Valtuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Enjala Paul, luottamustoimen päättyminen ja jäsenen valinta Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan

TUUDno-2017-561

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan yhteinen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon luottamushenkilöelin. Tuusula on ympäristölautakunnan ja sen alaisuudessa toimivan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuukunta (Kuntalaki 51 §). Tuusulan hallintosäännön (Valtuusto 7.12.2016 § 116, voimaantulo 1.6.2017) 9.18 §:n mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen (14.9.2012) 4.5-kohdan mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Nurmijärven kunta nimeää lautakunnan puheenjohtajan ympäristökeskukseen liittymisajankohta huomioon ottaen kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti Nurmijärvi nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2017–31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan puheenjohtajan ja Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.”

Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

”Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muut sopijakunnat ovat nimenneet edustajansa ympäristölautakuntaan seuraavasti:

Kunta

(Valtuuston päätös)

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Järvenpää

(12.6.2017 § 14)

Sanna Piiroinen (KOK)

Esa Kukkonen (KOK)

Jaana Hono (SDP)

Jouni Tallgren (SDP)

Sonja Huttunen (KESK)

Ritva Ikonen (KESK)

Kerava

(12.9.2017 § 104)

Pirjo Kinnunen (KOK)

Matti Höök (KOK)

Paavo Timonen (SDP)

Leena Harjula-Jalonen (SDP)

Paul Enjala (PS)

Tarja Tuomi (PS)

Mäntsälä

(19.6.2017 § 64)

Jaska Salonen (KESK)

Hanna Laine (KESK)

Timo Leino (SDP)

Maarit Turunen (SDP)

Antti Tähkäpää (VIHR)

Ulla Linjama-Lehtinen (VIHR)

Nurmijärvi

(30.8.2017 § 96)

Yrjö Kivinen (KOK)

 • puheenjohtaja

Mia Nykopp (KOK)

Hannu Toikkanen (VAS)

Leena Tuomisto (VAS)

Satu Rauhala (VIHR)

Tapio Tiirikainen (VIHR)

Järvenpään kaupunginvaltuusto on ympäristölautakunnan jäseniä 12.6.2017 § 14 valitessaan jättänyt nimeämättä lautakunnan varapuheenjohtajan. Järvenpään kaupunginsihteeri Pakka Hipin mukaan kaupunginvaltuusto nimeää ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan 31.5.2019 päättyvälle kaudelle 25.9.2017 pidettävässä kokouksessaan.

Naisten ja miesteen välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n säännöksen siitä, että kumpaakin sukupuolta tulee kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä olla vähintään 40 prosenttia, tulee toteutua ympäristölautakunnan lopullisessa kokoonpanossa Tuusulan kunnanvaltuuston asettaessa sen.

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven valtuustojen päätökset ovat liitteenä.

Lisätietoja: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314 2253

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja Huttunen (Ritva Ikonen)

Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul Enjala (Tarja Tuomi)

Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)

Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen)

 • nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja Huttunen (Ritva Ikonen)

Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul Enjala (Tarja Tuomi)

Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)

Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen)

 • nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Päätös

Valtuusto päätti

 • jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja Huttunen (Ritva Ikonen)

Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul Enjala (Tarja Tuomi)

Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)

Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen)

 • nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Päätös

Valtuusto päätti

 • palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on 25.9.2017 § 45 esittänyt Jaana Honon valitsemista Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Järvenpään kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 § 76 muuttanut aiemmin 12.6.2017 § 14 tekemäänsä edustajavalintaa valitsemalla Sonja Huttusen (KESK) ja hänen henkilökohtaisen vajajäsenensä Ritva Ikosen (KESK) tilalle Jukka Miettisen (PS) ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä Lea Lehtolan (PS).

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka Miettinen (Lea Lehtola)

Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul Enjala (Tarja Tuomi)

Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)

Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen).

 • nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon (Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka Miettinen (Lea Lehtola)

Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul Enjala (Tarja Tuomi)

Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)

Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen).

 • nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon (Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Arto Lindberg esitti, että Tuusulan kunnan jäsenet ja varajäsenet Keski-uudenmaan ympäristölautakuntaan valitaan seuraavasti:

Jäsen                                   Henkilökohtainen varajäsen

Mika Heino                           Mirja Ahola-Leppänen
Riitta Harkimo                       Kari Stellberg
Pirjo Maula                           Antti Vaittinen

Jussi Salonen esitti, että jäseneksi valitaan Veikko Seuna ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Margita Winqvist.

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty 4 esitystä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen, ja koska lautakuntaan on valittava Tuusulan edustajiksi 3 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, on toimitettava vaali. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, että asiassa toimitetaan enemmistövaali siten, että sekä varsinaiset että varajäsenet valitaan kuntalain mukaan samassa vaalitoimituksessa, ja valtuutettujen tulee kirjoittaa vaalilippuun enintään 3 nimeä (varsinaiset jäsenet) ja kunkin nimen viereen hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimi.

Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajiksi valitut Aarno Järvisen ja Sanna Kervisen. Äänestysliput annettiin vaaliuurnaan kunnansihteerin pitämän nimenhuudon määräämässä järjestyksessä.

Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

 • Mika Heino ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Mirja Ahola-Leppänen sai 34 ääntä
 • Riitta Harkimo ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Kari Stellberg sai 35 ääntä
 • Pirjo Maula hänen henkilökohtainen varajäsenensä Antti Vaittinen sai 37 ääntä
 • Veikko Seuna ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Margita Winqvist sai 15 ääntä.

Yksi äänestyslippu oli tyhjä ja yksi äänestyslippu hylättiin.

Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksena Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan  tulivat valituiksi Mika Heino ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Mirja Ahola-Leppänen, Riitta Harkimo ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Kari Stellberg sekä Pirjo Maula ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Antti Vaittinen.

Päätös

Valtuusto päätti

 • asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):

Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka Miettinen (Lea Lehtola)

Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul Enjala (Tarja Tuomi)

Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)

Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen).

 • valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan seuraavat Tuusulan kunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
  • Mika Heino   (Mirja Ahola-Leppänen), Riitta Harkimo ( Kari Stellberg) ja Pirjo Maula  (Antti Vaittinen)
 • nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon (Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

 

Valmistelija

Tuula Hyttinen, vs. hallintojohtaja, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan puolesta ry ja Jussi Salonen ovat valittaneet Helsingin hallinto-oikeuteen Tuusulan kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 231 tekemästä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan valintaa koskevasta päätöksestä.

Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen päätettäväksi lautakunnan jäsenten valitsemiseksi. Lisäksi vaaditaan, että asiaa uudelleen päätettäessä noudatetaan kuntalain 58 §:n 3 momentin määräystä kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpanosta ja Kuntaliiton yleiskirjeen 12/2017 ohjeita kuntayhtymän toimielinten valinnasta. Valituksessa vaaditaan myös, että päätöstä tehtäessä käsitellään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnissa toimivista sitoutumattomista valitsijalistoista ja yhteislistoista ensisijaisesti yhtenä ryhmänä Järvenpää Plus, Tuusulan puolesta yhteislista ja Mäntsälän puolesta, ja ryhmän saamat äänet lasketaan yhteen laskettaessa puolueille ja muille ryhmille tulevien paikkojen määriä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa, ja toissijaisesti Järvenpää Plus ja Tuusulan puolesta yhteislista käsitellään yhtenä ryhmänä, ja ryhmän saamat äänet lasketaan yhteen laskettaessa puolueille ja muille ryhmille tulevien paikkojen määriä ko. lautakunnassa.

Hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta hankkimaan 12.3.2018 mennessä kunnanvaltuuston lausunnon em. valituksen johdosta. Samalla kunnanhallitukselle varataan kunnan puhevallan käyttäjänä tilaisuus antaa selityksensä asiassa. Tuusulan hallintosäännön 5 luvun 24 §:n mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon tai selityksen valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Lausunnon antaminen kuuluu näin ollen kunnanhallituksen toimivaltaan.

Tuusulan kunnan lausunto

Tuusulan kunta on vuodesta 2009 lukien vastuukuntana (aiemmin isäntäkunta) hoitanut Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän ja Tuusulan kunnille ja vuodesta 2013 lukien myös Nurmijärven kunnalle kuuluvat lakisääteiset ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät ja muut yhteistoimintasopimuksessa sovitut tehtävät. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on em. kuntien kuntalain 51 §:n mukainen yhteinen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimielin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen ja Tuusulan hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan. Yhteistoimintasopimuksen 4.5-kohdan mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti Nurmijärvi nimesi lautakunnan puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2017–31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan puheenjohtajan ja Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.

Valituksen alaisessa päätöksessä ei ole kysymys kuntayhtymän toimielimestä, minkä valintaa koskevaan kuntalain säännökseen valituksessa viitataan, vaan kyseessä on kuntalain 51 §:n mukainen kuntien sopimukseen perustuva yhteinen toimielin. Ko. toimielimen valintaan sovellettavaan näin ollen kuntalain 77 §:ää (vaalikelpoisuus kuntien yhteiseen toimielimeen), ei kuntalain 58 §:ää (kuntayhtymän toimielimet), joka edellyttää poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista. Kuntalain 77 §:n mukaan kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään kuntalain 51 §:ssä, jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy siis vaalikelpoisuutta lautakuntiin koskevan kuntalain 74.1 §:n mukaan, mitä säännöstä valinnassa on noudatettu.

Vaalien valmistelutoimikunta, johon valituksessa viitataan, on nimetty valmistelemaan Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen valintaa, joskin toimikunnalle on voitu asettaa myös muita tehtäviä. Käytännön syistä puolueiden/äänestäjäryhmien edustajanpaikat myös Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on sovittu em. valmistelutoimikunnassa.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on asetettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimusta ja Tuusulan hallintosääntöä sekä kuntalain ja tasa-arvolain säännöksiä noudattaen. Koska valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen, tulee valitus perusteettomana hylätä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä perusteluosassa olevan lausunnon
 • todeta, että Tuusulan puolesta ry:n ja Jussi Salosen tekemä valitus tulee perusteettomana hylätä
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

____________

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Kari Friman Veikko Seunan kannattamana teki seuraavan palautusesityksen:

"Ehdotamme asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että

 1. vastauksessa otetaan huomioon, että Uudenmaan liiton v 2016 nimeämälle vaalien valmistelutoimikunnalle on annettu tehtäväksi myös kuntayhtymien, ylikunnallisten toimielinten ja Kuntalain §51:n mukaisten yhteisten toimielinten poliittisen suhteellisuuden varmistaminen jakamalla kyseisten toimielinten jäsenpaikat niiden toimialueella toimivien ryhmien kannatuksen suhteellisuus huomioiden. Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnan osalta tämä ei ole toteutunut kyseisen vuonna 2016 nimetyn vaalien valmistelutoimikunnan toiminnassa.
 2. vastauksessa todetaan Kuntavaalien 2012 yhteydessä Uudenmaan Liiton nimeämän vaalien valmistelutoimikunnan toteuttaneen silloin voimassa olleen Kuntalain vastaavan pykälän määräämää poliittista suhteellisuutta toimielimen toiminta-alueella, jolloin Tuusulan puolesta ry sai edustajan Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan.
 3. vastauksessa todetaan Kuntalain 8 luvun koskevan kuntien yhteistoimintaa ja siinä 58 pykälän 3 momentissa säädetty poliittisen suhteellisuuden huomioon ottaminen koskee myös tässä samassa Kuntalain 8 luvun 51 pykälän mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä.
 4. että näin ollen on todettava valituksenalaisen päätöksen syntyneen vastoin Kuntalain säännöksiä ja että näin ollen valitus tulee hyväksyä."

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja totesi, että asian palauttaminen tai käsittely tässä kokouksessa on ratkaistava äänestämällä. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin  10 jaa-ääntä (Huusko, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Mattila, Peltonen, Rosenqvist, Salmi, Sipiläinen, Tamminen ja Lindberg) ja 2 ei-ääntä (Friman ja Seuna). Salonen oli poissa. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen käsitellä asian tässä kokouksessa.

Tämän jälkeen Kari Friman Veikko Seunan kannattamana esitti, että kunnanhallitus antaa edellä mainitun palautusesityksen mukaisen lausunnon.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava äänestämällä. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Frimanin tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin  9 jaa-ääntä (Huusko, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Mattila, Peltonen, Salmi, Sipiläinen, Tamminen ja Lindberg) ja 3 ei-ääntä (Friman, Seuna ja Rosenqvist). Salonen oli poissa.

Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 9-3, 1 poissa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: 

Tuusulan kunta on vuodesta 2009 lukien vastuukuntana (aiemmin isäntäkunta) hoitanut Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän ja Tuusulan kunnille ja vuodesta 2013 lukien myös Nurmijärven kunnalle kuuluvat lakisääteiset ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät ja muut yhteistoimintasopimuksessa sovitut tehtävät. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on em. kuntien kuntalain 51 §:n mukainen yhteinen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimielin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen ja Tuusulan hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan. Yhteistoimintasopimuksen 4.5-kohdan mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti Nurmijärvi nimesi lautakunnan puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2017–31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan puheenjohtajan ja Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.

Valituksen alaisessa päätöksessä ei ole kysymys kuntayhtymän toimielimestä, minkä valintaa koskevaan kuntalain säännökseen valituksessa viitataan, vaan kyseessä on kuntalain 51 §:n mukainen kuntien sopimukseen perustuva yhteinen toimielin. Ko. toimielimen valintaan sovellettavaan näin ollen kuntalain 77 §:ää (vaalikelpoisuus kuntien yhteiseen toimielimeen), ei kuntalain 58 §:ää (kuntayhtymän toimielimet), joka edellyttää poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista. Kuntalain 77 §:n mukaan kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään kuntalain 51 §:ssä, jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy siis vaalikelpoisuutta lautakuntiin koskevan kuntalain 74.1 §:n mukaan, mitä säännöstä valinnassa on noudatettu.

Vaalien valmistelutoimikunta, johon valituksessa viitataan, on nimetty valmistelemaan Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen valintaa, joskin toimikunnalle on voitu asettaa myös muita tehtäviä. Käytännön syistä puolueiden/äänestäjäryhmien edustajanpaikat myös Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on sovittu em. valmistelutoimikunnassa.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on asetettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimusta ja Tuusulan hallintosääntöä sekä kuntalain ja tasa-arvolain säännöksiä noudattaen. Koska valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen, tulee valitus perusteettomana hylätä.

 • todeta, että Tuusulan puolesta ry:n ja Jussi Salosen tekemä valitus tulee perusteettomana hylätä
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Kari Friman ja Veikko Seuna ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

" Tuusulan kunnanhallituksen olisi pitänyt antaa seuraava vastaus Helsingin hallinto-oikeudelle: 

 1. Uudenmaan liiton v. 2016 nimeämälle vaalien valmistelutoimikunnalle on annettu tehtäväksi myös kuntayhtymien, ylikunnallisten toimielinten ja Kuntalain §51:n mukaisten yhteisten toimielinten poliittisen suhteellisuuden varmistaminen jakamalla kyseisten toimielinten jäsenpaikat niiden toimialueella toimivien ryhmien kannatuksen suhteellisuus huomioiden. Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnan osalta tämä ei ole toteutunut kyseisen vuonna 2016 nimetyn vaalien valmistelutoimikunnan toiminnassa.
 2. Kuntavaalien 2012 yhteydessä Uudenmaan Liiton nimeämä vaalien valmistelutoimikunta on toteuttanut silloin voimassa olleen Kuntalain vastaavan pykälän määräämää poliittista suhteellisuutta toimielimen toiminta-alueella, jolloin Tuusulan puolesta ry sai edustajan Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan.
 3. Kuntalain 8 luvun koskevan kuntien yhteistoimintaa ja siinä 58 pykälän 3 momentissa säädetty poliittisen suhteellisuuden huomioon ottaminen koskee myös tässä samassa Kuntalain 8 luvun 51 pykälän mukaisia kuntien yhteisiä toimielimiä.
 4. Näin ollen olisi pitänyt todeta valituksenalaisen päätöksen syntyneen vastoin Kuntalain säännöksiä ja että näin ollen valitus tulee hyväksyä"

Jussi Salonen ja Kati Lepojärvi ilmoittivat olevansa esteellisiä (Salonen asianosainen ja Lepojärvi yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Jussi Salonen ja Kati Lepojärvi

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunkia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Jukka Miettinen on sähköpostillaan 17.4.2018 ilmoittanut Järvenpään kaupunginhallitukselle eroavansa ympäristölautakunnan jäsenyydestä asuinkunnan vaihtumisen vuoksi 1.5.2018 lähtien. Järvenpään kaupunginvaltuusto on 21.5.2018 § 51 todennut Jukka Miettisen menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja valinnut hänen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Juha Timosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4-kohdan mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa yhteistoimintasopimuksen 4.3-kohdan mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, joka toimii Tuusulan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • todeta Jukka Miettisen jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa päättyneeksi
 • valita Jukka Miettisen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juha Timosen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Valtuusto päättää

 • todeta Jukka Miettisen jäsenyyden Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnassa päättyneeksi
 • valita Jukka Miettisen tilalle Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juha Timosen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun (vuoden 2009) mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toiseksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Tuusulan kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan Tuusulan valtuusto vahvistaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan.

Uuden kuntalain (410/2015) seurauksena 1.1.2013 alkanutta valtuustokautta jatkettiin toukokuun 2017 loppuun, ja nelivuotiset valtuustokaudet siirtyivät kalenterivuoden vaihteesta touko-kesäkuun vaihteeseen. Näin ollen 1.6.2017 alkanut ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotinen toimintakausi päättyy 31.5.2019. Puheenjohtajan nimeämisvuoro toimintakaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 siirtyy Järvenpäälle ja varapuheenjohtajan nimeämisvuoro Tuusulalle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus ovat kiertäneet seuraavasti:

 • 2009 - 2010: puheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltonen (Järvenpää), varapuheenjohtaja Petri Ahonen (Tuusula)
 • 2011 - 2012: puheenjohtaja Petri Ahonen (Tuusula), varapuheenjohtaja Matti Nieminen (Kerava)
 • 2013 - 2014: puheenjohtaja Satu Salmela-Vierisalo (Kerava), varapuheenjohtaja Heta Ravolainen-Rinne (Mäntsälä)
 • 2015 - 11.12.2017: puheenjohtaja Anneli Sundberg (Mäntsälä), varapuheenjohtaja Jerry Latva (Nurmijärvi)
 • 12.12.2017 - 31.5.2019: puheenjohtaja Yrjö Kivinen (Nurmijärvi), varapuheenjohtaja Jaana Hono (Järvenpää).

Nykyisen valtuustokauden (1.6.2017 - 31.5.2021) ympäristölautakunnan kokoonpano päästiin vahvistamaan vasta 11.12.2017 pidetyssä Tuusulan valtuuston kokouksessa, minkä vuoksi kaksi edellistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautta ovat olleet kestoltaan poikkeuksellisia.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on 11.3.2019 Järvenpään kaupunginhallitukselle ja Tuusulan kunnanhallitukselle lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt Järvenpään kaupunkia valitsemaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajan toimintakaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 viimeistään 29.4.2019 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa siten, että valinta voidaan vahvistaa 13.5.2019 pidettävässä Tuusulan kunnanvaltuuston kokouksessa. Lisäksi ympäristökeskus on pyytänyt, että kaupunginvaltuuston valintapäätös tarkistetaan ja hyväksytään kokouksessa ja toimitetaan viipymättä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, joka valmistelee asian yhdessä ympäristölautakunnan varapuheenjohtajuuden kanssa Tuusulan kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle 13.5.2019 esitettäväksi.

Järvenpään kaupunginhallitus on 8.4.2019 § 93 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajan toimintakaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021. Järvenpään kaupunginhallituksen esitys on 29.4.2019 pidettävän Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistalla (§ 23).

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • nimetä Järvenpään kaupunginvaltuuston valitseman järvenpääläisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
 • nimetä tuusulalaisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • nimetä Järvenpään kaupunginvaltuuston valitseman järvenpääläisen Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 -​ 31.5.2021
 • nimetä tuusulalaisen Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 -​ 31.5.2021.

Päätös

Valtuusto päätti

 • nimetä Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi Järvenpään kaupunginvaltuuston valitseman  Sanna Piiroisen toimikaudeksi 1.6.2019 -​ 31.5.2021
 • nimetä Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi Riitta Harkimon toimikaudeksi 1.6.2019 -​ 31.5.2021.

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Nurmijärven kuntaa Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Satu Rauhla (VIHR) on Nurmijärven kuntaan 4.12.2019 toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut eroavansa kunnallisista luottamustehtävistä. Nurmijärven kunnanvaltuusto on 29.1.2020 § 11 myöntänyt Satu Rauhalalle eron Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalle Keski- Uudenmaan ympäristölautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Kirsi Kirveen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4- kohdan mukaan Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa yhteistoimintasopimuksen 4.3- kohdan mukaan Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnan, joka toimii Tuusulan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • todeta Satu Rauhalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa päättyneeksi
 • valita Satu Rauhalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kirsi Kirveen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • todeta Satu Rauhalan jäsenyyden Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnassa päättyneeksi
 • valita Satu Rauhalan tilalle Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kirsi Kirveen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Kurtti, kunnanlakimies, kirsi.kurtti@tuusula.fi

Perustelut

Keravan kaupunkia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Paul Enjala on menehtynyt. Hän oli Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsen.

Kuntalain (410/2015) 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Keravan kaupunginvaltuusto on 21.9.2020 § 51 todennut Paul Enjalan luottamustoimet päättyneiksi ja päättänyt valita uudeksi jäseneksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan Martti Munnen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4. -kohdan mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa yhteistoimintasopimuksen 4.3 -kohdan mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, joka toimii Tuusulan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • todeta Paul Enjalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa päättyneeksi
 • valita Paul Enjalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Martti Munnen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • todeta Paul Enjalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa päättyneeksi
 • valita Paul Enjalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Martti Munnen.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Martti Munne, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.