Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Helsingin hallinto-oikeus

  • Helsingin hallinto-oikeus on 9.8.2019, päätösnumero 19/0492/5, antanut päätöksen koskien valitusta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä 12.6.2018 § 64, YIT Infra Oy:n maa-aineslupa, Tuusula. Helsingin hallinto-oikeus on jättänyt toisen esitetyistä vaatimuksista tutkimatta, koska hallinto-oikeudelle tullut kirjelmä ei ole sisältänyt valituksen edellyttämiä tietoja eikä sitä ole pyynnöstä täydennetty. Toisen valituksen hallinto-oikeus on hylännyt. Hallinto-oikeus on katsonut hankkeen täyttäneen maa-aineslain luvan myöntämisen edellytykset eikä ympäristölautakunnan päätöstä ole ollut tarpeen muuttaa.
  • Helsingin hallinto-oikeus on 28.8.2019, päätösnumero 19/0520/5, antanut päätöksen koskien valitusta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä 12.6.2018 § 61, roskaantumisasia juoksevan uhkasakon tuomitseminen, Mäntsälä. Helsingin hallinto-oikeus on alentanut tuomitun uhkasakon peruserän 30 000 euroksi ja lisäerän 3 000 euroksi jokaisen yhden kuukauden ajanjaksolta, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu. Alennuksen jälkeen tuomitun uhkasakon yhteismäärä on siten 48 000 euroa. Muilta osin valitus on hylätty. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylätty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.8.2019 antamallaan päätöksellä nro 331/2019/ (diaarinumero ESAVI/26007/2018) myöntänyt ympäristöluvan eläinsuojatoiminnan laajentamiselle Mäntsälän kunnan Sälinkään kylässä sijaitsevalla tilalla.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus)

  • Uudenmaan ELY-keskus on 3.9.2019 antanut päätöksen Louhintahiekka Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Ilmoitus koskee tieyhteyden Mt 1421 parantamista välillä Vanhankyläntie – Vaasan yhdystie, Järvenpää ja Tuusula.  

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.