Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2021

TUUDno-2020-2794

Valmistelija

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on halllintosäännön 129 §:ssä. Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää, että

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajaksi ei valita puheenjohtajaa.
  • lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti
  • jos käsiteltävä asia on kiireellinen, ko. pykälän jatkokäsittely tapahtuu esim. seuraavassa kunnanhallituksessa, tarkastetaan pöytäkirjan liitteineen ko. pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajaksi ei valita puheenjohtajaa.
  • lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti
  • jos käsiteltävä asia on kiireellinen, ko. pykälän jatkokäsittely tapahtuu esim. seuraavassa kunnanhallituksessa, tarkastetaan pöytäkirjan liitteineen ko. pykälän osalta heti kokouksessa.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.