Valtuusto, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Kuntalaisten osallisuus kunnan metsänhakkuissa, aloite

TUUDno-2018-724

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Eeva-Liisa Nieminen esitti seuraavan aloitteen:

"Kunnan mailla on suoritettu vastikään metsähakkuita. Koska osa näistä alueista sijoittuu asutuksen lähelle, ja merkittävästi vaikuttavat ihmisten asuinympäristöön ja metsien virkistyskäyttöön, tulisi terävöittää ja päivittää käytäntöjä. Hakkuista on päätetty teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa niin, että hakkuusuunnitelmat on tarkkaan alistettu päätöksenteolle. Kuitenkin käytännössä kunta käyttää asiantuntijana metsäyhdistystä, joka kilpailuttaa hakkuut ja lopulta hakkuun suorittaa voittanut metsäyhtiö.

Viimeiset hakkuut päätettiin kunnanhallituksessa tammikuussa. Voiko odottaa, että kuntalaiset lukevat joka viikko neljä päivää ennen päätöstä kunnanhallituksen listoja tutkiakseen, onko siellä heitä koskevia päätöksiä? Vastaan tähän: ei voida.
Mielestäni naapureille tulisi tiedottaa asiasta etukäteen. Olin itse metsänhoitoyhdistykseen yhteydessä, ja ääntäni kuultiin Nuppulinnan vanhan metsän hakkuussa alueen asukkaana. Vanhoja puita ja liikuntareitin ympäristöä jätettiin lähinnä rataan ja pohjoiseen sijoittuville rinteille. Tällä hetkellä alue onkin mitä upein alue vaikkapa asuinalueeksi kaavoitettavaksi. Sen sijaan alue, josta ei ollut päätöstä, hakattiin juuri lintujen pesimiskauden alkaessa, ja tiedottaminen nojasi siihen, että muutamaa päivää ennen metsäyhtiön edustaja laittoi nauhat, ja hakkuu alkoi juuri tästä alueesta maanantaiaamuna klo 4. Edes lehtopöllön pönttöpuu ei säilynyt.

Kuitenkin kunnanhallituksen päätöksessä tämä alue ei kuulunut hakkuualueeseen. Hakkuuta perusteltiin sillä, että alueelta oli jo Kiira-myrskyn aikana kaatunut puita ja loputkin ovat vaarassa kaatua. Koska asukkailla on omat työnsä ja menonsa, he tulivat lopulta tietoiseksi menetyksestä vasta kun vieressä oli tyhjäksi hakattu metsä. Jälkikäteen ei löydy selkeää kuvaa prosessin kulusta ja asukkaat ovat pettyneitä kunnan toimintaan.

Perustuslain 2 §:n mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Aloitteeni:
Kunnan tulisi osallisuuden nimessä informoida lähinaapureita ja asukkaita lähestyvistä hakkuista. Jos on kysymys luonnon monimuotoisuuden ja virkistysarvojen säilyttämisestä, myös asukkaiden näkemyksiä tulisi ottaa huomioon. Lintudirektiivin mukaan hakkuuta ei tule suorittaa pesimäkauden aikana. Päätösketju luottamuselimet - metsäyhdistys - metsäyhtiö tulisi ilmaista niin selvästi, ettei missään vaiheessa alkuperäinen tarkoitus muutu, kun kaupallinen ja taloudellinen intressi astuvat kuvaan. Tämä linjauksen epäselvyys on näkynyt useissa hakkuissa, esimerkiksi Rykmentinpuistossa."

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, riitta.kalliokoski@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Puistometsien hoidossa haetaan metsänhoitotoimille maisematyölupa, jossa kuntalaisia kuullaan. Mielipiteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Usein kuntalaiset tulevat kertomaan toiveitaan, kun kunta on metsänhoitotöitä tekemässä ja silloinkin kuntalaisten toiveita pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Eeva-​Liisa Niemisen esittämän aloitteen 7.5.2018 § 59 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, riitta.kalliokoski@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Eeva-​Liisa Niemisen 7.5.2018 § 59 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • ottaa asian valtuuston 10.6.2019 pidettävän kokouksen esityslistalle
  • tehdä ehdotuksensa valtuustolle 3.6.2019 pidettävässä kokouksessa.

 

Valmistelija

Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, riitta.kalliokoski@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle,​ että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa valtuutettu Eeva-​Liisa Niemisen 7.5.2018 § 59 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa valtuutettu Eeva-​Liisa Niemisen 7.5.2018 § 59 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.