Kuntakehityslautakunta, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Tuusulan pyöräilyn edistämissuunnitelman hyväksyminen

TUUDno-2017-719

Valmistelija

  • Heikki Väänänen, suunnitteluinsinööri

Perustelut

Pyöräliikenteen edistämistarve Suomen liikennejärjestelmässä on korostunut muun muassa valtiontason pyöräliikenteen edistämistavoitteiden sekä ilmastotavoitteiden johdosta. Edistämistarve painottuu erityisesti tiiviimmin rakennetuille alueille, joissa etäisyydet esimerkiksi kodin ja työ- ja opiskelupaikkojen sekä koulujen, kaupallisten palveluiden ja harrastuspaikkojen välillä ovat lyhyet ja näin ollen helposti pyöräiltävissä. Pyöräliikenteen määrän kasvattaminen perustuu useaan valtakunnalliseen poliittiseen linjaukseen tai lakiin, joiden lähtökohtana on ilmastonmuutoksen hillintä ja kansanterveyden parantaminen.

Pyöräliikenteen ja jalankulun järjestelyitä suunnitellaan osana lähes jokaista maankäytön ja liikenteen suunnittelutehtävää. Suunnitteluprosessissa kuitenkin on usein puutteelliset eväät laatia oikeita ratkaisuja oikeisiin paikkoihin. Liikennejärjestelmää ei ole tarkoituksenmukaista kehittää ainoastaan yhtä tai kahta kulkutapaa painottamalla. Liikenneverkkotasolla tämä tarkoittaa eri liikkumiskäytävien roolin ja sen käyttäjien tarpeiden tunnistamista ennen detaljiratkaisujen määrittelyä.

Tuusulan kunnassa on laadittu pyöräliikenteen edistämissuunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta ja sen myötä parantaa koko liikennejärjestelmän toimivuutta ja sujuvuutta kaikkien kulkumuotojen kannalta. Laaditussa pyöräilyn edistämissuunnitelmassa on huomioitu Tuusulan kunnassa sekä Helsingin seudulla tehdyt linjaukset sekä tulevat hankkeet ja niiden keskeiset vaikutukset pyöräilyn näkökulmasta. Lisäksi työssä on huomioitu Tuusulan kunnan liittyminen HSL:ään vuonna 2018 sekä koko kunnan kuntastrategia ja laadittava viheraluestrategia.

Pyöräilyn edistämissuunnitelmassa on määritetty visio ja tavoitetila pyöräilyn asemasta tulevaisuuden Tuusulassa. Tavoitetilana on, että vuonna 2040 Tuusula on tunnettu, hyvinvoiva ja elinvoimainen pyöräilykunta, jossa pyöräily on houkutteleva kulkutapa läpi ihmisen elämänkaaren. 

Pyöräilyn tavoitetila:
• Valtaosa arjen matkoista tehdään kestävin kulkutavoin (≥ 80 %)
• Pyörällä liikkuminen on helppo ja turvallinen vaihtoehto kaikille tuusulalaisille
• Vaarallisia koulureittejä ei ole ja pyörää kannustetaan käyttämään koulumatkoilla
• Pyöräliikenneverkko on kattava, laadultaan korkeatasoinen ja tukee luontaisesti liikkumista
• Tuusulan keskusta-alueet ja elinympäristöt ovat viihtyisiä ja turvallisen tuntuisia eivätkä ne aiheuta pyöräliikenteelle estevaikutuksia
• Liittymäjärjestelyt ovat jokaisen kulkumuodon kannalta selkeitä, jäsenneltyjä, yhdenmukaisia ja turvallisia
• Laadukasta pyöräpysäköintiä on kohdennetusti ja kattavasti tarjolla
• Monimuotoiset pyöräilypalvelut (esim. huolto, vuokraus, informaatio) ovat yleistyneet
• Eri käyttäjäryhmien välistä vastakkainasettelua ei esiinny
• Kunnan suunnittelijat ja päättäjät ymmärtävät pyöräliikenteen erityispiirteet ja roolin joustavana liikkumismuotona
• Pyöräliikenteen edistäminen on osa poikkihallinnollista päätöksenteko- ja suunnitteluprosessia 
• Kuntalaiset pääsevät aktiivisesti vaikuttamaan pyöräliikenteen suunnitteluratkaisuihin

Tavoitetilan saavuttamiseksi työssä laadittiin kokonaisvaltainen suunnitteluperusta, jossa yhdistetään eri kulkumuotojen tavoitteet ja vaatimukset yhtenäisen periaatteiston alle ja jota noudatetaan kaikessa maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelussa, kehittämisessä ja rakentamisessa. Työssä määriteltiin Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken keskustojen katuverkkojen roolitus kaikkien kulkumuotojen ja kuntatoimintojen osalta sekä pyöräilyn tavoiteverkko eri alueille. Suunnitelma pitää sisällään myös toimenpidelistauksen, jonka mukaisia toimenpiteitä toteuttamalla asetettuun tavoitetilaan on mahdollista päästä.

Suunnittelutyötä ohjasi ohjausryhmä, jossa oli edustus kunnan eri toimialoilta: kaavoituksesta, yhdyskuntatekniikasta, kunnossapidosta, kasvatus- ja sivistystoimesta sekä konsernihallinnosta. Työ laadittiin konsulttityönä Sitowise oy:ssä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää:

  • hyväksyä osaltaan laaditun pyöräilyn edistämissuunnitelman ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy laaditussa pyöräilyn edistämissuunnitelmassa esitetyn pyöräilyn tavoitetilan ja että toimenpideohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä edistetään erillisten päätösten kautta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittin, että Päivö Kuusisto saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.25. Heikki Väänänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.59.