Kuntakehityslautakunta, kokous 19.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Arviointikertomus 2017, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2018-641

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta 5.3.2018 § 83
Tarkastuslautakunta 13.3.2018 § 89
Tarkastuslautakunta 19.3.2018 § 93
Tarkastuslautakunta 26.3.2018 § 97
Tarkastuslautakunta 3.4.2018 § 102
Tarkastuslautakunta 16.4.2018 § 112
Tarkastuslautakunta 18.4.2018 § 116
Tarkastuslautakunta 20.4.2018 § 121
Tarkastuslautakunta 23.4.2018 § 125

Tarkastuslautakunta 5.3.2018 § 83
Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin että seuraavassa kokouksessa jatketaan tekstien käsittelyä. Pohjatekstit valmistuvat kasvatus- ja sivistystoimialalta ja keskushallinnosta.

_________

Tarkastuslautakunta 13.3.2018 § 89
Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavia tekstejä vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

_________

Tarkastuslautakunta 19.3.2018 § 93
Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavia tekstejä vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

_________

Tarkastuslautakunta 26.3.2018 § 97

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

__________

Tarkastuslautakunta 3.4.2018 § 102
Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin että jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

__________

Tarkastuslautakunta 16.4.2018 § 112

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

__________

Tarkastuslautakunta 18.4.2018 § 116

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

__________

Tarkastuslautakunta 20.4.2018 § 121

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 23.4. kello. 17:00

__________

Tarkastuslautakunta 23.4.2018 § 125

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Tehdään arviointikertomus valmiiksi ja allekirjoitetaan.

Päätös: 
Saatiin arviointikertomus valmiiksi ja allekirjoitettiin.

__________

Valtuusto 7.5.2018

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • merkitä arviointikertomuksen 2017 tiedoksi ja
  • velvoittaa kunnanhallituksen ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan em. toimista valtuustolle viimeistään lokakuun 2018 aikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on 7.5.2018 § 42 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2017 ja velvoittanut kunnanhallitusta ryhtymään toimiin esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan niistä valtuustolle viimeistään lokakuun 2018 aikana. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sivuilla 46 - 52 on arvioitu kuntakehityksen, kuntasuunnittelun ja kuntakehityslautakunnan toimintaa.

Kuntasuunnittelu

Kuntasuunnitteluun liittyen arviointikertomuksen sivulla 47 arvionnin johtopäätöksessä tarkastuslautakunta kertoo: "Valtuuston päätös 100 AO-tontin myyntiin tuottamisesta vuosittain ei ole toteutunut". Asemakaavoja saatiin lainvoimaiseksi siten, että tavoite täyttyi vuonna 2017 kirkkaasti. Tämän johdosta voidaan olla varmoja, että tulevina vuosina tonttitarjontaa on selvästi enemmän kuin aiemmin. Ennen kun tontti saadaan varsinainesti myyntikuntoon asemakaavan laatimisen jälkeen, tulee laatia tonttijako ja toteuttaa alueelle kunnallistekniikka.

Tarkastuslautakunnan suositus: "Tulevaisuudessa tulee pyrkiä varmistaamaan kunnan kehittymisen kannalta tuloksellinen asemakaavojen tuotanto, tonttien tarjonta sekä näiden markkinointi ja myynti". Tähän on aiempaa paremmat edellytykset, kun yleiskaavan valmistelutyö on niin pitkällä, että tiedetään tärkeimmät laajentumisalueet ja niiden arvioituja aikatauluja selvästi aiempaa tarkemmin. Yleiskaavatyön myötä saatua tietoa käytetään laadittaessa kaavoitussunnitelma sekä kaavoituksen työohjelma, toteutettaessa maanhankintaa ja neuvoteltaessa rakentamishankkeista toteuttajien kanssa. Tonttien markkinointiin on kiinnitetty edelleen tarkempaa huomiota ja aktiivisesti etsitään uusia tapoja edistää niiden myyntiä.

Joukkokliikenne eikä talousrakennus ole kuntakehityslautakunnan alaista toimintaa, kuten ehkä arviointikertomuksen sivulta 47 lopusta ja sivulta 48 saattaa saada mielikuvan.

Kuntakehitys

Rykmentinpuisto

Tarkastuslautakunnan suositus: "Tarkastuslautakunta pitää ohjelmanjohtamisen mallia toimivana, jolla varmistetaan kunta strategian tavoitteiden toteutumista. Ohjelmajohtamisen mallille olisi kuitenkin hyvä luoda selkeät tavoitteet, jotta tuloksellisuutta voitaisiin mitata". Ohjelmajohtamisen mallia ei ole kokonaisuudessaan otettu käyttöön johtamisjärjestelmän muuttumisen myötä. Mallin valmistelun yhteydessä luotiin myös tavoitteet ja niiden mittaroinnit, joiden jalkauttamista selvitetään.

Tarkastuslautakunnan suositus: " Ohjelmajohtaminen tulee ulottaa myös tonttien jalostamiseen, jotta näiden kahden nykyään toisistaan riippumattoman toiminnon tuotokset tuottavat kunnan kannalta merkityksellistä elinvoima- ja kasvupotentiaalia niin yritys kuin monimuotoiseen asumisrakentamiseen suunnitellussa toteutusikkunassa."  Rykmentinpuiston tonttien jalostamisprosessia on jo hiottu, ja lähtökohtana on juuri palvella kunnan tavoitteita. Em. mittarointi voisi selkeyttää myös näitä näkökulmia.  

Focus

Tarkastuslautakunnan suositus: "Hankkeiden etenemisen seurannan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hankkeiden aikataulusuunnitelmat, tavoitteet sekä projektisuunnitelmat ovat saatavilla ja arvioitavissa."  Tarkemmat aikataulut ja tavoitteet tullaan esittämään syksyn aikana alueelle laadittavien asemakaavojen (Focus-liikekeskus asemakaava ja Kehä IV asemakaava) osallistumis- ja arviointisuunnitelmien yhteydessä. Nämä kaksi kaava-aluetta kattavat Focus-alueen oleellisimmat maankäyttöratkaisut sekä Kehä IV:n aluevarauksen kokonaisuudessaan.

Tarkastuslautakunnan suositus : "Kehä IV tiesuunnitelmat tulee saattaa sellaiseen vaiheeseen, että valtion muiden tahojen kanssa voidaan neuvotella tiehankkeen totutuksesta."  Kehä IV:lle (mt 152) laaditaan aluevaraussuunnitelmaa välille Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä. Kehätien ns. pohjoinen linjaus huomioidaan Vantaan yleiskaava- ja Helsingin seudun vaihemaakuntakaavatöissä. Lisäksi Tuusulan kunta pyrkii nostamaan Kehä IV:n uudelleen vertailuun Keski-Uudenmaan logistiikan seuraavana poikittaisyhteytenä MAL-2019 työssä. Tarkempaa tiesuunnittelua kehätien läntiselle osalle voidaan tehdä vasta kun tielinjaus on vakiintunut. Focus-alueen osalta tie- tai katusuunnittelu kytkeytyy Kehä IV:n asemakaavan laadintaan, jossa alueen liikenne- ja maankäyttöjärjestelyt sovitetaan yhteen. Huomioitavia seikkoja suunnittelussa ovat mm. alueen tasaus ja sisäinen katuverkko, liittymäratkaisut kehätielle ja liikenneväylän toteuttamisen vaiheistus. Kehätien toteutumista pyritään edistämään vaihtoehtoisten rahoitusmallien hakemisella sekä tien ja siihen tukeutuvan maankäytön määrätietoisella suunnittelulla

Hyrylän keskusta

Tarkastuslautakunnan suositus. "Kestävät pysäköintiratkaisut Hyrylän keskustassa hakevat edelleen paikkaansa. Hyrylän keskustan pysäköintiratkaisut tulee huomioida alueen kokonaissuunnittelussa, eikä niitä ole mielekästä ratkaista erillishankkeina."  Tuusulan keskustassa tullaan tekemään ainutlaatuisen paljon rakenteellista pysäköintiä. Maanalaisen pysäköinnin lisäksi tulee keskustaan ainakin kaksi pysäköintitaloa, joista ensimmäinen tulee jo kahden ensimmäisen kerrostalon rakentamisen jälkeen – noin 3-4 vuoden jälkeen.

Tarkastuslautakunnan suositus: "Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä. että pysäköintiratkaisut ja asemakaavasuunnittelu tehdään yhdessä ja tahdistetaan tukemaan toisiaan. Asioiden ratkaiseminen yksittäin tuo kokonaisuuden kannalta rikkonaisen tuloksen ja ei välttämättä palvele kuntalaisia ja alueen tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla." Juuri tarkastuslautakunnan esittämällä tavalla tällä hetkellä tehdään. Jopa niin, että osa p-paikoista valmistuu ennen sitä tai niitä taloja mitä ne palvelevat eli kuntaa. Tällöin voidaan ratkaista kahden korttelin autopaikoitus kerralla.

Elinkeinopalvelut

Tarkastuslautakunta piti hyvänä innovointiin tähtäävää hackathon-tapahtumaa ja elokuussa 2018 järjestettiin järjestyksessään toinen tapahtuma, tällä kertaa yhdessä ArticStartUpin ja Fortum OyJ:n kanssa. Tällä haluttiin myös sitoa tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti elinkeinopalvelujen toimintaa kiinteämmin kunnan kärkihankkeisiin, sillä hackathonin kohdealue oli Asuntomessualue sekä Rykmentinpuisto laajemminkin.

Tähän samaan tähtää myös helmikuulle 2019 varmistuneet jäänveiston SM-kilpailut, jotka järjestetään Rykmentinpuiston puolella, jotta alueen tunnettuutta ja markkinointia saadaan nostettua esiin isolla yleisötapahtumalla.

Niin ikään tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti popup-toimintaa on laajennettu sekä tehostettu eli Kellokosken Ruukista vuokrattiin huoneisto kuntalaisten popup-käyttöön. Huoneiston tarkoituksena on myös vahvistaa alueella jo toimivaa kiertotaloustoimintaa, josta on käyty uutisoimassa Japania myöten. Yhteistyötä on tehostettu ottamalla toimintaan mukaan Haaga-Helia.

Muutoinkin elinkeinopalvelut on jatkanut työtä sen eteen, että kunnan omistamat tyhjät kiinteistöt olisivat tehokkaammassa käytössä tai vuokrattuina. Isoin työ on tehty Tuuskodon saamiseksi vuokralle, mutta alustavia neuvotteluja pidemmälle ei ole vielä päästy. Suurimmat haasteet ovat liittyneet kiinteistön vuokratasoon. Tällä hetkellä neuvotteluja käydään kiinteistön saamiseksi kansainvälistä matkailua tukevaan käyttöön.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä kuntakehityksen ja kuntasuunnittelun tulosalueiden selvityksen arviointikertomuksen johdosta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.