Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Tykkimiehenraitin ja Varuskunnantien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

TUUDno-2020-1249

Valmistelija

 • Helena Sundström, projektipäällikkö, helena.sundstrom@tuusula.fi

Perustelut

 

Etelä-Tuusula, Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava-alue, Tykkimiehenraitti ja Varuskunnantie

Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikassa on laadittu Tykkimiehenraitin ja Varuskunnantien katusuunnitelmaehdotus, piir.no 2077/101-105. Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 19.11.-2.12.2020. Nähtävilläoloaikana jätettiin kolme muistutusta.

Suunnitelmaselostus

Lähtökohdat

Katusuunnitelmaehdotus koskee Tykkimiehenraitin ja Varuskunnantien kadun rakentamista. Rakennuskohde sijoittuu Rykmentinpuiston keskuksen asemakaava-alueelle. Lisäksi toteutetaan hulevesilinja kiinteistön 5734-3 alueella sijaitsevan rasitealueen kautta Tykkimiehenraitilta Rykmentin puistotielle.

Rykmentinpuiston keskuksen rakentamisen edistymisen myötä on tullut tarve laajentaa asemakaava-alueen mukaista katurakentamista. Esim. Tykkimiehenraitin pohjoispuolella on jo useita pitkälle edistyneitä kerrostalohankkeita ja mm. Rykmentinpuiston suunnitteilla oleva monitoimikeskus tulee sijaitsemaan Varuskunnantien varrella. Lisäksi katusuunnitelman toteutus mahdollistaa rakentamisen Tykkimiehenraitin ja Varuskunnantein väliselle alueella seurakuntakeskuksen itäpuolella.

Varuskunnantie liittyy lännessä seurakuntakeskuksen ja varuskunta-alueen ruokalarakennuksen välistä Rykmentintiehen ja idässä Rykmentin puistotiehen. Tykkimiehenraitti liittyy lännessä seurakuntakeskuksen pohjoispuolella Rykmentintiehen ja idässä Varuskunnantiehen.

Katusuunnitelma on tavoitetilan suunnitelma ja sitä joudutaan muokkaamaan rakennusvaiheessa välivaiheeseen sopivaksi. Muutokset koskevat mm. jalankulku- ja pyöräilyväyliä.

Maaperä

Varuskunnantie

 • Plv 0…100 pohjamaa on soraa 5…7 metrin paksuudelta.
 • Plv 100-420 pohjamaa on hiekkavaltaista, jonka paksuus on 2…4 m, alla kallio
 • Plv 420-500 pohjamaa vaihtelee silttisestä hiekasta hiekkamoreeniin, kallio paikoin lähellä

Maanpinnan korko on tasolla + 52,04…+54,12

Tykkimiehenraitti

 • Plv 0…50 pohjamaa on soraa noin 10 metrin paksuudelta. Hiekkakerroksen alla on noin 5 m moreenia.
 • Plv 50…230 pohjamaa on hiekkaa noin 1.5…2 m paksuudelta. Hiekkakerroksen alapuolella on noin   2…2.5 metrin paksuinen silttikerros. Siltin alapuolella on 12-15m hiekkaista maata.
 • Plv 230…360 pohjamaa on täytemaata noin 0.5…1.5m paksuudelta. Täytemaan alla on hiekkamoreenia ja, silttistä hiekkaa 0… 9m paksuudelta ja paikoittain kallio ohuen moreenikerroksen alla.

Maanpinnan korko on tasolla + 50,58…55,86.

Kohde sijaitsee suurilta osin pohjavesialueella.

Liikenne- ja katutekniset ratkaisut

Varuskunnantie on noin 530 m mittainen kokoojakatu. Ajoradan leveys on 6,0 metriä. Katualueen leveys on eteläisellä osuudella 19 metriä ja itäisellä osuudella 22 metriä. Kadun molemmilla reunoilla kulkee korotetut, osittain välikaistalla erotetut jalankulku- ja pyöräilyväylät. Kadun pohjois- ja länsireunalla kulkevan jalankulku- ja pyöräilyväylän leveys on 4 metriä ja jalankulku sekä pyöräily on eroteltu. Kadun eteläreunan yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän leveys on 3 metriä ja itäisen osuuden 3,5 metriä. Kadun nopeusrajoitukseksi tulee 30 km/h ja kadulle asetetaan aluepysäköintikielto. Kadun eteläisellä osuudella on katuun nähden kohtisuoria pysäköintipaikkoja 38 kappaletta. Pysäköintipaikoista 35 kappaletta on leveydeltään 3 metriä ja 3 kappaletta 3,6 metriä leveitä LE-invapysäköintipaikkoja. Kadun itäisen osuuden länsipuoleiselle välikaistalle sijoitetaan 5 kappaletta 2 auton ajoradan suuntaisia pysäköintitaskuja.

Tykkimiehenraitti on noin 350 m mittainen katuaukio. Katualueen leveys vaihtelee 14 metristä noin 29 metriin. Aukion molempiin reunoihin on varattu 2,25 metriä leveät jalankulkureitit. Jalankulkureitteihin kiinni sijoitettavien istutusalueiden koko ja muodot vaihtelevat. Istutuksien välissä ja niiden sijainteja mukaillen kulkee noin 4 metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Päällysteet ja istutukset

Varuskunnantien ajorata sekä jalankulku ja pyöräilyväylät päällystetään asfaltilla. Kohtisuorat pysäköintipaikat toteutetaan asfaltilla. Muut välikaistat mukaan lukien ajoradan suuntaiset pysäköintitaskut toteutetaan nurmikivellä. Pysäköintipaikkojen väleihin istutetaan lehtipuita (punatammea) kantavaan kasvualustaan, nurmikiveykselle. Kadun kaakkoisnurkkaan tulee pieni nurmialue, johon istutetaan kaksi koristeomenapuuta.

Tykkimiehenraitin reunoilla kulkevat jalkakäytävät toteutetaan betonikivipäällysteisinä, idässä sijaitsevan taideteoksen alue sekä taidepenkkien alusta toteutetaan betonilaatoituksena. Keskialue päällystetään asfaltilla.

Istutusalueet reunustetaan suurimmaksi osaksi graniittireunakivellä, taideteosten yhteydessä reunaan tulee kahdessa tasossa nouseva 0.5m korkea teräsreunus. Istutukset nousevat n. 1 m korkuisiksi kummuiksi ja koostuvat dynaamisista heinäistutuksista, joissa on jokunen korostusperenna. Puina käytetään mäntyä ja suomenpihlajaa. Tykkimiehenraitin alimpaan kohtaan tehdään kosteikkorakenne, johon hulevedet johdetaan. Kosteikon kasvillisuus koostuu valmiista kosteikkomatosta, johon on valmiiksi istutettu kosteikkokasvilajitelma. Kosteikon keskelle tulee ylivuotokaivo, josta vesi johdetaan sadeviemäriverkostoon.

Vesihuolto ja kaapelit

Katualueelle rakennetaan vesihuoltoputkistot. Vanhojen vielä käytössä olevien kiinteistöjen vesihuolto yhdistetään uuteen vesihuoltojärjestelmään tarvittaessa.

Alueella sijaitsee vanhan varuskunnan aikaisia kaapeleita, KL-  johtoja ja vesihuoltolinjoja, joita osittain joudutaan siirtämään, osittain poistetaan käytöstä.

Katukalusteet

Tykkimiehenraitille toteutetaan Rykmentinpuiston taideohjelman kautta toteutettavia taidepenkkejä ja yksi kookkaampi taideteos. Myös kookkaampi taideteos toimii penkkinä. Taiteilijana on Satuminna Suorajärvi. Taiteilija on toiminut osana kunnallistekniikan suunnitteluryhmää yhteistyössä katuympäristösuunnittelun kanssa.

Tykkimiehenraitille taideteoksen läheisyyteen toteutetaan myös pyörätelineitä.

Kuivatus

Varuskunnantien sekä Tykkimiehenraitin pintakuivatus toteutetaan hulevesikaivoin, jotka liitetään uuteen hulevesiviemäriin. Kadun rakenteiden kuivatus toteutetaan salaojilla, jotka liitetään uusiin hulevesikaivoihin. Hulevesiviemärit liitetään Rykmentin puistotien olemassa olevaan hulevesiviemäriin.

Tykkimiehenraitin alimpaan kohtaan rakennetaan kosteikko, jonka tarkoitus on imeyttää ja viivyttää alueella muodostuvia hulevesiä.

Suunnittelualueen hulevedet johdetaan Rykmentin puistotien ja Patteristontien hulevesiviemärin kautta Kulloontien varressa olevaan hulevesien viivytysaltaaseen ja sitä kautta Piiliojaan.

Valaistus

Kaduille suunnitellaan led-valaistus.

 

 • Katusuunnittelmaehdotukseen jätettiin nähtävilläoloaikana kolme muistutusta:

 

Muistutus 1. Telia Finland 17.11.2020

Muistutus:

”Telialla tietoliikennekaapeleita ja putkia katusuunnitelman välittömässä läheisyydessä. Kyseessä jo kertaalleen siirrettyä verkkoa. Lisäksi kaapeleita menee myös Varuskunnatien varressa ja niiden tilanne pitää varmistaa.

Kaapeleiden siirto ja suojaus on huomioitava mahdollisten maanrakennustöiden yhteydessä, siirto ja suojaustarpeista on oltava yhteydessä Teliaan osoitteeseen production-desk@teliacompany.com hyvissä ajoin ennen mahdollisten maanrakennustöiden alkua. Korvaava siirtoreitti pitää olla valmiina ennen siirtojen suorittamista. Siirto ja suojauskustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti tilaajan maksettaviksi, ellei toisin ole sovittu (MRL, maankäyttö- ja rakennuslaki).”

 

Vastine:
Kaapeleiden selvittäminen ja yhteydenotto kaapeleiden omistajiin on normaali toimintatapa katurakentamisen valmistelussa. Katusuunnittelun yhteydessä ollaan yhteydessä kaapeleiden omistajiin ja yhteistyössä heidän kanssaan suunnitellaan tilavaraukset uusille kaapeleille katualueella.

Siirto- ja suojauskustannukset kohdennetaan olemassa olevien sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti.

 

Muistutus 2. Tuusulan seurakunta 1.12.2020

Muistutus:
Tuusulan seurakunta toteaa, että heillä ei ole erityistä huomautettavaa katusuunnitelmaehdotuksesta, mutta listaavat seurakunnan kannalta tärkeitä seikkoja ja kysymyksiä, jotka eivät selviä seurakunnan saamasta aineistosta.

 1. ”Tarvitsemme tietoa rakennettavien katujen pintojen suunnitelluista tasoista. Katusuunnitelmassa pitäisi esittää kadun pituusleikkaus, missä näkyy suunnitellut korkeustasot.
   
 2. Varuskunnantien tason, jolta on ajoyhteydet sekä Seurakuntakeskuksen vieraspysäköintialueelle (2 kpl) että henkilökunnan pysäköintialueelle (1 kpl) arvioimme säilyvän nykyisen tienpinnan tasolla. Jos näin on, korkeusero-ongelmaa ei ole ja suunnitelmassa on merkittyinä ajoyhteydet Seurakuntakeskukselle. Sen sijaan Tykkimiehenraitin taso saattaa Avain-asuntojen rakennusten sokkelitasojen perusteella tulla nykyistä tasoa ylemmäksi. Koska Seurakuntakeskuksen ruoka- ja jätehuolto tapahtuu Tykkimiehenraitin kautta (on katusuunnitelmassa myös liikennemerkillä osoitettu), tulee katusuunnitelmassa huomioida raskaan ajoneuvon esteetön kulku Seurakuntakeskukselle. Tykkimiehenraitin valmistuttua myös jalankulkuyhteys Seurakuntakeskuksen pohjoispäädyn ovesta täytyy myös huomioida.
   
 3. Vieraspysäköintialueen edustalla sijaitsevat lipputangot ja valopisteet voivat olla sijainniltaan ongelmallisia. Lipputangot (4 kpl) sijaitsevat pari metriä seurakunnan maan ulkopuolella ja valaisimista kaksi ja lippujen kohdevalot aivan rajan tuntumassa. Kolmas valopylväs itäisemmän sisäänajoväylän tuntumassa on vielä enemmän Seurakunnan omistaman tontin ulkopuolella.
   
 4. Onko mahdollista säilyttää Seurakuntakeskuksen B-rakennuksen pohjoissivulla olevat puut?
   
 5. Uuden henkilökunnan pysäköintiin tarkoitetun pysäköintialueen hulevedet ohjataan nykyisin Tykkimiehenraittia pitkin Avain-asuntojen tontin kulmaukseen ja siitä edelleen Rykmentin puistotiellä sijaitsevaan hulevesikaivoon. Tarkka sijainti selviää liitteenä olevasta asemapiirustuksesta. Tämä linja, kuten myös seurakunnan tontilta tulevat hulevesiliittymät, olisi seurakunnan näkemyksen mukaan hyvä joka tapauksessa merkitä selkeästi Tykkimiehenraitin asemapiirrokseen riippumatta siitä, voidaanko linjaa ja liittymiä mahdollisesti hyödyntää Tykkimiehenraitin hulevesien ohjauksessa. Tämän hyödyntämismahdollisuudesta voisi jo suunnitelmaselostuksessakin olla maininta.
   
 6. Liitteenä myös pituusleikkaus, josta selviää seurakunnan pysäköintialueen ja Rykmentin puistotien liittymien tasoero.
   
 7. Lähtökohta infossa on maininta Tykkimiehenraitti — Rykmentin puistotie hulevesilinjasta. Siinä kiinteistö 5734-3 pitänee olla kiinteistö 5724-3.
   
 8. Katujen tyyppipoikkileikkaus puuttuu katusuunitelma-aineistosta
   
 9. Pidämme myös erityisen tärkeänä sitä, että Seurakuntakeskukselle turvataan toimiva ja esteetön kulkuyhteys katujen rakentamisen aikana niin ajoneuvoille, kevyelle liikenteelle kuin jalankulkijoillekin.
   
 10. Seurakunnalle on tärkeää saada oikea-aikaista tietoa Tykkimiehenraitin ja Varuskunnatien rakentamisen aikatauluista ja suunnitellusta liikenteen reiteistä ja sen ohjauksesta rakentamistyön aikana. Näin siksi, että voimme informoida työntekijöitä ja Seurakuntakeskuksella asioivia muuttuvista liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä.  ”

Vastine:

 1. Seurakunnalle postitse toimitetussa materiaalissa on ollut mukana normaalin käytännön mukaisesti kuulutusteksti, suunnitelmaselostus, opaskarttaote, kaavakarttaote ja ote suunnitelmasta. Muut katusuunnitelmapiirustukset (yhdistetty asemapiirustus ja liikenteenohjaussuunnitelma sekä katujen pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset ovat olleet kuulutuksessa mainitun mukaisesti tutustuttavissa 19.1-2.12.2020 välisenä aikana TuusInfo-asiakaspalvelun tiloissa sen aukioloaikoina (Autoasemankatu 2, Hyrylä). Tämän lisäksi kuulutustekstissä on kerrottu, että  katusuunnitelmaehdotukseen voi tutustua kunnan karttapalvelussa (https://kartta.tuusula.fi).
   
 2. Varuskunnantien suunniteltu korkeustaso ilmenee pituusleikkauspiirustuksesta (2077-102), jossa seurakunnan kiinteistö sijaitsee noin paaluvälillä 40…125. Varuskunnantien tasauksen suunnittelussa on otettu huomioon Seurakuntakeskuksen kiinteistön kohdalla olevien ajoliittymien korot.
   

Tykkimiehenraitin suunnittelussa on otettu huomioon huolto-ajoyhteys ja pelastustie seurakunnan tontille.  Koska Tykkimiehenraitti on tarkoitettu pääosin kevyelle liikenteelle, on tämä sama reitti käytettävissä myös jalankululle.

 1. Mikäli nämä rakenteet sijaitsevat asemakaavan mukaisella katualueella, tulee kiinteistönomistajan lähtökohtaisesti siirtää ne kiinteistön puolelle kustannuksellaan.
 1. Asiaa selvitellään jatkosuunnittelun aikana. Todennäköistä on, että kyseisiä puita ei voida säilyttää johtuen niiden sijainnista katualueella ja koska kadun rakennekerrosten rakentaminen puiden siinä ollessa vaikeutuisi. Kadun varrelle tullaan istuttamaan uusia katupuita. Näin myös saadaan katualueelle yhtenäinen ilme.
   
 2. Seurakunnan rakennuttama olemassa oleva hulevesilinja on merkitty asemapiirustuksessa harmaalla ja uudet rakennettavat hulevesilinjat vihreällä viivavärillä. Asemapiirustuksesta voidaan nähdä, että seurakunnan aiemmin Tykkimiehenraitille rakentamaa hulevesilinjaa voidaan käyttää valtaosin hyväksi osana raitin hulevesijärjestelmää.  Kiinteistön hulevesiliittymiä ei ole merkitty katusuunnitelmapiirustuksiin, mutta ne on otettu huomioon suunnittelussa. Nämä voidaan lisätä jatkosuunnittelun aikaisiin piirustuksiin.
   
 3. Nämä seurakunnan laadituttamat suunnitelmat ovat olleet katusuunnittelijan käytössä ja korkotasot on huomioitu suunnittelussa. Lisäksi seurakunnan kiinteistön pohjoispäässä on tehty tarkentavia korkomittauksia.
   
 4. Suunnitelmaselostuksen tekstissä on tapahtunut kirjoitusvirhe. Oikea kiinteistönumeron on 5724-3.
   
 5. Katso vastineen kohta 1.
   
 6. Tämä menettelytapa kuuluu normaaliin kadunrakennustoimintaan.
   
 7. Näistä asioita tiedottaminen kuuluu normaaliin kadunrakennustoimintaan.

 

Muistutus 3. Keva 2.12.2020 (Koy Tuusulan Tykkimiehenraitin (os. Rykmentinpuistotie 159 ja Asunto Oy Tuusulan Rykmentin puistotie 17 edustajana)

Muistutus:

 1. ”Tykkimiehenraitin katukorot on yhteensovitettava jo toteutuksessa olevien kiinteistöjen korkojen kanssa. Tämän osalta arkkitehtimme Jarmo Kokkola / L Arkkitehdit Oy onkin jo ollut yhteydessä teihin puhelimitse/sähköpostitse.
   
 2. Tykkimiehenraitin suunnitelmissa olisi huomioitava sinne määritellyt pelastuslaitoksen nostopaikat. Asunto Oy Tuusulan Rykmentin puistotie 17:n osalta ei ole olemassa vielä lupatasoisia suunnitelmia, mutta senkin kohdalle tullenee vaade pelastuslaitoksen nostopaikoista, mitkä täytyy huomioida katusuunnitelmassa.
   
 3. Yhteensovitusasiana on tarve varmistaa, ettei Tykkimiehenraitille suunnitellut viherkaistaleet osu samoille kohdille kuin kiinteistöjen väliset kevyenliikenteen reitit.”

Vastine:

 1. Suunnittelun lähtötietoina on käytetty Rykmentin puistotie 15:n osalta kohteen suunnitteluarkkitehtitoimiston (Annimaija Tarkkanen, L-arkkitehdit Oy) 28.2020 toimittamia pihasuunnitelmapiirustuksia (104-002_Pihasuunnitelma_muutosA_20200309). Rykmentin puistotie 17:n osalta ei suunnitelmatietoja ollut olemassa suunnittelun alkaessa.
 1. Rykmentin puistotie 15:n osalta pelastuslaitoksen nostopaikat ja pelastusauton ajoreitti on otettu huomioon tilavarauksena kohteen rakennuslupa-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti. Kiinteistön omistajan on kuitenkin huomioitava, että Tykkimiehenraitin reuna-alueita ei tulla talvikunnossapitämään, joten kiinteistö on itse vastuussa pelastuspaikkojen riittävästä talviaikaisesta kunnossapidosta mukaan lukien lumien poiskuljetus raitilta. Rykmentinpuistotie 17:n osalta ei tämän tasoisia suunnitelmia ollut olemassa, kun niitä suunnittelun alkuvaiheessa selviteltiin.  Tykkimiehenraitin itäpäähän on tulossa Rykmentinpuiston taideohjelman mukainen taideteos ja siihen kiinteästi yhteen kuuluva istutusalue. Tämän vuoksi Tykkimiehenraitti 17 pelastuspaikkoja ei voida sijoittaa Tykkimiehenraitin puolella. Rakennukset on suunniteltava niin, että pelastautuminen on mahdollista kiinteistön kolmelta muulta sivulta tai pihan puolelta
   
 2. Kiinteistöjen väliset kevyenliikenteen reitit on otettu katusuunnittelussa huomioon ja niiden liittymäkohdat Tykkimiehenraittiin tullaan esittämään rakennussuunnitelmavaiheen piirustuksissa. Tämä on tärkeää siksikin, että niiden sijainnit poikkeavat hieman asemakaavassa esitetyistä ohjeellisista sijainneista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä Tykkimiehenraitin ja Varuskunnantien katusuunnitelmaehdotuksen 2077/101-105.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

 • hyväksyä Tykkimiehenraitin ja Varuskunnantien katusuunnitelmaehdotuksen 2077/101-105.

Tiedoksi

Naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat, Petri Juhola, Tuomo Sipilä, Jouni, Määttä, Helena Sundström, Jyrki Sjöblom,  Heikki Lonka

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.