaa vuoden 2021 työohjelmaan. Eettisissä periaatteissa tulisi huomioida mm. hyvän hallinnon ja hyvän johtamisen periaatteet sekä velvollisuutemme ja oikeutemme työntekijöinä ja luottamushenkilöinä. 

Yhtenä kokonaisuutena olisi tärkeää tuoda esille, että kunnassa edistetään tervettä kilpailua ja kaikissa hankinnoissa noudatetaan hankintoja ohjaavaa lainsäädäntöä sekä kunnan sisäisiä hankintaohjeita. Pääperiaatteina ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä kaikkien tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen hankintatoiminnan kautta edistetään myös kestävää kehitystä ja työllistämistä ja torjutaan harmaata taloutta. 

Eettisten periaatteiden tulee koskea kaikkea kunnan toimintaa ja ne määrittävät asemasta tai työtehtävistä riippumatta kaikkien luottamushenkilöiden, johtajien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden tapaa toimia.

Eettiset periaatteet ovat tärkeä osa kunnan sisäistä valvontaa. Niillä varmistetaan, että kunnan toiminta on lakien, säädösten, ohjeiden ja normien mukaista. Sillä, että kunnalla on eettiset periaatteet ja ne tunnetaan hyvin, voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi esimerkiksi väärinkäytösriskeihin. Edellä mainituilla perusteilla on syytä ottaa eettisten periaatteiden luominen vuoden 2021 työohjelmaan. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

  • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa edelleen valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Eetu Niemelän ja usean muun valtuutetun 10.12.2018 § 161 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Eetu Niemelän ja usean muun valtuutetun 10.12.2018 § 161 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.