Valtuusto, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Högberginhaaran jatke, asemakaavan muutos kaava nro 3622

TUUDno-2019-1928

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kaavoituksessa on laadittu asemakaavaehdotus Maantiekylään Kulomäen  yritysalueelle, Högberginhaaran jatke kaava Nro 3622. Asemakaavan tavoitteena on yritysalueen kaavoittaminen tukemaan Tuusulan kasvua ja huolehtia yritystonttien saatavuudesta.

Asemakaavan muutos sijoittuu Etelä-Tuusulaan, Kulomäentien työpaikka-alueelle ja koskee korttelien välistä asemakaavoittamatonta aluetta, joka on toiminut yritysalueen varastokenttänä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 4,02 ha. Alueen pääkäyttötarkoituksena on (KTY) toimitilarakennusten korttelialue. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimistorakennuksien sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennuksien tai niiden yhdistelmien rakentamisen tontille. Korttelialuetta (KTY) on 32 208 m2 ja lähivirkistysaluetta (VL) on 8 041 m2. Rakentamisen määrä on osoitettu rakennusoikeuslukuna. Rakennusoikeutta alueelle osoitetaan 17 500 k-m2. Tonttijako on ohjeellinen.

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta ja maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue rajoittuu voimassa olevaan Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaavaan, joka on tullut voimaan vuonna 2008. Alue on asemakaavoittamatonta aluetta. Ajantasa-asemakaavassa viereinen itäpuoleinen alue on osoitettu (KTY-17) merkinnällä toimitilarakennusten korttelialueeksi ja länsipuolella on (TY) teollisuusrakennusten korttelialuetta. Tonttijako on ohjeellinen. Asemakaavan muutosalue on jo rakennettu varastokentäksi. Kiinteistöllä on aikaisemmin ollut Destia Oy:n asfalttiaseman tuotevarastoaluetoimintaa. Sittemmin asfalttiaseman varastointitoiminta tällä kiinteistöllä on loppunut ja tämän jälkeen tontti on toiminut mm. henkilönostimien ja nostureiden säilytysalueena. 

Vaikutukset

Asemakaavan laatimisen vaikutukset verrattuna alueella olevaan toimintaan ovat vähäisiä. Varastointialue siistiytyy kun alue rakentuu. Rakentaminen tontilla vaikuttaa vähäisesti hulevesien käsittelyyn, kun varastopiha-ala muuttuu puhtaaksi kattoalaksi, josta vedet johdetaan itäpuoleiseen ojaan.Kaavaratkaisun vaikutukset ovat positiivisia hulevesien hallintaan. Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta jo rakennettuun vesijohto- ja viemäriverkostoon. Rakennus on suurikokoinen, mutta työpaikka-alueen kokonaisuuteen suhteutettuna sopiva. Lisärakentaminen työpaikka-alueella mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja yritysalueen kehittymisen. Muuten kaavalla ei ole vaikutuksia suunnittelu- ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön ja elinoloihin, rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen, luonnonympäristöön, kulttuuriin, virkistykseen tai kaavatalouteen.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hakemuksesta. Hankkeesta on kerrottu Tuusulan kunnan kaavoituskatsauksessa vuonna 2018 otsikolla Kulomäentien työpaikka-alue III. Hanke aloittaa työpaikka-alueen laajentamisen. Asemakaavan käynnistämisestä on päättänyt kunnanhallitus 15.8.2019. Suunnittelualueella on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus, koskien kiinteistöä 858-411-5-216. Kaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty KH 16.09.2019 § 137. Asemakaavan laatiminen on tullut vireille kuulutuksella 2.10.2019 samassa yhteydessä on asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.10.–4.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 2 lausuntoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ovat lausuneet Caruna Oy ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Högberginhaaran jatkeen asemakaavasta, kaava nro 3622. HSL haluaa olla mukana alueen jatkosuunnittelussa. Caruna Oy ilmoittaa alueella olevan sähkönjakelu verkostoa. Kaava-alueen pohjoisreunalla kulkee 110 kV voimajohtomme. Johtoalueelle ei saa sijoittaa ilman voimajohdon omistajan lupaa maanpäällisiä tai maanalaisia rakennuksia tai rakennelmia ja alueella tapahtuvista mahdollisista muutoksista on keskusteltava Carunan kanssa. Istutuksien korkeus on oltava rajoitettu koko kasvukauden aikana maksimissaan kahteen (2) metriin. Voimajohtoalueella tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee aina pyytää Carunalta erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla rakennelma, rakennus, polku, tie tai katu, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi jo osoitettu kaavassa. Risteämälausunnossa esitetään annettua kaava-lausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan tulee voimajohdon kannalta ottaa huomioon.  Caruna Oy suosittelee asemakaavassa käytettävän ympäristöministeriön asetuksen mukaista merkintää nro 154 (johtoa varten varattu alueen osa). Johtoalue on hyvä yksilöidä käyttämällä tunnusta z = sähkölinja. Alueen leveyden olisi hyvä olla koko johtoalueen leveys.

Kaavoituksen vastine

Caruna Oy: Asemakaavaan merkitään johtoa varten varattu alueen osa ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän lausunto merkitään tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun Högberginhaaran Jatke asemakaavaehdotuksen ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun Högberginhaaran Jatke asemakaavaehdotuksen ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 25.11.2019 hyväksyä asemakaavaehdotuksen sekä luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet, sekä asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.12.2019 – 2.1.2020 aikana. Asemakaavasta saatiin 6 kpl lausuntoja. Lausunnot lisätään asemakaava-aineistoon liitteeksi. Uudenmaan ELY-keskus on lausunut asemakaava ehdotuksesta lentomelumääräyksen yksinkertaistamisesta sekä maankäytön tuottaman liikennemäärän ja vaikutusten tarkentamisesta. Metsähallitus on lausunut metsähallituksen VL-alueen tarkentamiseksi kaavaselostukseen. Tarkennukset lisätään kaavaselostukseen ja melumääräystä yksinkertaistetaan. Muilla lausunnon antajilla ei ollut muistutettavaa asemakaavaan.

Ehdotus

Esittelijä

Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö, henna.lindstrom@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Högbergin jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Högbergin jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä Högbergin jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, väylävirasto, kaavoitus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.