Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 508 Destia Oy ja Jatke Oy, maankäyttösopimus, Högberginhaaran jatke II, Maantiekylä

TUUDno-2020-748

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Destia Oy omistaa kiinteistön Pikikorpi 858-411-5-186, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan noin 32 758 m². Kiinteistöllä ei ole aiempaa asemakaavaa.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.4.2020 § 139 päättänyt lisätä Destia Oy:n omistaman alueen asemakaavan kaavoituksen työohjelmaan kärkihankkeeksi.

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alue osayleiskaavan mukaiseen toimintaan eli työpaikkatoiminnoille. Käyttötarkoitus, rakennusoikeuden määrä ja yksityiskohdat ratkaistaan kaavan suunnittelutyön yhteydessä.

Kuntakehityslautakunta on 8.4.2020 § 36 kaavahakemusta käsitellessään päättänyt periä maanomistajalta asemakaavan laatimisesta voimassaolevan taksan mukaisesti 9.000 €. Maanomistaja vastaa lisäksi kaikista teettämistään viitesuunnitelmista tms. alueenkäyttösuunnitelmista.

Asemakaavasta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan toteuttamiskustannusten jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuksen mukaisesti. Maankäyttösopimus laaditaan maankäyttösopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevien Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymien sopimusperiaatteiden mukaisesti.

Sopijapuolten kesken on neuvoteltu liitteenä esitetyn mukainen sopimus.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen, jolla sovitaan asemakaavan
  käynnistämisestä koskien Destia Oy:n omistamaa kiinteistöä Pikikorpi
  858-411-5-186.
   
 • oikeuttaa allekirjoittajan tekemään sopimukseen tarvittavat vähäiset muutokset ja allekirjoituksellaan hyväksymään lopullisen sopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi

Perustelut

 Asemakaava

Tuusulan kunta on laatinut Högberginhaaran jatke II -nimisen asemakaavaehdotuksen (nro 3623). Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.11.2020 - 4.12.2020.

Maankäyttösopimus

Destia Oy omistaa kiinteistön 858-411-5-186. Destia Oy ja Jatke Oy ovat sopineet keskinäisestä kiinteistökaupasta. Destia Oy:n ja Jatke Oy:n kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus. Sopimuksella maanomistaja osallistuu asemakaavan muutosalueen rakentamista palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin kustannuksiin maankäyttö-​ ja rakennuslain 91 b §:n,​ kunnan maapoliittisen ohjelman ja valtuuston päätöksen mukaisesti.

Sopimusalueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. Rakentamattoman alueen nykyarvoksi on arvioitu yhteensä 196.548,00 euroa (6 €/m²). Asemakaavaehdotuksen mukaan maanomistajan maalle on osoitettu toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) 32.758 m², jolla on rakennusoikeutta yhteensä 17.000 k-m², jonka arvo hintatasolla 100 €/k-m² laskettuna on 1.700.000,00 euroa.

Edellä esitetyn perusteella alueen arvonnousu on 1.503.452 euroa, josta maapoliittisen ohjelman perusteella kunnalle tuleva sopimuskorvausosuus on 50 % eli 751.726 euroa. Jatke Oy vastaa sopimuskorvauksen maksamisesta. Sopimuskorvaus maksetaan rahana kuukauden kuluessa asemakaavan voimaantulosta.

Koska kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen,​ on päätösvalta kunnanhallituksella.

Liitteenä allekirjoitettu sopimus.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Tuusulan kunnan, Destia Oy:n ja Jatke Oy:n välillä 7.12.2020 allekirjoitetun kiinteistöä 858-411-5-186 koskevan maankäyttösopimuksen
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka oli asiantuntijana kokouksessa.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttö, kaavoitus

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.