Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 506 Valtuuston 7.12.2020 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Valtuuston kokouksessa 7.12.2020 käsiteltiin §:t 126 - 146.

Päätöksen 131 § Kasvun ja talouden hallintaohjelma 2021 - 2030 yhteydessä valtuusto hyväksyi myös seuraavan toimenpidealoitteen:

Talousjohtajan "Säästötoimenpiteet 2021 kululajeittain" viidestä suurimmasta kuluerästä säästetään lisää yhteensä 1,9 miljoonaa:

henkilöstökustannukset: n.74,2 milj € (säästö nyt n.0,95%)
Asiantuntijapalvelut: n.4,2 milj € (säästö nyt n.4,3%)
Muut palvelut: n,26,5 milj € (säästö nyt n.3,9%)
Aineet, tarvikkeet tavarat: n.10,5 milj € (säästö nyt n.1,7%)
Muut kulut: n.9,3 milj € (säästö nyt n.5,5%)

Ja seuraavasta neljästä kuluerästä, jotka korona-aikaan ovat huomattavasti vähenneet muutenkin verrattuna vuoteen 2019, säästetään lisää yhteensä 100 000€:

Koulutuspalvelut: n.387 t € (säästö nyt 14%)
Matkustuspalvelut: n.452 t € (säästö nyt 33%)
Kuljetuspalvelut: n.2,7 milj € (säästö nyt 1,9%)
Kokouskustannukset: n.319 t € (säästö nyt 19%)

Edellytyksenä säästöjen toteuttamiselle on, että lakisääteisistä palveluista ei leikata. (Esim. henkilöstön pakolliset koulutuskustannukset, oppilaiden pakolliset koulukuljetukset ja koulutarvikkeet jne)

Säästöjä voidaan hakea toimintoja tehostamalla, ulkoisia ostopalveluja vähentämällä ja virtaviivaistamalla (linjakas, strateginen hankintaprosessi, jolla valitaan oikeaan aikaan yksi, paras palveluntarjoaja, ei useita samanaikaisia toimeksiantoja), pidättäytymällä uusien ei-lakisääteisten virkatehtävien avaamisesta ja määräaikaisten ei-lakisääteisten tehtävien vakinaistamisesta, vähentämällä ei-välttämätöntä matkustamista ja kannustamalla käyttämään julkisia liikennevälineitä työmatkoilla kuten valtion virkamiehillä (matkakorvaukset julkisten liikennevälineiden mukaan - ei kannustaen kilometrikorvauksilla oman auton käyttöön), kokoustamalla enimmäkseen etänä, ja muilla tarkoituksenmukaisilla säästötavoilla.

Kannustimena voidaan tarjota toimialuettain eniten uusilla toimintatavoilla kunnan varoja säästäneelle viranhaltijalle kertaluontoinen palkkio (yksi palkittu viranhaltija/toimialue)."

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • todeta KunL 96  §:n mukaisesti valtuuston 7.12.2020 pidetyn kokouksen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia
  • merkitä tiedoksi 131 §:ssä hyväksytyn toimenpidealoitteen ja lähettää sen edelleen tiedoksi ja huomioon otettavaksi talouspalveluihin ja toimialueille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.