Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 512 Projektitoimiston päällikön viran haettavaksi julistaminen

TUUDno-2020-2968

Valmistelija

  • Juha Tynjä, vs. henkilöstöjohtaja, juha.tynja@tuusula.fi

Perustelut

Kansliapäällikkö on päättänyt 4.11.2020 § 51 kasvu ja ympäristö -toimialueen palvelualueeksi projektitoimisto-palvelualueen. Kunnanhallitus on päättänyt 16.11.2020 § 453 projektitoimisto-palvelualueen palvelualuepäälliköksi ohjelmapäällikön 1.1.2021 lukien.

Henkilöstöjohtajan 10.12.2020 § 76 päätöksellä on tehty nimikemuutos projektitoimiston päälliköksi ja viran siirto teknisten sopimuksen piiriin. Tehtäväkohtaisen palkan määrittelyä varten tehdään teknisten työnvaativuuden arviointi. Uusi nimike kuvaa paremmin tulevan tehtävän luonnetta. Nykyinen ohjelmapäällikkö on irtisanoutunut virastaan ja hänen työsuhteensa päättyy 2.1.2021.

Projektitoimiston päällikön virkaa esitetään haettavaksi.

Tuusulan kunnan hallintosäännön/toimivalta henkilöstöasioissa mukaan kunnanhallitus valitsee palvelualuepäälliköt.

Kelpoisuusvaatimuksiksi projektitoimiston päällikön virkaan ehdotetaan vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta projektitoiminnasta ja sen kehittämisestä. 

Virkatehtävän päätarkoitus on koordinoida ja kehittää toimialueen projektimaista työskentelyä, johtaa merkittävimpiä aluekehitysprojekteja sekä toimia palvelualueen esimiehenä. Projektitoimisto-palvelualueen toiminta läpileikkaa koko kuntaorganisaation ja liittyy laajemmin koko kunnan kehittämiseen sekä varmistaa kunnan tavoitteiden toteutumisen ja seurannan, erityisesti merkittävimmissä aluekehityshankkeissa.


Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia:

  • projektimaisen työskentelytavan jalkauttaminen ja kehittäminen koko toimialueella
  • valmistella palvelualueen vuositavoitteet sekä varmistaa niihin pääseminen. Tehtävä liittyy myös kuntastrategian toteuttamiseen.
  • yhteensovittaa muiden toimialojen ja palvelualueiden/-yksiköiden toimintaa, jotta projektien toimintaedellytykset ovat parhaat mahdolliset.

 

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12§:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Valintaprosessissa käytetään suorahaku-palveluihin erikoistunutta asiantuntijaorganisaatiota. Ilmoitus on tarkoitus julkaista kunnan verkkopalvelujen lisäksi, työvoimahallinnon verkkopalvelussa, LinkedIn-verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa tammikuussa 2021. 

Projektipäällikkö Jouni Määttä toimii vt. projektitoimiston päällikön määräaikaisena viransijaisena 15.12.2020 alkaen 31.3.2021 saakka tai kunnes uusi projektitoiminton päällikkö on aloittanut virassa. Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on sijainen tai kyseessä on avoinna olevaan virkaan ottaminen määräajaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • julistaa projektitoimiston päällikön viran haettavaksi
  • että kelpoisuusvaatimuksena virkaan on vähintään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemus projektitoiminnasta ja sen kehittämisestä 
  • julkaista viran haettavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan verkkopalvelujen lisäksi erikseen valittavissa medioissa
  • valtuuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin viran haettavaksi julistamisesta ja hakumenettelystä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvu ja ympäristö kirjaamo, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.