Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 517 Laskujen ja maksuunpanojen hyväksyjät vuonna 2021, kuntatoimiala sekä yhteiset palvelut

TUUDno-2020-2940

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, talouspäällikkö, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan toimielimet määräävät ne henkilöt, jotka toimielinten puolesta hyväksyvät kunnan suoritettavat menot ja kunnalle kannettavat tulot. Päätös laskujen ja maksuunpanojen hyväksymisestä 1.1.2021 alkaen esitetään tehtäväksi toistaiseksi voimassa olevana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 1.1.2021 alkaen

  • että kansliapäälliköllä on oikeus hyväksyä kaikki muut paitsi itseään koskevat kunnalle osoitetut laskut ja kunnan maksuunpanot
  • oikeuttaa seuraavat henkilöt hyväksymään kunnan suoritettavia menoja ja kunnalle kannettavia tuloja:

pormestari hyväksyy

  • kansliapäällikköä koskevat laskut ja maksuunpanot
  • seuraavien palveluyksiköiden laskut ja maksuunpanot: edustus ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta ja kuntayhteistyö

esimiesasemassa oleva hyväksyy

-    alaistaan koskevat laskut ja maksuunpanot

kansliapäällikkö hyväksyy

-    seuraavien palveluyksiköiden laskut ja maksuunpanot: kunnanjohto, viestintä, projektit, Hyte-lautakunta, strateginen suunnittelu, osallisuus, yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut, Keusote kuntayhtymäostot ja pelastustoimi

kehittämispäällikkö hyväksyy

-    palveluyksikön osallisuus laskut ja maksuunpanot

yhteiset palvelut toimialueen johtaja voi hyväksyä

-     toimialueen yhteiset palvelut kaikki laskut ja maksuunpanot

hallintojohtaja hyväksyy

-    palvelualueella Hallintopalvelut palveluyksikön päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut koskevat laskut ja maksuunpanot sekä valtuuston, kunnanhallituksen ja keskusvaalilautakunnan käyttövarausmäärärahoja koskevat laskut ja maksuunpanot

johtava yleinen edunvalvoja hyväksyy

-    palvelualueella hallinto palveluyksikön holhoustoimen edunvalvontapalvelut yksikön laskut ja maksuunpanot

ympäristökeskuksen johtaja hyväksyy

-    palvelualueella Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palveluyksikön ympäristökeskuksen hallinto laskut ja maksuunpanot

ympäristövalvontapäällikkö hyväksyy

-    palvelualueella Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palveluyksikön ympäristövalvonta laskut ja maksuunpanot

ympäristönsuojelupäällikkö hyväksyy

-    palvelualueella Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palveluyksikön ympäristönsuojelu laskut ja maksuunpanot

terveysvalvonnan päällikkö hyväksyy

-    palvelualueella Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palveluyksikön terveysvalvonta laskut ja maksuunpanot

eläinlääkintähuollon päällikkö hyväksyy

-    palvelualueella Keski-Uudenmaan ympäristökeskus palveluyksikön eläinlääkintähuolto laskut ja maksuunpanot

talousjohtaja hyväksyy

-    eri palveluyksiköiden yhteisistä toiminnoista (monistus, kopiointi, toimistotarvikkeet, ilmoitukset ja kuulutukset, posti- ja puhelinmaksut sekä muut yhteiset menot) johtuvat laskut ja maksuunpanot

-    palvelualueella talouden ohjaus palveluyksiköiden controller-palvelut sekä konsernivalvonta ja omistajaohjaus laskut ja maksuunpanot

-    investointiosassa kunnanhallituksen seuraavat menot: maa- ja vesialueet, kiinteät rakenteet ja laitteet, koneet ja kalusto, osakkeet ja osuu­det, aineettomat oikeudet, muut pitkävaikutteiset menot

-    tuloslaskelman satunnaiset tuotot ja kulut

-    rahoitusosan pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lai­nojen lyhennykset sekä antolainojen takaisinperinnän

talouspäällikkö hyväksyy

-    palvelualueella Talouden ohjaus palveluyksikön talouspalvelut sekä materiaalihallinto ja hankinnat laskut ja maksuunpanot

-   talousjohtajan poissa ollessa talousjohtajan hyväksymisoikeuden piiriin kuuluvat laskut ja maksuunpanot

-    pääkassan tilitykset sekä kaikki palveluyksikössä talouspalvelut maksuun pantavat tulot

-    tuloslaskeman rahoitustuotot ja kulut

-   ulkoisen kirjanpitopalvelun tuottajan tekemät muistio-oikaisut ja maksumääräykset, sekä tasetilien väliset oikaisut

rahoitussuunnittelija hyväksyy

-  virheellisten maksatustietojen vuoksi kunnan tilille palautuneiden maksujen korjaukset, rahasiirrot kunnan tilien välillä sekä pankkien palvelumaksut

Sarastia Oy:n maksuliikenteenhoitaja hyväksyy

-    maksuliikenteen konekieliset maksatusaineistot

taloussuunnittelupäällikkö voi hyväksyä

-    talouspäällikön poissa ollessa talouspäällikön hyväksymisoikeuden piiriin kuuluvat laskut ja maksuunpanot, pääkassan tilitykset sekä talouspalvelut palveluyksikössä maksuun pantavat tulot

henkilöstöjohtaja hyväksyy

-    palvelualueella asiakas- ja henkilöstöpalvelut palveluyksikön henkilöstöpalvelut laskut ja maksuunpanot

henkilöstöjohtaja tai palveluyksikön asiakaspalvelu esimies hyväksyy

-    palvelualueella asiakas- ja henkilöstöpalvelut kustannuspaikkaryhmän asiakaspalvelut laskut ja maksuunpanot

maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö hyväksyy

-    palvelualueella asiakas- ja henkilöstöpalvelut kustannuspaikkaryhmän maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut laskut ja maksuunpanot

ohjaamopalvelupäällikkö hyväksyy

-    palvelualueella asiakas- ja henkilöstöpalvelut kustannuspaikkaryhmän ohjaamopalvelut laskut ja maksuunpanot

turvallisuuspäällikkö hyväksyy

-    palvelualueella asiakas- ja henkilöstöpalvelut kustannuspaikkaryhmän turvallisuus ja varautuminen laskut ja maksuunpanot

kehittämisjohtaja ja tietohallintopäällikkö hyväksyvät

-   palvelualueella kehittäminen ja tietohallinto palveluyksikön kehittämispalvelut laskut ja maksuunpanot

IT-palvelupäällikkö ja tietohallintopäällikkö hyväksyvät

-   palvelualueella kehittäminen ja tietohallinto palveluyksikön ICT-palvelut laskut ja maksuunpanot.

esimiesasemassa oleva voi hyväksyä

-    ne laskut ja maksuunpanot, jotka hänen alaisellaan on oikeus hyväksyä

teknisen lautakunnan määräämät hyväksyjät voivat hyväksyä

-    kaikkien toimialueiden talonrakennusinvestointeja koskevat laskut määrärahojen puitteissa sen jälkeen, kun hanke on käynnistynyt.

  •   että laskujen hyväksymiseen oikeutetun henkilön sijaisella on sijaisena toimiessaan samat oikeudet kuin ko. henkilöllä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

laskujen ja maksuunpanojen hyväksyjät, taloushallinto, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.