Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 513 Kuolinpesän omaisuuden hakeminen kunnalle

TUUDno-2020-2303

Valmistelija

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnalle on annettu mahdollisuus hakea Valtionkonttorilta xxxxx kuolinpesän omaisuutta. xxxxx on kuollut Helsingissä 9.1.2020. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on mennyt perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä.

xxxxx perukirjasta ilmenee, että hänellä oli Tuusulassa kiinteistö, jonka arvo ilmenee liitteenä olevasta perukirjasta. Perukirja on salassa pidettävä. 

Hakemus on pyydetty toimittamaan Valtiokonttoriin 11.1.2021 mennessä. Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta, omaisuus jää valtiolle, ellei sitä luovuteta läheiselle. Hakemuksessa Valtiokonttorille tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella.

Tuusulan kunnassa on tunnistettu seuraava käyttökohde kuolinpesän omaisuudelle:

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi Kulttuuria kaikille -rahaston säännöt kesäkuussa 2018 (§71/4.6.2018).

Rahasto perustettiin testamenttivaroilla ja rahaston sääntöjä kirjoittaessa pyrittiin mahdollistamaan ketterä toimintamalli, jonka avulla on mahdollista toimia joustavasti ja eri tahojen yhteistyötä lisäten. Varojen käyttöä ohjaa ja seuraa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Sääntöjen mukaan rahaston varoja on mahdollista kartuttaa testamentein ja lahjoitusvaroin.

Rahaston varoilla voidaan tuottaa erilaisia taide- ja kulttuuripalveluita, jotka antavat tuusulalaisille mahdollisuuden kokea, kokeilla ja altistua eri taidelajeille ja kulttuurin ilmiöille. Hankkeen tuotannot huomioivat erilaiset käyttäjä- ja ikäryhmät, parantavat taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, tavoittavat uusia yleisöjä, lisäävät yhteisöllisyyttä sekä vahvistavat kunnan ja kuntalaisten paikallisidentiteettiä ja kulttuurikunnan imagoa. Hankkeen tuotannoissa pyritään lisäämään myös kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Hankkeen varoilla on tähän mennessä toteutettu muun muassa Tuu museoon -viikot, Klaavolan talon ja Jokelan tiiliuunin valaisu, Jokelan tiilitehtaan Place making -projektin osia yhteistyössä kaavoituksen ja osallisuusprojektin kanssa, Valoa, enemmän valoa -tapahtuma sekä Mun Tuusula -laulu sävellystyöstä videoon asti.

Tällä hetkellä rahaston varoilla on sähkönjakelukaappien taideprojekti yhteistyössä kunnan eri toimijoiden, oppilaitosten ja Carunan kanssa.

Kulttuuria kaikille -rahasto antaa kulttuuripalveluille mahdollisuuden joustavasti toteuttaa tuotantoja, joihin määrärahat ja henkilöresurssit eivät muuten anna mahdollisuutta. Toimintamalli on osoittautunut hyväksi ja joustavaksi. Siksi rahaston kartuttaminen on perusteltua. 

Rahaston varoilla toteutettava tuleva hanke on kuluvan vuoden syksyllä ensimmäisen kerran toteutettu "Valoa, enemmän valoa" -tapahtumaviikot. Sen valotaideteokset houkuttelivat ihmisiä nauttimaan ulkoilusta ja kaamoksen keskellä loistavasta valosta. Tapahtuma sai suuren suosion. Tapahtumalle ei ole varattu jatkossa erillistä määrärahaa. Kuntalaiskyselyissä ja -palautteessa toivottiin myös valotaideteoksia eri puolille Tuusulaa.  Mahdollisilla perintövaroilla voitaisiin rahaston rahaston kautta toteuttaa tapahtuma seuraavina vuosina ja hankkia muutama valotaideteos Tuusulaan pysyvästi. ”Valoa, enemmän valoa” -tapahtumaviikot Tuusulassa järjestettäsiin vuosittain loka-marraskuussa. Tapahtuma rakennetaan niin, että se houkuttelee kuntalaisia ulkoilemaan ja liikkumaan omassa lähiympäristössään. Rahaston varoilla toteutettaisiin myös pysyvien valotaideteosten hankkimista eri puolille Tuusulaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hakea Valtiokonttorilta xxxxx kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Tuusulan kunnalle käytettäväksi sivistyksen toimialueen esittämiin käyttötarkoituksiin
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanlakimies/toimenpiteet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.