Tekninen lautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Teknisen lautakunnan kokoukset 2021

TUUDno-2020-2510

Valmistelija

 • Timo Havukunnas, lautakuntasihteeri, timo.havukunnas@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi ja enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Tekninen lautakunta päättää kokoontua vuonna 2021 pääsääntöisesti alla mainittuina tiistaipäivinä klo 17.00. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydesssä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • pitää kokouksensa vuonna 2021 pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00 seuraavasti:
  • ti 2.2.2021
  • ti 16.3.2021
  • ti 20.4.2021
  • ti 18.5.2021
  • ti 22.6.2021
  • ti 17.8.2021
  • ti 14.9.2021
  • ti 19.10.2021
  • ti 16.11.2021
  • ti 14.12.2021
    
 • että kokouskutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan sekä tarvittaessa tarkemman kokouspaikkatiedon, lähetetään lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, esittelijöille, valmistelijoille, tarkastuslautakunnan lautakuntakummeille, nuorisovaltuuston ja kunnanhallituksen edustajille lautakunnassa, pormestarille, apulaispormestareille, kansliapäällikölle
   
 • että kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetään Tuusulan hallintosäännön 109 §:n mukaisesti sähköisesti
   
 • että esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös Tuusulan kunnan kotisivulla (www.tuusula.fi) hallintosäännön 110 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo, kunnanhallitus, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kasvu ja ympäristö henkilökunta, rakennusvalvontajaosto, kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, Tuusulan vesi, Tuusulan kunnan verkkosivut, TuusInfo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.