Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Talousvettä toimittavan laitoksen muutoksen hyväksyminen Hautjärvi - Mäntsälä

TUUDno-2018-1362

Valmistelija

  • Mikko Lappalainen, terveystarkastaja, mikko.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot 

Terveydensuojelulain 763/1994 § 18 mukaan vesilaitoksen on haettava terveydensuojeluviranomaisen hyväksyntää, jos vedenottoa tai veden käsittelyä olennaisesti muutetaan tai veden laadussa tai veden jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden osalta olennaisia muutoksia. 

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan tai veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tilaisuus antaa hakemuksesta lausunto. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi hyväksymispäätöksessään antaa 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja määräyksiä.

Talousvettä toimittavaa laitosta koskeva hakemus

Toiminnan harjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain 18 §:ssä tarkoitettu hakemus kirjallisena sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella talousvettä toimittavalla laitoksella on kotipaikka. 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä hakemus tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten niiden kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, sekä vastaavasti asianomaisille alueellisille ympäristökeskuksille (Uudenmaan ELY-keskus) ja aluehallintovirastoille (Etelä-Suomen AVI).

Hautjärven vesijohtoverkoston ja vedenottamon kuvaus

Hautjärven vesijohtoverkoston ja vedenottamon toiminnasta vastaa Nivos Vesi ja Lämpö Oy (y-tunnus 2519694-3). Verkosto on erillään muusta yhtiön vesijohtoverkostosta. Hautjärven vesijohtoverkosto toimittaa vettä kahdelle paritalolle ja yhdelle omakotitalolle tien Kauppakuja 04840 Mäntsälä varrella. Verkoston piirissä on ollut vanha kyläkoulu, joka ei ole enää toiminnassa. Vesijohtoverkostoon on ollut liitettynä yhteensä viisi aiempaa kaivoa. Hautjärven koulun ollessa toiminnassa, koulun ja kiinteistöjen käytössä oli kaksi porakaivoa ja yksi kuilukaivo (kaivo1, 2 ja 3). Näiden kaivojen veden laadussa ja riittävyydessä havaittiin ongelmia ja ajoittain koululla ei ollut vettä käytettävissä. Kolmas porakaivo (kaivo 4) rakennettiin koulun kiinteistölle Hautjärventien läheisyyteen 2010-2011. Uudessa porakaivossa havaittiin laatu- ja veden riittävyysongelmia. Kaivoja käytettiin pumppaamalla ajoittain vettä porakaivosta kaksi ja porakaivosta kolme, jotta veden riittävyys pystyttiin tasaamaan kahden huonosti vettä tuottavan kaivon välillä. Vettä on tuotu ajoittain 800 l säiliöillä porakaivolle kolme, jotta vesi on saatu riittämään. Vuonna 2016 kolmannen porakaivon taakse pellon reunaan rakennettiin muovirakenteinen kuilukaivo (kaivo 5). Muovista kuilukaivoa ei otettu talousvesi käyttöön. 

Porakaivojen vettä on toimitettu verkoston käyttäjille klooridesinfioituna pesukäyttöön. Asukkaiden ilmaistua haluttomuus käyttää kloorattua vettä juomavetenä, talousvesi on toimitettu vesilaitoksen toimesta asukkaille kanistereissa.

Toiminnan muutoksen kuvaus

Uusin kaivo on tyypiltään porakaivo. Kaivo on rakennettu tontin 505-401-1-164 eteläreunaan, Hautjärventien varteen. Kaivolle on rakennettu ottamokoppi, jossa pumpattu vesi pystytään käsittelemään karkeasuodatuksella ja massasuodatuksella sekä UV-desinfioimaan ennen verkostoon syöttämistä. Suodattimet on asennettu, jotta vedessä esiintyvää rautaa ja mangaania saadaan poistettua vedestä. Raakavedessä on havaittu korkeita (>3000 pmy/l) heterotrofisten bakteerien määriä, minkä vuoksi vettä on jouduttu desinfioimaan ennen verkostoon syöttämistä. Veden desinfiointimenetelminä käytetään UV-desinfiointia ja tarvittaessa hypokloriittikloorausta. Hypokloriittiklooraus on ollut toistaiseksi jatkuvassa käytössä.

Kaivon vesinäytteissä on havaittu korkeita kloridipitoisuuksia. Veden korkea kloridipitoisuus voi vaikuttaa veden makuun ja syövyttävyyteen. Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista sovelletaan talousvettä toimittaviin laitoksiin, jotka toimittavat vettä alle 10mtai alle 50 henkilön tarpeisiin. Asetuksessa on annettu talousveden kloridille laatusuositusraja-arvo 100mg/l. 

Raudan, mangaanin, heterotrofisten bakteerien ja kloridin määrä on laskenut tasaisesti raakavedessä. Arvot ovat laskeneet siinä määrin, että mangaanin massasuodatus on voitu ottaa pois käytöstä 4.3.2020. Rauta- ja mangaanipitoisuutta seurataan tihennetysti.  

Laitoksesta tehdyt ilmoitukset ja tarkastukset

Nivos Vesi ja Lämpö Oy on hakenut Hautjärven vesijohtoverkoston uuden kaivon hyväksymistä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvonta on tehnyt uudelle kuudennelle kaivolle käyttöönottoa koskevan tarkastuksen 2.10.2018. Tarkastuspöytäkirjaan kirjattiin havaitut puutteet, jotka tuli korjata ennen talousvesikaivon käyttöönottoa. Talousveden jakelu sallittiin aloitettavan veden jakelun varmistamiseksi alueella toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. 

Nivos Vesi ja Lämpö Oy on ilmoittanut lisänneensä Hautjärven vesijohtoverkostoa koskevat riskienhallintatoimenpiteet yhtiön WSP-riskienhallintasuunnitelmaan. Toimenpiteet on tarkastettu 29.5.2020 terveydensuojeluviranomaisen toimesta ja todettu riittäviksi. Riskeissä ei ole huomioitu pohjavesialuetta, joka on huomioitu Mäntsälän kunnan suojelusuunnitelmassa.

Pyydetyt lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (ESAVI) pyydettiin lausuntoja Hautjärven vesijohtoverkoston uuden kaivon käyttöönotosta. 

ELY-keskus ja ESAVI totesivat, ettei heillä ole lausuttavaa uuden kaivon käyttöönotosta. 

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

  • päättää hyväksyä terveydensuojelulain 18 § mukaan Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n toiminnan olennaisen muutoksen koskien Hautjärven vesijohtoverkoston vedenottamoa.
  • toteaa että Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta kloridipitoisuus ei ylitä asetuksen 401/2001 raja-arvoa 100mg/l
  • toteaa että Nivos Vesi ja Lämpö Oy ryhtyy toimenpiteisiin, joilla veden syövyttävyys saadaan laskettua haitattomalle tasolle

Perustelut
Nivos vesi ja lämpö Oy on huomioinut Hautjärven verkoston valvontatutkimusohjelmassaan. Verkoston riskit on käsitelty WSP-riskienhallintaohjelmassa, joka on hyväksytty Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksellä 11.3.2020. Vedenottamolle on tehty terveydensuojeluviranomaisen käyttöönottotarkastus 2.10.2018.

Maksu
Vesilaitoksen olennaisen toiminnan muutoksen päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 208 euron maksu käsittelyaikaan perustuen (52€/h). 

Sovelletut säädökset
Terveydensuojelulaki 763/1994
Terveydensuojeluasetus 1280/1994
Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015
Asetus talousveden laatulaatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1.mom (7, 8, 17 ja 20)
Hallintolaki (434 / 2003) § 34 
Kuntalaki 365 / 1995 11 luku § 89
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.2.2020 § 15
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 122

Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Miia Suurkuukka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Nivos Vesi ja Lämpö Oy, Etelä-Suomen aluehallintovirasto