Kunnanhallitus, kokous 29.1.2024

§ 42 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelma vuodelle 2024, yhteiset palvelut

TUUDno-2024-19

Valmistelija

  • Satu Kuivasto, henkilöstöjohtaja, satu.kuivasto@tuusula.fi

Perustelut

Riskiarvio päivitetään ja riskien hallintatoimenpiteet määrittellään vuosittain osana talousarviovalmistelua. Syksyllä 2023 valmistui kuntatasoinen riskikuvaaja ja tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteet vuodelle 2024. Taustatietona käytettiin toimialueiden vuositavoitevalmistelussa tunnistamia riskejä. Kunnan riskikuvaaja muodostettiin kuntatasoisesti merkittävistä riskeistä. Kunnan riskienhallintatoimet nimettiin ja hallintatoimille tunnistettiin organisaation vastuutoimialueet.

Toimialueet on ohjeistettu tuottamaan vuosikohtainen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, jolle kunnassa on valmis asiakirjapohja. Toimialuetasolla määritellään toimintaan, sisäiseen valvontaan ja riskienhallinnan johtamiseen liittyvä tila ja toimeenpanon suunnitelma. Suunnitelmat käsitellään toimialueiden lautakunnissa.

Yhteiset palvelut on valmistellut suunnitelman ja asiaa on käsitelty toimialueen johtoryhmässä 29.11.2023; 20.12.2023 ja 3.1.2024. Kuntatasoisten riskien lisäksi toimialue on tunnistanut toimialuekohtaisia merkittäviä riskejä. Toimialue on suunnitelmassaan kiinnittänyt erityistä huomiota toimialueen sisäiseen vastuunjakoon. Suunnitelmassa riskienhallintaa pyritään toteuttamaan tiiviimmin osavuositasoisen toiminnan arvioinnin ja raportoinnin yhteydessä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Tuusulan kunnassa-ohjeen kohdan 3.4.1. mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma laaditaan toimialuekohtaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma päivitetään vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä yhteisten palvelujen toimialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.