Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Martta Wendelinin päiväkodin saattoliikenne, aloite

TUUDno-2019-749

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Anna Yltävä esitti seuraavan Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloitteen:

"Nähtyämme uuden Martta Wendelinin päiväkodin liikennesuunnitelmat, olemme huolestuneita päiväkodin saattoliikenteen sujuvuudesta. Päiväkodista on tulossa yksi kuntamme suurimmista n. 300 hengen päiväkoti, henkilökunta mukaan luettuna. Tämä tuo haasteita saattoliikenteelle sekä muun liikenteen sujuvuudelle. Haasteita tuovat mm. liikennemäärien kasvaessa liittymien sujuvuus, pysäköintipaikkojen riittävyys sekä aamu- ja iltapäiväruuhkien pullonkaulaefektit. 

Tämän hetkisessä suunnitelmassa on vain yksi liittymä päiväkodille ja vähäisesti pysäköintipaikkoja. Uskomme, että virkamiehet saavat saattoliikenteen ja pysäköinnin kuntoon hyvällä suunnitellulla, mutta tämän hetkinen suunnitelma ei vaikuta riittävältä. Sujuvuuden vaatimat lisäpysäköinti- ja liittymäinfrakustannukset eivät saisi kasvattaa hankkeen kokonaiskustannuksia, vaan ne tulisi sovittaa kokonaisbudjettiin. 

Esitämme, että suunnittelussa ja kustannuksissa huomioidaan kunnolla saattoliikenne ja sen vaikutukset muuhun liikenteeseen. Päiväkodin ja sen ympäristön kasvusuunnitelmat tulevat varmasti lisäämään liikennettä alueella. Pyydämme huomioimaan suunnitelmassa Sahankulman liittymän ja S-Marketin suunnasta tulevan liikenteen lisääntymisen, jotta liikenne pysyy sujuvana alueen asukkaille. 

Esitämme myös, että suunnitelmassa huomioidaan miten päiväkodin eri tapahtumien esimerkiksi joulujuhlien ja kevätjuhlien pysäköinti järjestetään. Nämä asiat on helppo huomioida etukäteen, jotta päiväkodin avautuessa vältytään pysäköintiongelmilta ja -rikkomuksilta. 

On hienoa, että Tuusulassa kiinnitetään asian vaatimalla vakavuudella huomiota myös lisääntyvän liikenteen aiheuttamiin hiukkaspäästöihin ja tiepölyyn. Tämä on hyvin suunniteltu rakennuksen sijoittelulla Tuusulan tien suunnalta tuleviin päästöihin. Huomioidaanhan myös piha-alue. Haluamme, että lapset voivat turvallisesti ja terveellisesti viettää aikaa päiväkodin pihalla. Riittävän kokoinen viheralue päiväkodin pihan ja Pähkinämäentien välissä voi toimia luonnollisena hiukkapäästöjen torjunta-alueena ja tuo samalla kesäaikaan kaivattua varjoa piha-alueelle."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Jenni Aalto
Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi
Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi

Perustelut

Uuden päiväkoti Martta Wendelinin tonttiliittymä ja pihan liikennejärjestelyt on selvitetty hankesuunnitelman ja asemakaavatyö yhteydessä.

Suunnittelualue on moottoriajoneuvoliikenteen osalta kytkettävä Pähkinämäentiehen, Tuusulanväylän maantiealueen puolelta tonttiliittymää ei sallita. Pähkinämäentien nykyinfrassa liittymän paikkaa kiinteistöjen kohdalla rajoittaa Mikkolan koulun kohdan kevyen liikenteen alikulku sekä tarkasteltavalta päiväkotitontilta alikulun suuntaan laskeva maaston muoto. Alikulun paikkaa ei käytännössä voi siirtää vaikuttamatta Aropellon asemakaavaan, eikä panostaminen alikulun siirtoon vaikuta taloudellisesti tai muistakaan syistä perustellulta. Pähkinämäentien kevyen liikenteen väylien ja ajoradan korkeuserojen vuoksi Pähkinämäentien jakso, johon päiväkodin tonttiliittymä voidaan ongelmitta sijoittaa, on noin 60 metrin pituinen. Pähkinämäentien katuvaraus on leveydeltään noin 22-25 m, joten kadulle voidaan toteuttaa myös kääntymiskaista vasemmalle kiinteistöille johtavan liittymän kohdalle tarpeen vaatiessa.

Koska Pähkinämäentie on alueen pääkokoojakatu ja vilkas koulumatkareitti, päiväkodin tonttiliittymän suunnittelun lähtökohdaksi on otettu periaate toteuttaa se katuliittymän kaltaisena. Tällöin mm. Pähkinämäentien suuntaisen jalankulun ja pyöräilyn risteäminen tonttiliittymän kanssa voidaan toteuttaa normaalein katuympäristön suojatiejärjestelyin kiinteistölle johtavan tonttiliittymän poikki. Samalla Pähkinämäentien itäreunan jalankulun ja pyöräilyväylän suunnassa uusia suojatiekohtia tulee vain yksi lisää. Valittu lähtökohta johtaa myös siihen, että päiväkodin saattoliikennejärjestelyt ohjataan toteutumaan kiinteistön alueella.

Päiväkotitontin sijainnista johtuen, kiinteistön rakennusten ja piha-alueiden suojaamiseen liikennemelulta joudutaan suunnittelu- ja toteutusvaiheissa kiinnittämään huomiota. Päiväkotirakennuksen sijoittelua tontilla määrittää Tuusulanväylän meluvaikutus sekä tien vaikutus paikalliseen ilman laatuun. Samalla joudutaan varautumaan päiväkodin piha-alueiden suojaamiseen myös Pähkinämäentien liikennemelulta. Pähkinämäentien puolella tarvittaessa kyseeseen tuleva meluestemalli on todennäköisimmin melukaide tai –valli. Meluesteen tehokkuuden kannalta on keskeistä, että este on yhtenäinen mahdollisimman pitkältä jaksolta. Varautuminen melusuojaukseen myös Pähkinämäentien puolella ohjaa tonttiliittymäjärjestelyyn, jossa tonttiliittymä sijoitetaan mahdollista meluestettä katkomatta etäälle oleskelupihasta, ja oleskelupihan ja Pähkinämäentien väliin jäävällä osuudelle voidaan varautua yhtenäiseen meluesteeseen.

Päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavaehdotus on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaavassa liittymä tontille on osoitettu Pähkinämäentien puolelle suunnittelualueen lounaiskulmaan. Asemakaavassa ei ole määrätty pysäköintialueen tarkempaa sijaintia tontilla. Päiväkodin hankesuunnitelmassa tontin eteläosaan on esitetty saattoliikenteestä erilleen henkilökunnan ja huoltoliikenteen pysäköintialueet. Tontinkäyttösuunnitelmassa (hankesuunnitelman alustava asemapiirustus) on esitetty autopaikkoja yhteensä 61 autopaikkaa, joista 1 ap/ 2 työntekijää kohden ja saatto- ja iltakäytölle 31 autopaikkaa. Asemakaavatason suunnitteluun ei kuulu pysäköintijärjestelyiden tarkempi toiminnallinen suunnittelu. Pysäköintialueen ja -paikkojen suunnittelu tarkentuu varsinaisen toteutussuunnittelun aikana.

Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä julkisella liikenteellä. Kaavakohde sijoittuu alueelle, jonka joukkoliikenteen HSL-palvelutaso on syksyn 2019 tilanteessa ns. kahden tähden tasolla ”kohtuullinen joukkoliikenteen palvelutaso”. HSL-palvelutasonluokittelun korkein luokka Tuusulassa on kolme tähteä, joka syksyllä 2019 on voimassa keskustatoimintojen alueella Hyrylässä. Päiväkotia lähimmät linja-autopysäkit ovat Mikkolan koulun kohdalla Tuusulanväylällä sekä Pähkinämäentiellä. Vuoden 2019 elokuun tilanteessa Tuusulanväylällä liikennöivät tiheävuoroväliset linjat 641 ja 643, jotka tarjoavat yhteyksiä Hyrylään, Tikkurilaan, Keravalle sekä Helsinkiin. Pähkinämäentieltä kulkevat linjat 971 ja 974 tarjoavat yhteyksiä Hyrylään, Keravalle, Riihikallioon, Korsoon sekä Myllykylään ja Kivistöön. Uudessa linjastossa alueen pääyhteydet tukeutuvat Tuusulanväylän pysäkeille ”Mikkola” sekä Pähkinänmäentiellä sijaitseville pysäkeille ”Pähkinämäentie”.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Tuusulan valtuuston 8.4.2019  § 48 Tuusulan puolesta valtuustoryhmän esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä  pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Tuusulan valtuuston 8.4.2019  § 48 Tuusulan puolesta valtuustoryhmän esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

 • tarkastaa ja hyväksyä  pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Jenni Aalto
Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi
Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi

Perustelut

....

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • katsoa valtuutettu Anna Yltävän 8.4.2019 § 48 esittämän Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa valtuutettu Anna Yltävän 8.4.2019 § 48 esittämän Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.