Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 516 Talousarvio 2021, täytäntöönpano-ohje

TUUDno-2020-1192

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Talousarvio on kunnan tärkein talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2020 talousarvion vuodelle 2021. Samalla hyväksyttiin myös vuosia 2021–2025 koskeva taloussuunnitelma sekä vuosien 2021–2025 investointisuunnitelma.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tarkoituksena on antaa talousarviossa määriteltyjä tavoitteita ja toimenpiteitä täydentäviä konkreettisia ohjeita, joita noudatetaan valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa ja seurannassa. Toimialueet vastaavat ohjeen viemisestä käytäntöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2021.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Pekka Heikkinen esitti, että täytäntöönpano-ohjeiden kohta 4. Talousarvion sitovuusmääräykset ja talousarviomuutokset muutetaan seruaavaksi:
"Valtuuston toimialueille hyväksymiä tavoitteita ja määrärahoja voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Talousarvioon tehtävät muutokset on
esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua. Lautakunnat ja toimialueet ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan määriteltyjen nettomäärärahojen puitteissa. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole talousarviomuutoksissa hyväksytty, on annettava selvitys toimintakertomuksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuuston hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen. Talousarviomuutokset on käsiteltävä talousarvion sitovuustason mukaisesti ao. toimielimissä. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue - tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti."
Kunnanhallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2021 em. muutoksella.

 

Liitteenä kunnanhallituksen päätöksen mukainen talousarvion täytäntöönpanohje vuodelle 2021.

Tiedoksi

taloushallinto, toimialueet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.