Kuntakehityslautakunta, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Osavuosikatsaus II 2018, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2018-1207

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2018 tavoitteiden toteutumi-sesta elokuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poik-keamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.

Toimialat raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan tulosaluetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Tulosyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset tulosalueet ja -yksiköt ovat (tulosalue on esitetty lihavoituna).

Kuntakehitys

•              Elinkeinopalvelut

•              Hyrylän keskusta

•              Rykmentinpuisto

•              Focus

Kuntasuunnittelu

•              Kaavoitus

•              Maankäyttö

•              Paikkatieto

Hallinto- ja asiakaspalvelu

Rakennusvalvonta

KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 31.8.2018

Vuoden 2018 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi (ilman maanmyynnin käyttöomaisuuden myyntivoittoja) vahvistettu 1 615 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2018 varattu 8 217 020 euroa, jolloin toimintakate on – 6 602 020 euroa.

Toimintatuotoista on toteutunut 1 254 237 euroa (77,7 %). Maankäytön sopimus-korvaukset tuloutetaan vasta loppuvuoden 2018 aikana. Toimintakuluista on toteutunut 2 555 514 euroa (32,2 %).

Maanmyynnin myyntivoitoksi on vuoden 2018 talousarviossa budjetoitu 10,6 M€. Näiden tulojen ennakoidaan toteutuvan 1 400 000 budjetoitua pienempinä.

Lisämäärärahaesitykset

Kelan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin esitetään 150.000 euron lisämäärärahaa. Kustannuspaikkana on Ketekin työllisyysyksikkö.

Kaavahankkeiden asiantuntijapalveluihin esitetään 60.000 euron lisämäärärahaa. Kustannuspaikkana on Ketekin kaavoitusyksikkö.

Puustellinmetsän valokuituverkon rakentamiseen esitetään investointeihin 30.000 euron lisämäärärahaa. Kustannuspaikkana on Rykmentinpuiston taseyksikkö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen seurannan tulosyksikkötasolla
  • hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan II osavuosikatsauksen
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.