Valtuusto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Jätinpuiston ja Puustellinmetsän tarjouskilpailulla myytävien omakotitonttien pohjahinnat sekä Jätinpuiston, Puustellinmetsän ja Anttilanrannan tarjouskilpailutonttien vuokrauksen mahdollistaminen

TUUDno-2019-1359

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Tennijärvi, tontti-insinööri, sari.tennijarvi@tuusula.fi
Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan maapoliittisten tavoitteiden mukaisesti kunta pyrkii vuonna 2020 luovuttamaan omakotitontteja omatoimiseen rakentamiseen. Kunnanvaltuusto voi aiempien vuosien tapaan tehdä päätöksen luovutettavien kohteiden hinnoittelusta alueittain. Hinnoittelun lähtökohtana voidaan pitää kohtuullisia käypiä hintoja. Valtuusto on vahvistanut hinnat vuosittain vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön mukaan toimivalta tonttien luovutuspäätösten tekemiseen valtuuston hyväksymin hinnoin ja ehdoin on maankäyttöpäälliköllä 200.000 e saakka ja yli 200.000 e kuntakehitysjohtajalla.

Etelä-Tuusulassa vuonna 2017 tuli voimaan Anttilanrannan ja Lahelanpelto II asemakaava-alueet. Anttilanrannan alueelle valmistui kunnallistekniikka 15.6.2018 mennessä. Alueella oli kunnan omistuksessa 41 kpl tontteja, joista tällä hetkellä on vapaana 16 kpl. Tontit ovat jatkuvassa haussa tarjouskilpailuna valtuuston päättämin pohjahinnoin vuoden 2019 loppuun. Lahelanpelto II -alueella on kunnalla omakotitonttivarantoa 119 kpl. Alueelle rakennetaan parhaillaan kunnallistekniikkaa.
I-vaihe rakentui kesäkuun loppuun mennessä siihen valmiuteen, että rakentamisen pystyi aloittamaan yhdeksän (9) omakotitontin osalta. Näistä on yksi (1) vapaana.
Kunnallistekniikan rakentamisen II-vaiheessa rakennetaan kaava-alueen loppuosa, joka on kesällä 2020 siinä valmiudessa, että tontit ovat rakennettavissa. Alueelta voidaan luovuttaa jatkuvalla haulla tontteja tarpeen mukaan kortteleittain.

Asuntomessualueen tonteille on valtuusto 13.3.2017 § 31 päättänyt hinnat. Hinnat ovat voimassa 31.8.2020 saakka. Messutoiminnoille varatut tontit vapautuvat luovutettavaksi messujen jälkeen. Asuntomessualueen hintapäätöksen voimassaoloaikaa on syytä jatkaa siten, että hinnat ovat voimassa siten kuin tässä päätöksessä päätetään. Vuokrattaessa vuokraprosentti on 5 % valtuuston päätöksen 13.11.2017 § 196 mukaisesti.

Asuntomessualueen v. 2020 omakotitonttien sekä tuottajamuotoisten tonttien myyntihinnat ovat seuraavat:

tonttitehokkuuden ollessa

 • e=0,3 on hinta 425 e/k-m²
 • yli e=0,3, mutta alle e=0,5 on hinta 400 e/k-m²
 • yli e=0,5 on hinta 375–380 e/k-m²
 • tuottajamuotoiset A-tontit 245 e/k-m²
   

Pohjois-Tuusulassa, Jokelan Peltokaaren asemakaava-alueella on tonttivarantoa useiksi vuosiksi. Tontit ovat jatkuvassa haussa. Alueen tonttien markkinointia tehostettiin valtuuston päätöksen 8.10.2018 § 106 mukaisesti kilpailuttamalla kiinteistövälittäjät. Kahdelta välitysliikkeeltä tuli tarjoukset, joiden kanssa tehtiin myyntitoimeksianto 10 tontin markkinoinnista Peltokaaresta. Heidän kauttaan ei ole saatu toistaiseksi yhtään yhteydenottoa.

Peltokaaren alueelta on 2019 aikana luovutettu kuusi (6) omakotitonttia ja kolmen (3) tontin osalta on luovutuspäätökset tehty.

Kellokoskella ei ole tällä hetkellä luovutettavia omakotitontteja. Kaavoitusohjelman mukaan seuraavat omakotitaloalueiden asemakaavat ovat Linjapuisto II ja Joenranta. Linjapuisto II asemakaava on saanut lainvoiman 12.6.2019. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan vuoden 2020 puolella siten, että tonteilla rakentamaan pääsee kesällä 2021. Tonttien luovuttaminen aloitetaan vuoden 2020 syksyllä. Linjapuisto II -alueella on AO-tontteja 26 kpl. Joenrannan asemakaavoitus on käynnistynyt ja sen osalta tämän hetkisen arvion mukaan tontteja päästään luovuttamaan vuoden 2022 puolella riippuen kaavoituksen etenemisestä ja kunnallistekniikan rakentamisen aikataulusta.

Kunnan omakotitonttien hinnoitteluperuste muutettiin vuonna 2015 kerrosneliöpohjaiseksi, joka on käytössä suurimmalla osalla kuntia ja kaupunkeja.

Vuoden 2019 tonttien hinnat ovat seuraavat:

Kiinteähintaiset AO-tontit
Kellokoski           225 e/k-m²
Jokela                  225 e/k-m²
Etelä-Tuusula     425 e/k-m²

Tarjouskilpailulla myytävien Anttilanrannan tonttien pohjahinnat ovat 600–700 e/k-m².

Varausmaksu on 1.000 euroa.

Hintoihin ei esitetä muutoksia 2020. Tavoitteena on alkuvuoden 2020 aikana laatia nk. vyöhykehinnoittelu koskemaan kaikkia tämän päätöksen mukaisia alueita, jolla varmistetaan luovutettavien tonttien markkinaehtoisuus kuntalain 130 §:n mukaisesti ja huomioidaan EU:n tukisäännökset. Esitetään, että tämä hintapäätös olisi voimassa toistaiseksi, kunnes uusi vyöhykehinnoittelu on valtuustossa hyväksytty, kuitenkin enintään 31.12.2020 asti.

Vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta

Hallintosäännön mukaan maankäyttöpäällikkö päättää ja allekirjoittaa sopimukset kunnan vuokraamien omakotitonttien myynnistä vuokrasopimuksen ehtojen ja kunnanvaltuuston hintapäätöksen mukaisesti.

Vuokralaisella on vuokrasopimuksen ehtojen mukaan oikeus lunastaa tontti omaksi vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olleella myyntihinnalla kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoitushetkestä lukien.Tämän jälkeen myytävän vuokratontin käypä hinta seuraa luovutettavien omakotitonttien hinnoittelua.

Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden on pidetty puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää 

 • että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta noudattaa lunastushetkellä kulloinkin voimassa olevaa valtuuston omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
   
 • että Etelä-Tuusulassa Pekkolan asemakaava-alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta.
   
 • myydä ja vuokrata toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka seuraavilla, luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-Tuusulassa Jokelan ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 225 e/k-m² ja Etelä-Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 425 e/k-m²
   
 • jatkaa Asuntomessualueen valtuuston 13.3.2017 § 31 sekä 13.11.2017 § 196 hintapäätösten voimassaoloaikaa toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.
   
 • edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen jatkaa Anttilanranta
  -nimisellä asemakaava-alueella kunnanosassa 1 tonttien myyntiä tarjouskilpailuna seuraavasti:
  • seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 700 e/k-m²:
   • kortteli 8093
   • kortteli 8092
   • kortteli 8090
   • kortteli 8089 tontti 1
  • seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 600 e/k-m²:
   • kortteli 8089 tontit 2-7
     
 • tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
   
 • lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
   
 • periä kiinteistönmuodostus- ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
   
 • että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
   
 • että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua 1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.
   
 • että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi- ja viemäri) liittymisestä peritään erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
   
 • että vuokrausehdot ovat seuraavat:
  • vuokra-aika on 50 vuotta
  • vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 % kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii
  • vuokra peritään siten, että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, muutoin vuokra maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
  • jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, niin suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
  • vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat on maksettu
  • muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päivi Hämäläinen selosti asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää 

 • että yli 3 vuotta voimassa olleiden vuokrattujen omakotitonttien lunastushinta noudattaa lunastushetkellä kulloinkin voimassa olevaa valtuuston omakotitonttien hintapäätöstä ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu
   
 • että Etelä-​Tuusulassa Pekkolan asemakaava-​alueella on asemakaavassa mahdollistettu sivuasunnon rakentaminen erillisen lisärakennusoikeuden perusteella. Sivuasunnon rakentamisen mahdollistavan lisärakennusoikeuden hintana kerrosneliömetriä kohden voidaan pitää puolta varsinaisen rakennusoikeuden hinnasta.
   
 • myydä ja vuokrata toistaiseksi,​ kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka seuraavilla,​ luovutussopimuksissa tarkemmin sovittavilla ehdoilla Pohjois-​Tuusulassa Jokelan ja Kellokosken taajamissa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 225 e/k-​m² ja Etelä-​Tuusulassa asemakaavojen mukaiset pientalotontit (AO) hintaan 425 e/k-​m²
   
 • jatkaa Asuntomessualueen valtuuston 13.3.2017 § 31 sekä 13.11.2017 § 196 hintapäätösten voimassaoloaikaa toistaiseksi,​ kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.
   
 • edellä mainitusta kiinteästä hinnoittelusta poiketen jatkaa Anttilanranta
  -​nimisellä asemakaava-​alueella kunnanosassa 1 tonttien myyntiä tarjouskilpailuna seuraavasti:
  • seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 700 e/k-​m²:
   • kortteli 8093
   • kortteli 8092
   • kortteli 8090
   • kortteli 8089 tontti 1
  • seuraavien kortteleiden kaavatonttien pohjahinta on 600 e/k-​m²:
   • kortteli 8089 tontit 2-​7
     
 • tontit voidaan laittaa vapaaseen myyntiin
   
 • lisäksi peritään tonttiliittymän ja tonttikohtaisten vesihuoltojohtojen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset tehtyjen rasitesopimusten mukaisesti niiltä kiinteistöiltä joita asia koskee
   
 • periä kiinteistönmuodostus-​ ja toimitusmaksuja sopimuksentekohetkellä voimassa olevan valtuuston hyväksymän kiinteistötoimitustaksan mukaisesti
   
 • että rakennuspaikan rakentajan ja haltijan tulee esittää hankekohtainen maaperätutkimus ja perustamistapalausunto hakiessaan rakennuslupaa tai esittäessään rakennesuunnitelmia hyväksyttäväksi
   
 • että rakennuspaikan varaamisesta tulee suorittaa varausmaksua 1.000 e. Varausmaksu hyvitetään lopullisen luovutuskirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu rakennuspaikan varauksen saajan toimesta,​ varausmaksua ei palauteta.
   
 • että korvaukset vesihuoltoverkostoon (vesi-​ ja viemäri) liittymisestä peritään erillisinä liittymähetkellä voimassaolevien taksojen mukaan
   
 • että vuokrausehdot ovat seuraavat:
  • vuokra-​aika on 50 vuotta
  • vuotuinen vuokra kaikilla nyt päätettävillä rakennuspaikoilla on 5 % kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii
  • vuokra peritään siten,​ että sopimuksen tekovuoden osavuokra vuokra-​ajan alkamisesta vuoden loppuun sekä seuraavan vuoden koko vuokra peritään vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä,​ muutoin vuokra maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
  • jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä,​ niin suoritettua vuokraa ei makseta takaisin
  • vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka nyt vahvistettavaan hintaan kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen,​ että vuokrat on maksettu
  • muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Jätintien asemakaavanmuutos Etelä-Tuusulassa tuli voimaan 14.8.2019. Kunnan omistuksessa on alueelta kaksi tonttia korttelissa 8514. Tontteja esitetään luovutettavaksi tarjouskilpailulla.

Asuntomessualueen messutoiminnoille varatut omakotitontit Puustellinmetsän asemakaava-alueella korttelissa 5703 ovat herättäneet laajaa kiinnostusta. Messutoiminnoille varatut tontit vapautuvat luovutettavaksi messujen jälkeen ja niitä esitetään luovutettavaksi tarjouskilpailulla, siten että pohjahinnaksi asetetaan valtuuston aiemmin vahvistama kiinteä hinta.

Anttilanrannan alueelta on myyty tarjouskilpailulla tontteja vuodesta 2017 lähtien. Tontteja oli yhteensä 41 kpl ja tällä hetkellä vapaana on vielä 11 tonttia.

Esitetään, että kaikki tarjouskilpailuun asetetetut tontit voisi myös vuokrata 5 % vuotuisella vuokralla tarjotusta hinnasta laskettuna. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 

 • Jätinpuiston AO-tonttien 858-8-8514-1 ja 858-8-8514-2 pohjahinnaksi 425 e/k-m2
 • muuttaa Puustellinmetsän asemakaava-alueen asuntomessujen messutoimintojen alta vapautuvien viiden AO-tontin valtuuston aiemmin asettaman kiinteän hinnan tarjouskilpailun pohjahinnaksi
  • 858-15-5703 tontit 1-3 pohjahinta 96.000 e
  • 858-15-5703 tontti 4 pohjahinta 122.000 e
  • 858-15-5703 tontti 8 pohjahinta 102.000 e
 • että kaikki tarjouskilpailuun nyt asetettavat tontit sekä Anttilanrannan jo tarjouskilpailussa olevat tontit voidaan myös vuokrata 5 % vuotuisella vuokralla tarjotusta kokonaiskauppahinnasta laskettuna
 • tarjouskilpailulla vuokratun tontin vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka tarjoamallaan kokonaiskauppahinnalla kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen, että vuokrat on maksettu. Määräajan jälkeen lunastushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan valtuuston hyväksymän hintapäätöksen mukaisesti
 • että muilta osin valtuuston 11.11.2019 § 145 päättämät myynti- ja vuokrausehdot pysyvät ennallaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • Jätinpuiston AO-​tonttien 858-​8-​8514-​1 ja 858-​8-​8514-​2 pohjahinnaksi 425 e/k-​m2
 • muuttaa Puustellinmetsän asemakaava-​alueen asuntomessujen messutoimintojen alta vapautuvien viiden AO-​tontin valtuuston aiemmin asettaman kiinteän hinnan tarjouskilpailun pohjahinnaksi
  • 858-​15-​5703 tontit 1-​3 pohjahinta 96.000 e
  • 858-​15-​5703 tontti 4 pohjahinta 122.000 e
  • 858-​15-​5703 tontti 8 pohjahinta 102.000 e
 • että kaikki tarjouskilpailuun nyt asetettavat tontit sekä Anttilanrannan jo tarjouskilpailussa olevat tontit voidaan myös vuokrata 5 % vuotuisella vuokralla tarjotusta kokonaiskauppahinnasta laskettuna
 • tarjouskilpailulla vuokratun tontin vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka tarjoamallaan kokonaiskauppahinnalla kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen,​ että vuokrat on maksettu. Määräajan jälkeen lunastushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan valtuuston hyväksymän hintapäätöksen mukaisesti
 • että muilta osin valtuuston 11.11.2019 § 145 päättämät myynti-​ ja vuokrausehdot pysyvät ennallaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

maankäyttö

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.