Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Leppälammen vesiosuuskunta Nurmijärvi, valvontatutkimusohjelman ja riskinarvioinnin hyväksyminen

TUUDno-2020-923

Valmistelija

  • Petra Kivistö, terveystarkastaja, petra.kivisto@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Leppälammen vesiosuuskunta sijaitsee Nurmijärven luoteiskulmassa. Vesiosuuskunta toimittaa Nurmijärven Vesi -liikelaitokselta ostettua vettä noin 160 henkilölle, keskimäärin 11 m³ päivässä. Vesi tulee Nurmijärven Vedeltä Kiljavan vedenottamolta Rajamäen suunnasta Röykän kyläkeskuksen läpi. Leppälammen vesiosuuskunnalla ei ole omia vedenottamoita.

Valvontatutkimusohjelman hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) sovelletaan asetuksen 2 §:n mukaan, kun talousvettä toimitetaan vedenjakelualueelle vähintään 10 m³ päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Asetuksen 8 §:ssä todetaan, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa laatia talousvettä toimittavan laitosten vedenjakelualueelle valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään viisi vuotta. Valvontatutkimusohjelma koskee verkostoveden laadunvalvontaa ja siihen kootaan tiedot laitoksen omasta käyttötarkkailusta ja raakaveden laadunvalvonnasta sekä mahdollisesta laitoskohtaisesta erityisvalvonnasta. Valvontatutkimusohjelmassa on oltava STM:n asetuksen 1352/2015 3 a §:ssä esitetyt tiedot sekä liitteen II mukaiset tutkimukset.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on pyydettävä tarvittaessa lausunto aluehallintovirastolta sekä elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta.

Leppälammen vesiosuuskunta on laatinut valvontatutkimusohjelman vuosille 2020 - 2024. Vesiosuuskunnalla ei ole aikaisempaa hyväksyttyä valvontatutkimusohjelmaa. Valvontatutkimusohjelmasta pyydettiin lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY). ELY-keskus ei antanut valvontatutkimuksesta lausuntoa. ELY-keskus on ilmoittanut, ettei heillä ole lausuttavaa talousvettä toimittavista laitoksista, joilla ei ole omaa vedenottoa.

Riskinarvioinnin hyväksyminen

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaan hyväksyttävä talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi. Leppälammen vesiosuuskunnan riskinarviointi on toteutettu hyödyntäen pienen vesihuoltolaitoksen tarkistuslistaa haavoittuvuuden arvioimiseksi soveltuvin osin. Riskinarviointi tehtiin viranomaisen ja vesiosuuskunnan edustajien kanssa yhteistyönä. Riskinarviointi täyttää pääosin terveydensuojelulain (763/1994) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 683/2017 mukaiset vaatimukset. Riskinarviointia päivitetään tarvittaessa ja se tarkastetaan viranomaisvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä. Leppälammen vesiosuuskunnan riskinarviointi on laadittu 28.10.2019.

Pyydetyt lausunnot

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (ESAVI) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) pyydettiin lausuntoja 29.5.2020 mennessä. Uudenmaan ELY-keskus ei antanut valvontatutkimusohjelmasta lausuntoa.

ESAVI toteaa 25.5.2020 päivätyssä lausunnossaan (ESAVI/12848/2020) seuraavaa: Valvontatutkimusohjelma oli kattavasti ja selkeästi laadittu. Siitä kävi ilmi talousvesiasetuksen 3 a §:n tiedot sekä asetuksen liitteen II mukaiset tutkimukset. Valvontatutkimuksen tekisi helppolukuisemmaksi, jos ohjaavat tekstilaatikot poistettaisiin tekstin joukosta. Kupari-, lyijy-, ja nikkelinäytteiden otosta on hyvä tuoda esille, että näyte otetaan ilman veden juoksutusta. Lisäksi mainitaan, että häiriötilanteiden harjoittelu on oleellinen osa kaikkien laitosten varautumista ja on tarpeen lisätä osaksi laitosten vuosisuunnittelua.

Valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa huomioitiin ESAVI:n lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • hyväksyä terveydensuojelulain 20 § mukaan Leppälammen vesiosuuskunnan riskinarvioinnin.
  • toteaa, että riskinarviointia on pidettävä ajan tasalla, päivitettävä tarvittaessa.
  • hyväksyä Leppälammen vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman 2020–2024.
  • toteaa, että riskinarviointi ja uusi talousvesiasetus 683/2017 on huomioitu valvontatutkimusohjelmassa.
  • toteaa, että valvontatutkimusohjelma on päivitettävä tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2024.
  • toteaa, että häiriötilanteiden harjoittelu on oleellinen osa kaikkien laitosten varautumista ja on tarpeen lisätä osaksi vesiosuuskunnan vuosisuunnittelua.

Perustelut

Leppälammen vesiosuuskunta on tehnyt riskinarvioinnin yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa 28.10.2019. Riskinarviointi täyttää pääosin uuden talousvesiasetuksen 683/2017 7 a §:n vaatimukset. Valvontatutkimusohjelma 2020-2024 täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 vaatimukset. Valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu aluehallintoviraston 25.5.2020 antama lausunto.

Maksu
Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymispäätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 104 euron maksu käsittelyaikaan perustuen (52€/h). 

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Leppälammen vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma 2020-2024

Leppälammen vesiosuuskunnan riskinarviointi (28.10.2019)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ESAVI/12848/2020

Sovelletut säädökset

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.2.2020 § 15

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 122

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leppälammen vesiosuuskunta: c/o Tilitoimisto Utriainen Oy, Oksamantie 4 A, 91900 Liminka; Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö