Valtuusto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Nopean nettiyhteyden turvaaminen kaikille kuntalaisille, aloite (lisäpykälä)

TUUDno-2020-674

Perustelut

Matti Alanko esitti seuraavan aloitteen:

"Nyt koronaviruksen aikana moni joutuu työskentelemään kotona etäyhteyksien varassa. Verkoyhteyksien ruuhkaantuminen aiheuttaa suuria viiveitä yhteyksiin ja työnteko vaikeutuu aiheuttaen stressitason nousua ja työn tehokkuus kärsii.

Ehdotankin, että Tuusulan kunta ryhtyy yhteistyössä operaattoreiden kanssa asentamaan avointa kuitua, jotta jokaisella kuntalaisella olisi mahdollisuus nopeaan nettiyhteyteen. Lahelan alueelle on tulossa tällainen avoin kuitu. Koska itse kuitukaapeli on halvempaa kuin sen asentaminen, on kunnan huolehdittava, että jatkossa kaikkien uusien vesijohjtolinjojen yhteydessä samaan kaivantoon asennetaan myös kuitukaapeli. Vanhoille kuiduttomille alueille kaapelin asennus tulee aloittaa niiltä alueilta, joilta muut palvelut kuten koulu, terveydenhoito, posti, pankki, kauppa tai apteekki ovat kauimpana."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.