Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotus 1.8.2021 alkaen

TUUDno-2021-626

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Lainsäädännöllinen tausta

Laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (20.12.1996/1128) määritellään, että yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Lain mukaisia hoitorahan ja hoitolisän määriä voidaan korottaa kuntalisällä, jos tuen rahoituksesta vastaava kunta niin päättää. (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, 20.12.1996/1128)

Nykytilanne

Yksityistä varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluiden tuottamista tuetaan Kelan kautta maksettavan yksityisen hoidon tuen hoitorahan/hoitolisän ja kuntalisän että esiopetuspalveluiden ostamisen avulla. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on n. 500 lasta (Tp 2020), joista kahden tai useamman lapsen perheitä on arviolta 90.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 174,59 €/kk kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista hoitolisää maksetaan enintään 146,82 €/kk lasta kohden.
Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalta esiopetusikäiseltä lapselta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 64,24 €/kk ja mahdollinen hoitolisän määrä puolet tavallisesta eli enintään 73,41 e/kk.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotusta maksetaan perheille, joiden lapsia osallistuu yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestettyyn varhaiskasvatukseen sekä kotiin palkatun hoitajan palkkaamiseen.
 
Kuntalisän sisarkorotusta maksetaan, mikäli perheessä on yksityisen hoidon tuen piirissä vähintään kaksi lasta.Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja esiopetuksen ostopalvelukorvauksen määrät

 

HOITOMUOTO

HOITORAHA (KELA) kk/lapsi

HOITOLISÄ (KELA) kk/lapsi

KUNTALISÄ kk/lapsi kokoaikainen

KUNTALISÄN SISARKOROTUS

kk/lapsi

 

Yksityinen perhepäivähoito

173,95 €

0-146,29 €

217 €

Perheen 2. lapsi 144,00 e/kk

Perheen 3. lapsi

230.40 e/kk

Kun kotiin on palkattu hoitaja

173,95 €

0-146,29 €

308 €

Perheen 2. lapsi 144,00 e/kk

Perheen 3. lapsi

230.40 e/kk

Ryhmäperhe-päivähoito

173,95 €

0-146,29 €

378 €

Perheen 2. lapsi 144,00 e/kk

Perheen 3. lapsi

230.40 e/kk

Yksityinen päiväkotihoito

173,95 €

0-146,29 €

600€ /alle3v                 

360€ /yli 3 v

Perheen 2. lapsi 144,00 e/kk

Perheen 3. lapsi

230.40 e/kk

Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

64,00 €

0-73,15 €

400 € esiopetuskorvaus 

160 € kuntalisä

Perheen 2. lapsi 57,50 e/kk

Perheen 3. lapsi

92,16 e/kk

Esiopetuksen ostopalvelukorvaus (ei varhaiskasvatusta)

 

 

400 € esiopetuskorvaus

 

 

 

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämistä koskevat ehdot

Kuntalisän maksamisen perusedellytyksinä ovat voimassa oleva hoitosopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa ja Kelan päätös yksityisen hoidon tuen hoitorahasta ja kuntalisästä. Kuntalisää voidaan maksaa kunnan hyväksymille yksityisille palveluntuottajille (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, 20.12.1996/1128). Palveluntuottajalle voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea voimassa olevan varhaiskasvatuslain ja – asetuksen sallimasta lapsimäärästä.

Muut yksityisen hoidon tuen kuntalisää koskevat ehdot:

  • Esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista maksetaan kuntalisää 160€/kk/lapsi.
  • Sisaruslisää maksetaan 50 prosenttia korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta perheen toisesta lapsesta alkaen.
  • Sisaruslisää maksetaan 80 prosenttia korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta perheen kolmannesta lapsesta alkaen.

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotus 1.8.2021
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotusta esitetään 1.8.2021 alkaen maksettavaksi perheille, joiden lapsia osallistuu yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestettyyn varhaiskasvatukseen sekä kotiin palkatun hoitajan palkkaamiseen.
 
Kuntalisän sisarkorotusta perheen toisesta lapsesta esitetään maksettavaksi 60 prosenttia ja perheen kolmannesta lapsesta 80 prosenttia korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Esityksen perusteena on se, että sisarkorotuksen kautta yksityinen varhaiskasvatus säilyttää asemansa varhaiskasvatuksen vaihtoehtona. Tämä tuki haetaan erillisellä hakemuksella Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimesta.
   

Palvelutarve

Tuki perheen lapsesta

1.8.2020

1.8.2021

Kokoaikainen

varhaiskasvatus

Perheen 2. lapsi

144,00 e/kk

172,80 e/kk

Perheen 3. lapsi

231,20 e/kk

231,20 e/kk

Osa-aikainen

varhaiskasvatus

Perheen 2. lapsi

57,60 e/kk

69,12 e/kk

Perheen 3. lapsi

92,16 e/kk

92,16 e/kk


 

Yhteenveto vaikutuksista
Kuntalaisen näkökulmasta yksityisen hoidon tukien sisaruskorotus mahdollistaa yksityisen varhaiskasvatuksen käytön. Positiivisena vaikutuksena on asiakasmaksujen alentuminen.
 
Yksityisille palveluntuottajille sisarkorotuksen arvioidaan mahdollistavan nykyisten asiakkaiden pysymisen ja uusien asiakkaiden hakeutumisen palveluihin.
 
Kuntalisän sisarkorotuksen korottumisella arvioidaan olevan vaikutusta yksityisen hoidon tuen kokonaiskustannuksiin. Vuoden 2021 osalta (5 kk) lisäkustannusten arvioidaan olevan 13 000 euroa. Vuoden/toimintakauden lisäkustannuksen arvioidaan olevan 90 lapsella (90x28,80ex12kk) 31 000 euroa. Yksityisen hoidon tuen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin suoraan riippuvaisia yksityiseen varhaiskasvatukseen ja yksityisten päiväkotien esiopetukseen hakeutuvien lasten määrästä. Varhaiskasvatuspalveluiden kokonaiskustannuksiin yksityisen hoidon tuen sisarkorotuksella arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia, sillä tämä menettelyllä vähennetään lasten siirtymää yksityisestä varhaiskasvatuksesta kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotuksen määrät 1.8.2021 alkaen
  • hyväksyä sisarkorotuksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät käytänteet 1.8.2021 alkaen.

 

__________

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti, että kotihoidossa oleville lapsille nostetaan kuntalisää samassa suhteessa kuin esityksessä yksityisille palvelun tuottajille. Jäsen Ahonen kannatti esitystä. Lautakunta totesi, että tästä tämän pykälän yhteydessä ei voi päättää, vaan se vaatii valmistelua. Asia tuodaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen infoasiana, jolloin linjataan asian mahdollinen jatkokäsittely.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti 

  • hyväksyä yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisarkorotuksen määrät 1.8.2021 alkaen
  • hyväksyä sisarkorotuksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät käytänteet 1.8.2021 alkaen.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.