Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 MH-Kivi oy, maa-aineslupa ja ympäristöluvan siirto, Hermanonkimaa, Mäntsälä

TUUDno-2017-126

Valmistelija

 • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Asia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 21.11.2017 § 135 MH-Kivi oy:lle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan (yhteislupa) sekä aloitusluvan Mäntsälän tiloille 505-407-44-3 ja 505-407-25-0. Lupapäätöksen antopäivä on ollut 27.11.2017. Lupapäätös on lainvoimainen.

Lupapäätöksen lupamääräyksessä 23 on edellytetty, että luvan haltijan on asetettava Mäntsälän kunnalle ennen luvan mukaisen ottamisen aloittamista kokonaisarvoltaan vähintään 43 450,00 € suuruinen vakuus luvassa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Mäntsälän kunnalla on MH-Kivi oy:n asettama yhteislupapäätöstä koskeva yhteensä 43 450,00 € suuruinen jälkihoitovakuus. Vakuus on voimassa 31.12.2020 asti.  

MH-Kivi oy (y-2025454-2) ja Pärhä oy (y-0756157-2) pyytävät hakemuksellaan 26.6.2019, että yllä mainitun maa-ainesluvan ja ympäristöluvan 21.11.2017 § 135 uudeksi haltijaksi hyväksytään Pärhä oy. Hakemuksen mukaan kyseessä olevan maa-ainesalueen käyttöoikeus on sopimuksella siirretty Pärhä oy:lle. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

 • siirtää MH-Kivi oy:lle 21.11.2017 § 135 myönnetyn maa-ainesluvan ja ympäristöluvan (yhteislupa) Pärhä oy:lle;
 • maa-ainesluvan ja ympäristöluvan 21.11.2017 § 135 ehtojen siirtymisestä sellaisenaan koskemaan Pärhä oy:tä siitä päivästä lähtien, kun Pärhä oy on asettanut Mäntsälän kunnalle lupapäätöksen lupamääräyksen 23 mukaisen hyväksytyn maisemointivakuuden yhteensä 43 450,00 €;
 • vapauttaa MH-Kivi oy sille maa-ainesluvassa ja ympäristöluvassa 21.11.2017 § 135 määrätyistä velvoitteista ja maa-ainestaksan mukaisista maksuista siitä päivästä lähtien, kun Pärhä oy on asettanut Mäntsälän kunnalle lupapäätöksen lupamääräyksen 23 mukaisen hyväksytyn maisemointivakuuden;
 • vapauttaa MH-Kivi oy:n Mäntsälän kunnalle asettama ja yhteislupaa 21.11.2017 § 135 koskeva yhteensä 43 450,00 € suuruinen jälkihoitovakuus sen jälkeen, kun Pärhä oy on asettanut Mäntsälän kunnalle lupapäätöksen lupamääräyksen 23 mukaisen hyväksytyn maisemointivakuuden; ja
 • laskuttaa MH-Kivi oy:tä luvan siirrosta maa-ainestaksan 7 §:n perusteella yhteensä 250,00 €.

Päätöksen perustelut

Maa-aineslain 13a §:n mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden.

Maa-ainestaksan 16.1.2018 mukaan jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 250 euroa. 

Oikeusohjeet

 • Maa-aineslaki (555/1981) 13a, 19, 20 §;
 • Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 5);
 • Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150); ja
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)

 

Päätöksen tiedoksianto

 • MH-Kivi oy, PL 81, 90101 Oulu
 • Pärhä oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa
 • Mäntsälän kunnanhallitus
 • Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo/y-vastuualue
 • päätöskuulutus Tuusulan ja Mäntsälän kunnan ilmoitustaululla 13.9.-16.10.2019

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lupaviranomaisen päätös maa-aineslaissa tarkoitetussa lupa-asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Tämän päätöksen antopäivä on 16.9.2019

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusoikeus on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
 • mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 • käyntiosoite:                                Korholmanpuistikko 43
 • postiosoite:                                  PL 204, 65101 Vaasa
 • puhelin:                                        029 56 42780
 • faksi:                                            029 56 42760
 • sähköposti:                                   vaasa.hao@oikeus.fi
 • aukioloaika:                                  maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.