Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Terveydensuojelulain mukaisen määräyksen antaminen, Asunto Oy Mankalansato Järvenpää

TUUDno-2019-2209

Valmistelija

  • Ari Antila, terveystarkastaja, ari.antila@tuusula.fi

Perustelut

Asiaan liittyvät taustatiedot

As Oy Mankalansato (Iitinpolku 3 ja 8, 04430 Järvenpää) on vuonna 1986 rakennettu asunto-osakeyhtiö, joka koostuu kolmesta rivitalosta. Huoneistoja taloyhtiössä on 11. Puurunkoisissa ja tiiliverhotuissa rivitaloissa on maanvarainen betonilaatta ja koneellinen poistoilmanvaihto.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja suoritti 20.6.2019 pyynnöstä terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen asunnossa A1 terveyshaittaepäilyn vuoksi. Tarkastuksessa asunnossa todettiin terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta (mikrobiperäinen haju). Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi taloyhtiölle kehotuksen teettää tutkimuksen terveyshaitan syyn ja epäkohdan laajuuden selvittämiseksi. Taloyhtiö teetti 6.8.2019 rakennetutkimuksen asunnossa A1 ja 6.11.2019 lisätutkimuksen asunnoissa A4, B8 ja C11 Raksystems Insinööritoimisto Oy:llä. Lisätutkimuksen kohteena olleet asunnot olivat valikoituneet asukkaiden halukkuuden perusteella.

Asunnon A1 rakennetutkimusraportin (Raksystems Insinööritoimisto Oy / Aki Puhka 29.8.2019) mukaan olohuoneessa ja makuuhuoneessa tehtyjen rakennetutkimusten perusteella asunnossa todetun mikrobiperäisen hajun todennäköinen lähde on ulkoseinärakenne. Rakennekosteusmittauksissa ulkoseinän alaosissa oli todettu poikkeavia kosteuspitoisuuksia. Ulkoseinän alaosan rakenneavauksista otetuissa materiaalinäytteissä oli todettu mikrobivaurioita. Mikrobivaurioituneista rakenteista oli todettu suora yhteys sisäilmaan.

Asuntojen A4, B8 ja C11 rakennetutkimusraportin (Raksystems Insinööritoimisto Oy / Aki Puhka 2.12.2019) mukaan kaikissa kolmessa tutkitussa asunnossa havaittiin viitteitä ulkoseinän valesokkelirakenteen vaurioista. Vauriot keskittyvät alaohjauspuihin, näiden välissä oleviin mineraalivillaeristeisiin ja sokkelibetonia vasten olevaan tuulensuojalevyyn. Kuntotutkijan mukaan on oletettavaa, että ulkoseinärakenteissa voi olla laaja-alaisia tai paikallisia kosteuden aiheuttamia vaurioita kaikilla ulkoseinustoilla. Mikrobivaurioituneista rakenteista on suora ilmayhteys sisäilmaan. Korjauksia suositellaan koko taloyhtiön laajuudella.

Tutkimustulosten perusteella taloyhtiö oli teettänyt kosteusvaurioituneille rakenteille 10.1.2020 päivätyn korjaussuunnitelman Rakennus NAVA Oy:llä. Taloyhtiö oli ylimääräisessä yhtiökouksessa 17.3.2020 päättänyt, että ainoastaan asuntoon A1 tehdään korjaussuunnitelman mukaisia korjauksia.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus suoritti 21.4.2020 pyynnöstä terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen asunnossa A4 terveyshaittaepäilyn vuoksi. Tarkastuksessa asunnossa todettiin terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta (mikrobiperäinen haju).

Terveydellisiä olosuhteita koskeva lainsäädäntö

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan aistinvaraisen arvion perusteella todettuna toimenpiderajan ylittymisenä pidetään kosteusvauriojäljen lisäksi sekä homeen hajua, että näkyvää mikrobikasvustoa.

Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy mikrobeja taikka kosteutta siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varasi 29.4.2020 päivätyllä kirjeellä As Oy Mankalansatolle ja taloyhtiön asukkaille mahdollisuuden tulla kuulluksi päätösesityksen johdosta. Taloyhtiö toimitti 18.5.2020 vastineenaan yhtiökokouksen (7.5.2020) pöytäkirjan, jonka mukaan oli päätetty valtuuttaa hallitus suunnittelemaan ja kilpailuttamaan hanke, jossa valesokkelirakenne korjataan ja salaojat kunnostetaan koko yhtiössä. Työlle oli myös valittu ulkopuolinen projektinjohtaja. 

Yhteenveto

Terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Tehtyjen viranomaistarkastusten ja taloyhtiön teettämien kuntotutkimusten perusteella As Oy Mankalansatossa on terveyshaittana pidettäviä kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka eivät todennäköisesti rajoitu ainoastaan neljän tutkitun asunnon rakenneavauskohtiin. Kuntotutkimukset tehnyt rakennusterveysasiantuntija suositteli korjauksia koko taloyhtiön laajuudella, mutta taloyhtiö päätti ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 17.3.2020, että vaurioita korjataan ainoastaan asunnossa A1. Vastineena tästä päätösesityksestä tehtyyn kuulemiseen taloyhtiö toimitti 7.5.2020 yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen, jossa taloyhtiön hallitus valtuutettiin suunnittelemaan ja kilpailuttamaan laajempi korjaus. Päätöstä laajemmasta korjauksesta ei kuitenkaan ole edelleenkään tehty. Terveysvalvonnalla on syytä epäillä, että tällä hetkellä päätetyt terveyshaitan poistamiseksi tehtävät korjaukset eivät ole riittävän laaja-alaisia ja korjaukset voivat tarpeettomasti viivästyä ilman terveydensuojeluviranomaisen antamaa korjausmääräystä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa As Oy Mankalansatolle seuraavan terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoite

As Oy Mankalansaton tulee poistaa taloyhtiön ulkoseinärakenteissa todettu terveyshaitta koko taloyhtiön laajuudella. Mikäli jokin alue ulkoseinärakenteesta aiotaan jättää korjaamatta, tulee pätevän ulkopuolisen asiantuntijan (rakennusterveysasiantuntija) toimesta tutkia tämän alueen rakenteen kunto ja perustella terveydensuojeluviranomaiselle alueen korjauksen tarpeettomuus.

Määräaika

Päävelvoitteen mukaiset toimenpiteet tulee suorittaa viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30.6.2021 mennessä.

Uhkasakko

Päävelvoitteen tehosteeksi asetetaan 150 000 €:n uhkasakko.

Perustelut

As Oy Mankalansaton asuinrakennusten ulkoseinärakenteissa on mikrobivaurioituneita alueita, joista on  todettu suora ilmayhteys sisäilmaan. Tätä voidaan pitää terveydensuojelulain mukaisena terveyshaittana.

Koska taloyhtiö on laiminlyönyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimenpidekehotuksen eikä ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi, on As Oy Mankalansatolle tarpeen antaa määräys

Terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään mikrobikasvustoa rakenteessa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. As Oy Mankalansaton ulkoseinärakenteessa on todettu mikrobivaurioituneita alueita, joista on suora ilmayhteys sisätilaan. Altistus on siis todennäköinen ja toistuu aina sisätiloissa oleskeltaessa. Asiaa ei ole korjattu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kehotuksesta huolimatta ja tämän vuoksi on tarpeen antaa Terveydensuojelulain mukainen määräys terveyshaitan poistamiseksi.   

Täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovellettu lainsäädäntö ja oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asumisterveysasetus 545/2015

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016

Uhkasakkolaki 1113/1990

Hallintolaki 434/2006 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin Hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

As Oy Mankalansato ja huoneistot Iitinpolku 8 A1, A2, A3, A4, A5, Iitinpolku 3 B6, B7, B8, C9, C10 ja C11