Kunnanhallitus, kokous 29.1.2024

§ 46 Rusutjärven kevyen liikenteen väylän turvallisuuden parantaminen, vastaus aloitteeseen

TUUDno-2018-1487

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Satu Taiveaho esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Rusutjärven kylän kevyen liikenteen väylän jatkeelle on selkeä tarve, sillä Rusutjärventie on tällä hetkellä kohtuuttoman vaarallinen kevyen liikenteen liikkujille. Rusutjärven koululaisia ei palvele riittävällä tavalla nyt oleva lyhyt kevyen liikenteen osuus, vaan vaaratilanteet tulevat vastaan tämän pienen pätkän jälkeen. 

Rusutjärven kevyen liikenteen väylä palvelisi paitsi ennen kaikkea vaarassa olevia pieniä koululaisia, myös muita kylällä liikkuvia. Esimerkiksi suosittu liikunta- ja ulkoilulenkki (Rusutjärventien ja Kolistimenmäentien lenkki) on vaarallinen etenkin talviaikaan. 

Kylän läpi kulkee myös varsin paljon muuta liikennettä mm. Nurmijärven ja Hyvinkään suuntaan. Järven ympäri lenkkeillään myös paljon, ja harraste- sekä kilpapyöräilijöiden käyttämät reitit kulkevat kylän läpi. Autojen ja pyöräilijöiden kohtaamisissa sattuu usein läheltä piti -tilanteita. Alueella on myös paljon hevosharrastajia, joten myös tämän harrastuksen turvallisuutta vahvistaisi kevyen liikenteen väylien jatkeet. 

Alue voisi kevyen liikenteen väylän avulla tarjota myös kasvavia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia kaikille kunnan asukkaille. 

Tuusulassa on parhaillaan käsittelyssä Tuusulan pyöräliikenteen edistämissuunnitelma, jonka henkeä myös tämä väylä tukisi. Tuusulan pyöräliikenteen tulevaisuuden visiossa on esitetty myös vahvasti ajatus siitä, että pyörää kannustetaan käyttämään koulumatkoilla. Samoin tavoitetilana on se, että pyörällä liikkuminen on helppo ja turvallinen vaihtoehto kaikille. Nämä edellyttävät myös tämän kevyen liikenteen väylän toteuttamista. Tämän hetken turvaton tilanne Rusutjärven kylällä edellyttää tämän hankkeen kiirehtimistä. 

Rusutjärven kyläsuunnitelmassa kevyenliikenteen turvallisuuden lisääminen on nostettu keskeiseksi tavoitteeksi. Kyläsuunnitelmassa todetaan nykytilana, että "kevyenliikenteen väylät ovat riittämättömiä. Tien reunaa on vaarallista kävellä tai pyöräillä. Nopeudet ovat liian kovia. Tästä seuraa paljon koulukyytejä, josta korkeat kustannukset koululle." 

Toimenpiteiksi esitetään mm. sitä, että kevyen liikenteen väylien rakentamista erityisesti koulun ympäristössä sekä myöhemmin Siippooseen päin ja Nummitielle on jatkettava. 
Kyläsuunnitelmaa on työstetty mm. Rusutjärven kyläläisten ja Rusutjärvi-seuran toimesta, joten tämän asian eteenpäin viennin tarpeellisuudelle on laaja yhteisymmärrys ja yhdessä todettu tarve. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulan kunta selvittää mahdollisuudet toteuttaa Rusutjärven kevyen liikenteen väylän jatkon sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden vahvistamiseksi Rusutjärven kylällä mahdollisimman nopeasti."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Perustelut

Vastaus:

Rusutjärventie on Uudenmaan ely-keskuksen hallinnoima maantie (mt 11479). Tie on kestopäällysteinen, ajoradan leveys noin 7 metriä ja tiellä on pääosin 50 km/h nopeusrajoitus. Rusutjärven koulun kohdalla on 40 km/h nopeusrajoitus ja Siippontien haarassa 60 km/h. Tien pituus Hämeentieltä (kt 45) Rusutjärvenkylään Kolistimentien risteykseen on noin 2600 m. Rusutjärventie jatkuu Kolistimentiestä vielä noin 1000 m Siippoontien liittymään. Kylän kohdalla on tien länsipuolelle rakennettu vuonna 2006 kevyen liikenteen väylä, pituus n. 800 m, joka päättyy Kolistimentien liittymän kohdalla.

Kolistimentie on niin ikään Uudenmaan ely-keskuksen hallinnoima maantie (mt 11503). Tie kiertää Rusutjärven pohjoispuolta Hämeentien ja Rusutjärventien välissä. Se on kestopäällystetty, tiellä on 50 km/h nopeusrajoitus ja ajoradan leveys on noin 6…6,5 m.

Rusutjärventiellä Tilloonkujan lähellä on tehty kunnan toimesta liikennelaskenta 7.-10.1.2020. Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KAVL) oli 1216 ajoneuvoa vuorokaudessa, raskaan liikenteen osuus oli 6,5 %. Ajoneuvojen keskinopeus oli 54 km/h ja 85 % ajoneuvoista ajoi 61 km/h tai hitaammin (nk. v85). Suurin mitattu nopeus oli 94 km/h.

Kolistimentiellä Hakapelonkujan kohdalla on mitattu nopeuksia kunnan toimesta 21.-26.11.2019. KAVL oli 243 ajon./vrk, josta raskaan liikenteen osuus oli 8,5 %. Keskinopeus oli 44 km/h, v85 oli 58 km/h ja suurin mitattu nopeus oli 105 km/h. Myös vuotta aikaisemmin (12.11.-15.11.2018) oli mitattu liikennettä Kolistimentiellä. Mittauskohta oli tällöin noin 150 m Hämeentien liittymästä länteen. KVAL oli tällöin 334 ajon/vrk, josta raskaan liikenteen osuus 18,6 %. Keskinopeus oli 47 km/h, v85 oli 56 km/h ja suurin mitattu nopeus oli 77 km/h.

Tieliikenneonnettomuustilastojen mukaan Rusutjärventiellä on sattunut ajanjaksolla 2018-2022 yksi ajoneuvo-onnettomuus (ohitusonnettomuus), ei henkilövahinkoja. Kolistimentiellä on vastaavana ajankohtana tapahtunut yksi henkilövahinkoon johtanut risteämisonnettomuus.

Rusutjärventielle on laadittu vuonna 1999 tiesuunnitelma, jossa suunnittelukohteena on ollut kevyen liikenteen väylä välille Hämeentie-Siippoontie. Suunnitelma on toteutettu aikoinaan vain osittain em. 800 m:n pituisella kevytväylällä sekä muutamilla pysäkkisiirroilla. Tiesuunnitelma on nykyisin jo vanhentunut. Käytännössä kevyen liikenteen väylän rakentaminen edellyttää uuden suunnitteluluvan hakua maantieviranomaiselta. Toteuttaminen vaatii tiesuunnitelman, tietoimitukset ja lunastukset tiealueiden laajentamiseksi, rakentamissuunnitelman, päätökset rakentamisen rahoittamisesta, toteutusluvan saannin maantieviranomaiselta, rakentamisen hankinnan sekä kohteen toteuttamisen. Prosessi ennen toteutusvaihetta vie 2…3 vuotta. Rusutjärven kiertävän väylän toteutus on hyvin karkeasti arvioituna noin 3 miljoonan euron hanke.

Uudenmaan ely-keskus on vuonna 2023 laatinut Kolistimentielle ns. kylätiesuunnitelman, jossa ajorataa kavennetaan ja ajoradan molemmille sivuille järjestetään tilaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Hankkeen toteutus riippuu Uudenmaan ely-keskukselle liikenneturvallisuushankkeisiin myönnettävän rahamäärän suuruudesta. Kylätievaihtoehto on varteenotettava vaihtoehto myös Rusutjärventiellä. Liikennemäärät tukevat tämän vaihtoehdon selvittämistä. Ratkaisevaa on näkymien riittävyydet mäissä ja mutkissa. Kyläteistä ei Tuusulassa ole vielä kokemusta, joskin muualla Suomessa toteutetuissa hankkeissa kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä.

Kolistimentien kylätiehanke on hyvä ja kustannustehokas aloitus kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi Rusutjärven alueen maantieverkostossa. Kun hankkeesta on saatu riittävä, noin parin vuoden kokemus, ja tulokset ovat positiivisia, on syytä tarkastella kylätieperiaatteen laajentamista myös Rusutjärventielle. Mikäli kylätiemalli todetaan epäonnistuneeksi tai Rusutjärventielle huonosti soveltuvaksi, käynnistää kunta Uudenmaan ely-keskuksen kanssa neuvottelut tiesuunnitelmaprosessin käynnistämiseksi perinteiselle, ajoradasta erotetulle kevyen liikenteen väylälle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
 • katsoa Satu Taiveahon esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 12.11.2018 § 137 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
 • katsoa Satu Taiveahon esittelemän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 12.11.2018 § 137 tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • jättää asian pöydälle. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä ehdotti asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

 • Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri, jukka-matti.laakso@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
 • katsoa Satu Taiveahon esittelemän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 12.11.2018 § 137 tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.