Kunnanhallitus, kokous 29.1.2024

§ 44 Takauksen myöntäminen KOy Keravan ja Tuusulan paloaseman lainalle

TUUDno-2018-1103

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Taustaa

Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema (”Yhtiö”) on Tuusulan kunnan tytäryhtiö. Tuusulan kunta omistaa yhtiön osakkeista 60,0 % ja Keravan kaupunki 40 %. Yhtiö omistaa ja hallinnoi Tuusulan kunnan vuokratontilla sijaitsevaa paloasemarakennusta (2 468 m2), joka valmistui vuonna 2017. Paloasema sijaitsee Tuusulassa Keravan ja Tuusulan rajan tuntumassa osoitteessa Palokulmankuja 2. Tontin vuokrasopimus on voimassa 19.1.2046 asti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on vuokrannut kiinteistön 30.5.2045 saakka. Paloasema sisältää paloasemarakennuksen, ulkovaraston, autokatoksen ja harjoitustornin. Paloasemarakennuksessa on omat tilansa myös Tuusulan vpk:lle.

Yhtiön liikevaihto (718 113 euroa, tp 2022) koostuu kokonaisuudessaan pelastuslaitoksen maksamasta vuokrasta. Yhtiön tilikausien 2021-2022 tulos painui lievästi negatiiviseksi ennakkoitua suurempien energiakustannusten sekä vuosikorjausten vuoksi. Kuluvan tilikauden tulos on asettumassa nollatasoon. Lähtökohtana on, että Yhtiö tekee pientä positiivista tulosta ja pärjää taloudellisesti omillaan. Yhtiöllä oli tilinpäätöksessä 31.12.2022 korollisia investointilainoja 7 456 577 euroa ja omaa pääomaa 33 945 euroa. Yhtiö on hoitanut velkojensa lyhennykset ja korot lainasopimusten mukaisesti, oman taloudenpitonsa puitteissa.

Tuusulan kunta on antanut Yhtiön puolesta omistusosuutensa mukaiset lainatakaukset yhteensä 4 473 946 euron (12/2022) lainatakaukset. Lainoille ei ole edellytetty vastavakuutta. Yhtiö on antanut sitoumuksen Tuusulalle ja Keravalle olla panttaamatta omaisuuttaan nykyisten tai tulevien vastuidensa vakuudeksi kolmansille osapuolille

Maalämpöinvestointi ja lainatakaus

Yhtiön on määrä toteuttaa vuoden 2024 maalämpöinvestointi, jolla korvattaisiin yhtiön nykyisin käytössä oleva öljylämmitys. Koska alueella ei ole mahdollisuutta kaukolämmön käyttöön, päädyttiin paloaseman rakentamisvaiheessa Keravan Energia Oy:n tarjoamaan öljylämmitysratkaisuun.

Yhtiö on kilpailuttanut hankinnan. Yhtiö valitsi kokonaisurakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Etec Automation Oy:n hintaan 845 877 euroa (alv 0%). Yhtiö sai seitsemän tarjousta, joista neljä ei täyttänyt tarjoajien soveltuvuudelle tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

ARA on myöntänyt Tuusulan kunnalle 134 190 euron ja Keravan kaupungille 89 460 euron avustukset paloaseman öljylämmityksestä luopumiseen.

Investointi on tarkoitus rahoittaa pääosin lainarahoituksella. Lainarahoituksen järjestyminen edellyttää, että Tuusulan kunta takaa Keravan kaupungin kanssa yhteisvastuullisesti tarvittavan, enintään 1,2 milj. euron investointilainan. Lainarahoituksen kokonaismäärässä on varauduttu suunnittelu- rakennuttamis- ja valvontakustannusten kattamiseen sekä mahdollisiin kustannusylityksiin. Rakentamisvaiheen ja ARA-avustusten maksujen jälkeen lainaa lyhennetään ja lainamäärän ennakoidaan asettuvan rakentamisvaiheen jälkeen alle 800 000 euroon.

Riskiarvio ja kunnan takauksen markkinaehtoisuus

Tuusulan kunnan näkökulmasta suunniteltu investointi sekä kunnan lainatakaus ovat perusteltuja. Maalämpöinvestointi vähentää paloaseman hiilijalanjälkeä ja toteuttaa osaltaan omistajakuntien ilmasto-ohjelmaa. Investoinnin kustannukset katetaan vähenevillä sähköenergian kustannuksilla sekä tarpeen vaatiessa vuokran korotuksilla.

Kuntalaki säätelee kunnan myöntämien takausten edellytyksiä. Kuntalain 129 §:n mukaan

- kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

- Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.  

Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden, sekä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen sekä Yhtiön talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä. Takausten vastavakuudet kattavat osaltaan kunnan taloudellista riskiä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

  •  antaa enintään 720 000 euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloaseman enintään 1 200 000 euron pitkäaikaisen lainan vakuudeksi seuraavin ehdoin:

- Lainanantaja Kuntarahoitus Oyj

- Tuusulan kunnan osuus taattavan lainan pääomasta on 60 % ja Keravan kaupungin 40 %. Tuusulan ja Keravan takaussitoumukset ovat ehdoiltaan yhteneväiset

- Taattavan lainan määrä täsmentyy hankkeen rakentamisen edistymisen myötä. Laina voidaan nostaa useammassa erässä. Takaus kattaa luoton pääoman lisäksi korot, viivästyskorot sekä mahdolliset muut kulut.

- Taattavan lainan laina-aika 5 vuotta, lyhennysohjelma tasalyhennyksin 6 kk välein, 20 vuoden laina-ajan mukaan

- Korkosidonnaisuus; 3 kk Euribor -korko + marginaali 0,480 % p.a.  tai 6 kk Euribor -korko + marginaali 0,410 % p.a

- Tuusulan kunta ja Keravan kaupunki perivät takauksestaan takausprovisiota 0,20 % p.a. taattavan lainan maksamattomasta pääomasta

- Kunnan lainatakauksen vastavakuudeksi Yhtiö panttaa yhteisesti Tuusulan kunnalle ja Keravan kaupungille 10 0000 000 euron panttikirjat maanvuokraoikeuteen ja tontilla sijaitseviin rakennuksiin

- Oikeutetaan kunnan talousjohtaja päättämään takauksen tarkemmat ehdot.

Lisäksi kunnanhallitus päättää

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Vt. kansliapäällikkö Vehmas selosti asiaa kokouksessa. 

Palvelussuhdepäällikkö Johansson ja jäsen Janne Mellin poistuivat kokouksesta klo 20.21 asian käsittelyn aikana.