Kunnanhallitus, kokous 29.1.2024

§ 41 Sisäisen tarkastuksen raportointi vuodelta 2023 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2024

TUUDno-2024-113

Valmistelija

  • Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää johdolle sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä suorittaa johdon määräämät tarkastustehtävät. Sisäisen tarkastuksen järjestämisessä on otettava huomioon yleiset standardit ja suositukset aiheesta. Kunnan sisäiset tarkastukset suorittaa BDO Oy sopimuskaudelta 2023-2026. Sisäinen tarkastus on johdon työväline ja osa sisäistä valvontaa. Hallintosäännön 4 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi kunnanhallitukselle ja kansliapäällikölle. 

Toteutetut sisäiset tarkastukset vuonna 2023

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman 2023 mukaiset tarkastukset ja niiden perusteella suunnitellut johdon toimenpidesuunnitelmat on raportoitu kunnan johtoryhmälle aina niiden valmistuttua. Nyt tuodaan kunnanhallituksen tietoon koonti vuoden 2023 tarkastusraporteista. Vuoden 2023 suunnitelmaan sisältyivät osallistuva budjetointi, varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja Monetran käyttöönottoprojektin auditointi. Strategian toimeenpanoon kohdistuvaa tarkastusta ei aikataulusyistä toteutettu vuonna 2023. Kunnanhallitus päätti vuoden 2024 tarkastukset kokouksessaan 5.6.2023 § 236.

Vuoden 2024 sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma perusteluineen

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024 on valmisteltu yhteistyössä BDO Oy:n kanssa, minkä lisäksi asiaa on valmisteltu kunnan johtoryhmässä. Vuonna 2024 sisäinen tarkastus kohteiksi esitetään seuraavia:

  • Turvallisuusjohtaminen
  • Investointiohjelman johtaminen: infran rakentaminen ja suunnittelu
  • Tietosuoja-asetuksen toimeenpano

Turvallisuusjohtamisen osalta toteutetaan seurantatarkastus vuonna 2021 tehtyyn saman aiheen tarkastukseen. Lisäksi nykyinen turvallisuuspoliittinen tilanne sekä Kuntaliiton ohjeistukset kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi perustelevat tarkastuskokonaisuutta. Tulevina vuosina painopiste investoinneissa siirtyy enemmän infran rakentamiseen palveluverkosta, joten on perusteltua toteuttaa sisäinen tarkastus infrainvestointien johtamisen ja suunnittelun kokonaisuuteen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus on ollut voimassa kohta 6 vuotta ja on tarpeen varmistaa toimenpiteiden ja toimien asetuksenmukaisuus. Mahdollinen neljäs tarkastus kohdistetaan tarpeen mukaan toimintavuoden aikana kansliapäällikön määrittelemään kohteeseen.  

Toteutetut tarkastusraportit ovat salassapidettäviä julkisuuslain 24 §:n kohdan 15 perusteella.

Hallintosäännön 61 §:n kohdan 4 mukaan kunnanhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta ja käsittelee sisäisen tarkastuksen raportin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportit vuodelta 2023
  • hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman ja tarkastuskohteet vuodelle 2024 selostusosassa esitetyn mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Vt. kansliapäällikkö Vehmas, vs.talousjohtaja Hippeläinen ja palvelussuhdepäällikkö Johansson selostivat asiaa kokouksessa.