Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisten hallintopakkomääräysten antaminen

TUUDno-2018-1140

Valmistelija

  • Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, jukka.kuoppala@tuusula.fi

Perustelut

Lupatilanne

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus myönsi 8.9.2015 § 121 VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle ympäristöluvan puutavaran vastaanotolle, välivarastoinnille ja haketukselle/murskaukselle. Ympäristölupa myönnettiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Ympäristölupa on lainvoimainen. VK-Bioenergiajalosteet Oy:n puun lyhytaikainen varastointi ja puun haketus/murskaus tapahtuu kiinteistöllä RN:o 543-401-15-219, osoitteessa Periäistentie 70, 05200 Rajamäki.  Toiminnan luvanvaraisuus perustuu mm. siihen, että toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristölupamääräyksen nro 2 mukaan haketus- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa syys-huhtikuussa maanantaista perjantaihin pois lukien juhlapyhät klo 7.00 - 18.00 enintään 4 tuntia päivässä ja lisäksi tarvittaessa joulu-huhtikuun aikana pois lukien juhlapyhät lauantaisin klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana enintään 3 tuntia päivässä.

Ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaan toiminnanharjoittajan tulee rakentaa murskaamista/hakettamista varten 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste. Meluesteen rakenteena tulee olla maa-aines tai vastaava muu kiinteä rakenne. Meluesteen tulee olla valmis 31.10.2016 mennessä. Meluesteestä tulee esittää suunnitelma Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ennen rakentamista, viimeistään 30.11.2015.

VK-Bioenergiajalosteet Oy:n ympäristöluvan vastuuhenkilö kertoi ympäristöluvanvaraisten laitosten valvontasuunnitelman mukaisella määräaikaistarkastuksella 14.12.2016, että kiinteistölle RN:o 543-401-15-219 on rakennettu meluestettä 13.5.2015 päivätyn melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetyn asemapiirroksen ja leikkauspiirustuksen mukaisesti. Tarkastuksen aikana meluvallin rakentaminen oli käynnissä. Toiminnanharjoittajan mukaan ympäristöluvassa määrätty meluvallin rakentamisaika oli kohtuuttoman lyhyt. Puuttuvia kiinteitä meluvallirakenteita oli korvattu korkeilla puu- ja hakekasoilla, joiden sisäpuolella haketustoiminta tapahtui. Tarkastuksella 14.12.2016 toiminnanharjoittaja kertoi, että kesällä 2017 selviää VK-Bioenergiajalosteet Oy:n toiminnan jatko, kun voimassa oleva sopimuskausi loppuu. VK-Bioenergiajalosteet Oy oli myynyt jo haketus- ja murskauskoneensa pois. Toiminnanharjoittaja ilmoitti vuoden 2017 vuosiraportoinnin yhteydessä, ettei laitoksella ollut haketustoimintaa enää syksyn-talven 2017 aikana.

Valvontatiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki VK-Bioenergiajalosteet Oy:n laitoksella ympäristöluvanvaraisten laitosten valvontasuunnitelman mukaisen määräaikaistarkastuksen 13.3.2020. Tarkastuksella saadun tiedon mukaan L&T Biowatti Oy on toiminut VK-Bioenergiajalosteet Oy:n laitoksella viimeksi vuokralla ja harjoittanut kiinteistöllä RN:o 543-401-15-219 puun haketustoimintaa talven 2019-2020 aikana. Tarkastuksella 13.3.2020 saatujen tietojen mukaan L&T Biowatti Oy vuokrasopimus loppuu kesällä 2020.  

Tarkastuksella 13.3.2020 todettiin, että laitoksella oleva melueste ei ollut ympäristöluvan myöntämisen perusteena olleen 13.5.2015 päivätyn melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetyn asemapiirroksen ja leikkauspiirustuksen mukainen. Tarkastuksella todettiin, että meluesteestä puuttui kokonaan läntinen maavalli, jonka itäpuolelle asemapiirustuksen mukaan jäisivät varastointi- ja käsittelykentällä sijaitsevat murskain ja haketin. Melun leviämistä haketusalueelta länteen päin ei estä mikään. Tämän lisäksi eteläinen meluvalli ei ulottunut asemapiirustuksen mukaisesti kiinteistöllä sijaitsevaan talousrakennukseen asti, vaan oli huomattavasti lyhyempi. Pohjoinen meluvalli taas oli asemapiirustusta huomattavasti pitempi ja ulottui lähelle kiinteistöllä sijaitsevaa lampea. Näiden lisäksi meluvalli vaikutti vallirakenteen koilliskulmassa poikkileikkauskuvaa matalammalta. VK-Bioenergiajalosteet Oy:n vastuuhenkilö ilmoitti tarkastuksella, ettei meluvallin korkeutta ole mitattu.

Kuuleminen valvontamääräyksen antamisesta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi toiminnanharjoittajalle uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) § 185 mukaisesti mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen annettavan valvontamääräyksen ja määräyksen tehosteeksi asetettavan uhan johdosta. VK-Bioenergiajalosteet Oy ei antanut asiassa kirjallista vastinetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle seuraavat ympäristönsuojelulain 175 §:n määräykset ja tehostaa määräyksiä seuraavilla uhilla.

Päävelvoite 1

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta määrää, että VK-Bioenergiajalosteet Oy:n laitoksella kiinteistöllä RN:o 543-401-15-219 ei saa harjoittaa ympäristöluvanvaraista haketus-/murskaustoimintaa, ennen kuin laitoksella on toteutettu ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaisesti lupahakemuksen 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste. Määräystä tehostetaan toiminnan keskeyttämisuhalla.    

Päävelvoite 2

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta määrää, että VK-Bioenergiajalosteet Oy:n laitoksella tulee rakentaa ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaisesti ympäristölupahakemuksen 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste 30.9.2020 mennessä. Meluesteen rakenteena tulee olla lupamääräyksen nro 8 mukaisesti maa-aines tai vastaava muu kiinteä rakenne. Määräystä tehostetaan 10 000 euron uhkasakolla.

Päävelvoitteiden perustelut

Päävelvoite 1

VK-Bioenergiajalosteet Oy:lle on myönnetty ympäristölupa puun haketus- ja murskaustoiminnalle sen perusteella, että laitoksella toteutetaan lupahakemuksessa esitetyn melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetyt vai vastaavat meluesteet. Ympäristölupamääräyksessä nro 8 on yksilöity, mitä melutorjuntatoimenpiteitä laitoksella tulee tehdä, jotta murskaaminen/hakettaminen on mahdollista laitoksella ja toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä klo 7-18 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB. Lupamääräyksen nro 8 mukaan meluesteen tuli olla valmis 31.10.2016 mennessä. VK-Bioenergiajalosteet Oy:n määräaikaistarkastuksella 13.3.2020 todettiin, ettei meluesteitä ollut toteutettu ympäristölupahakemuksen ja -päätöksen mukaisesti. Meluesteiden toteuttamatta jättäminen on ympäristölupapäätöksen vastaista ja toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toteuttamatta jätettyjen meluesteiden johdosta laitoksella ei voi harjoittaa ympäristöluvanvaraista puun haketus-/murskaustoimintaa.   

Päävelvoite 2

Ympäristölupamääräyksen nro 8 mukaan 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetty melueste tuli olla valmis 31.10.2016 mennessä. Tarkastuksella 13.3.2020 todettiin mm., että meluvallirakenteesta puuttui kokonaan läntinen melueste, eteläinen meluvallirakenne oli liian lyhyt ja tarkastuksen perusteella aistinvaraisesti meluvallirakenne ei kaikilta osin täyttänyt riittävää korkeusvaatimusta. Toiminnanharjoittajan tulee esittää mittauksin, että meluvallirakenne on 13.5.2015 päivätyssä melun leviämislaskentatäydennyksessä esitetyn korkuinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 175, 184 ja 185 §:t;

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 6, 7, 8, 19 ja 22 §:t

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiaote ja valitusosoitus saantitodistuksella/ VK-Bioenergiajalosteet Oy; Asiaote ja valitusosoitus/ L&T Biowatti Oy;  Uhkasakkolain 19 §:n mukainen rekisteröinti/ Maanmittauslaitos