Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Sääksjärven vesiosuuskunta riskinarvioinnin ja valvontatutkimusohjelman hyväksyminen Mäntsälä

TUUDno-2020-1252

Valmistelija

  • Mikko Lappalainen, terveystarkastaja, mikko.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Sääksjärven vesiosuuskunta sijaitsee Mäntsälän kaakkoispuolella. Vesiosuuskunta toimittaa vettä 290 henkilölle yhteensä noin 18 m3 päivässä. Toimitettu vesi on kokonaisuudessaan Nivos Vesi ja Lämpö Oy:ltä hankittua ostovettä, joka pumpataan osuuskunnan verkostoon. Vesiosuuskunnalla ei ole omia vedenottamoita.

Valvontatutkimusohjelman hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) sovelletaan asetuksen 2 §:n mukaan, kun talousvettä toimitetaan vedenjakelualueelle vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Asetuksen 8 §:ssä todetaan, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa laatia talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualueelle valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkastusväli on enintään viisi vuotta. Valvontatutkimusohjelma koskee verkostoveden laadunvalvontaa ja siihen kootaan tiedot laitoksen omasta käyttötarkkailusta ja raakaveden laadun valvonnasta sekä mahdollisesta laitoskohtaisesta erityisvalvonnasta. Valvontatutkimusohjelmassa on oltava STM:n asetuksen 1352/2015 3a §:ssä esitetyt tiedot sekä liitteen II mukaiset tutkimukset.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on pyydettävä tarvittaessa lausunto aluehallintovirastolta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Sääksjärven vesiosuuskunta on laatinut talousveden valvontatutkimusohjelman 2013. Valvontatutkimusohjelmaa on päivitetty ja uusi ohjelma on laadittu vuosille 2020-2024. Valvontatutkimusohjelmasta on pyydetty lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on ilmoittanut, ettei heillä ole lausuttavaa talousvettä toimittavista laitoksista, joilla ei ole omaa vedenottoa.

Riskinarvioinnin hyväksyminen

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaan hyväksyttävä talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi. Sääksjärven vesiosuuskunnan riskinarviointi on toteutettu hyödyntäen pienen vesihuoltolaitoksen tarkistuslistaa haavoittuvuuden arvioimiseksi soveltuvin osin. Riskinarviointi tehtiin viranomaisen ja vesiosuuskunnan edustajien kanssa yhteistyönä. Riskinarviointi täyttää pääosin terveydensuojelulain 763/1994 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 683/2017 mukaiset vaatimukset. Riskinarviointia päivitetään tarvittaessa ja se tarkastetaan viranomaisvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä. Riskinarviointi on laadittu 26.2.2018 ja päivitetty 18.5.2020.

Pyydetyt lausunnot

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI)  

ESAVI huomautti lausunnossaan ESAVI/14735/2020 mm. että vesilaitoksen henkilökunnan pätevyyttä tulee tarkentaa, termistöä tulee päivittää nykylainsäädännön mukaiseksi ja näytteenottoa koskevia tietoja tulee päivittää lainsäädännön mukaiseksi.

Valvontatutkimusojelmaa laadittaessa huomioitiin ESAVin lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

  • päättää hyväksyä terveydensuojelulain 20 § mukaan Sääksjärven vesiosuuskunnan riskinarvioinnin.
  • toteaa, että riskinarviointia on pidettävä ajan tasalla ja se päivitetään tarvittaessa.
  • päättää hyväksyä Sääksjärven vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman 2020–2024.
  • toteaa, että riskinarviointi ja uusi talousvesiasetus 683/2017 on huomioitu valvontatutkimusohjelmassa.
  • toteaa, että valvontatutkimusohjelma on päivitettävä tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2025.

Perustelut

Sääksjärven vesiosuuskunta on tehnyt riskinarvioinnin yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa 26.2.2018 ja päivittänyt sitä 18.5.2020. Riskinarviointi täyttää pääosin uuden talousvesiasetuksen 683/2017 7 a §:n vaatimukset. Valvontatutkimusohjelma 2020-2025 täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 vaatimukset. Valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu aluehallintovirastolta 26.5.2020 saatu lausunto.

Maksu
Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymispäätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 104 euron maksu käsittelyaikaan perustuen (52€/h). 

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat
Sääksjärven vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma 2020-2024
Sääksjärven vesiosuuskunnan riskinarviointi (tehty 26.2.2018 päivitetty18.5.2020)
Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ESAVI/14735/2020

Sovelletut säädökset
Terveydensuojelulaki 763/1994
Terveydensuojeluasetus 1280/1994
Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015
Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.2.2020 § 15
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 122

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sääksjärven vesiosuuskunta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto