Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Vesialueen ruoppaaminen Tuusulanjärvellä ja valmistelulupa, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Tuusula

TUUDno-2019-1655

Valmistelija

  • Liisa Garcia, ympäristösuunnittelija, liisa.garcia@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.7.2019 pyytänyt Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta) lausuntoa Tuusulan kunnan hakemuksesta vesialueen ruoppaamisesta Tuusulanjärvellä ja valmisteluluvasta (Dnro ESAVI/3036/2019). Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Lausuntoa on pyydetty 5.9.2019 mennessä. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 13.9.2019 asti.

Hakemus

Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 28.1.2019.

Tuusulan kunta hakee vesilain mukaista lupaa sekä lupaa aloittaa työt ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Kaukjärvenpuiston rannan tuntumassa olevan ruovikkosaarekkeen ruoppaamiseen yhteisellä vesialueella 858-876-1-0. Ruoppausala on noin 3 800 m2 ja ruoppausmassojen arvioitu määrä 2 000 m3. Massat välivarastoidaan Kaukjärvenpuiston rannassa kiinteistöllä 858-405-3-628 ja kuljetetaan sitten muualle läjitettäväksi. Kuivatusvaiheen vesiä ei käsitellä ja ne valuvat takaisin järveen. Ruoppaus tehdään virkistyskauden ulkopuolella.

Rantojen kunnostus on osa Tuusulanjärven monivuotista kunnostushanketta, jonka tavoitteena on järven tilan parantaminen. Kunnostuksella pyritään parantamaan rantojen käyttökelpoisuutta poistamalla runsasta vesi- ja rantakasvillisuutta. Rantaa on ruopattu myös ennen. Ruoppaus parantaa järven virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa. Samalla se kohentaa Kaukjärvenpuiston käyttöarvoa.

Ruoppaus on ollut tarkoitus tehdä talviaikana, kuitenkin viimeistään huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Tuusulan kunta on pyytänyt valmistelulupaa, jotta ruoppaus voitaisiin suorittaa ennen jäiden sulamista ja virkistyskauden alkua.

Tuusulan kunta omistaa Kaukjärven rannan puistoalueen. Vesialueen järjestäytymättömältä Kirkonkylä-Hyökkälän osakaskunnalta on saatu suostumus ruoppaukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Tuusulan kunnan hakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Ympäristölautakunnan lausunto

Ruopattava alue ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueella. Ruoppausalueen luoteis- ja länsipuolella sijaitsee Natura-verkostoon kuuluva Tuusulanjärven lintuvesi –alue (FI0100046) sekä lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva Tuusulanjärvi, pohjois-, länsi- ja itäosat –alue (LVO010008).

Ruopattavalla alueella on voimassa Kirkonseutu ja kunnantalonseutu –asemakaava. Ruopattava alue sijaitsee kaavan vesialueella. Ruoppausmassojen välivarastointialueella on voimassa Kirkonseutu rakennuskaavan muutos –asemakaava. Ruoppausmassojen välivarastointialue on kaavassa puistoaluetta.

Hakemuksessa on esitetty, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristösuunnittelija olisi hyväksynyt tehdyn suunnitelman ja annettu ymmärtää kyseessä olevan ennakkolausunnon luonteinen menettely. Lautakunta toteaa, ettei se ole vesilakia koskevissa lupa-asioissa delegoinut päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Ympäristösuunnittelijan kanssa käydyt alustavat keskustelut ovat osa viranomaisen neuvontatoimintaa. Kyse ei siten ole viranomaisen ennakkolausunnosta puhumattakaan hyväksynnästä.

Ruoppauslupahakemus on tehty Maa ja Vesi Oy:n vuonna 2000 tekemän Tuusulanjärven kunnostussuunnitelman pohjalta. Kunnostussuunnitelma on kuitenkin ylemmän tason suunnitelma ja lupahakemusta varten olisi tullut teettää uudempi ja tarkempi suunnitelma. Lupahakemus on hyvin yleispiirteinen, eikä siitä esimerkiksi käy ilmi tarkempi ruoppausmenetelmä eikä ruoppausmassan lopullinen sijoituspaikka. Ruopattavan alueen pinta-ala ja syntyvän ruoppausmassan määrä ovat arvioita. On epävarmaa, riittääkö hakemuksessa esitetty ruoppausmassojen välivarastointipaikka syntyvien massojen varastointiin. Hakemuksen mukaan ruoppausmassat välivarastoidaan Kaukjärvenpuiston rannassa. Ruoppausmassojen välivarastointi tapahtuu hyvin lähellä rantaa kohdassa, joka viettää loivasti kohti järveä. Jos ruoppausmassat läjitetään ehdotetulle alueelle, eikä kuivatusvaiheen vesiä mitenkään käsitellä, valuvat vedet takaisin järveen ja voivat samentaa vettä sekä kuljettaa mukanaan ravinteita. Ympäristölautakunta katsoo, että ruoppausmassan väli- ja loppusijoituspaikat tulee suunnitella tarkemmin. Lisäksi kuivatusvaiheen vesien pääsy takaisin järveen tulee estää. Jos kuivatusvesiä ei voida kuitenkaan johtaa muualle kuin järveen, tulisi kuivatusvesien johtaminen tehdä hallitusti ja järveen johdettavien vesien laatua tarkkailla niin, että voidaan varmistua, ettei kiintoainesta tai ravinteita pääse järveen johdettavaan veteen.

Kaukjärvenpuiston aluetta on tarkasteltu Tuuskodon ja Fjällbon alueiden luontoselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro 2015). Tuuskodon alueella todettiin viitasammakoita. Kaikki viitasammakoiden havaintopaikat Tuuskodon alueella ovat tulkittavissa lajin lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Niitä koskee luonnonsuojelulain 49 §:n hävittämis- ja heikentämiskielto. Paikkojen molemmin puolin olisi jätettävä suojavyöhykettä vähintään muutamien kymmenien metrien matkalle. Luontoselvityksen mukaan, jos Tuuskodon selvitysalueen rannoille suunnitellaan tulevaisuudessa nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä, ruoppauksia tms., tulisi viitasammakon esiintyminen tarkistaa tätä ennen. Lajin soidinpaikat voivat vaihdella hieman johtuen mm. rantojen sulamisen ajankohdasta ja vedenpinnan korkeudesta keväällä. Selvitysalueella on muitakin viitasammakolle soveltuvia ranta-alueita kuin luontoselvityksessä käytetyiksi todetut. Ympäristölautakunta katsookin, että ennen ruoppauksen toteuttamista tulee tarkistaa viitasammakon esiintyminen alueella.

Kaukjärvenpuiston kautta laskee Tuusulanjärveen pieni oja. Ojansuusta ei saa ruoppauksen yhteydessä poistaa kasvillisuutta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote / Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.