Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Yksityisen hoidon tuki 1.8.2020 alkaen

TUUDno-2020-736

Valmistelija

 • Vesa Joronen, varhaiskavatuksen ohjaaja, vesa.joronen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Lainsäädännöllinen tausta

Laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (20.12.1996/1128) määritellään, että yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Lain mukaisia hoitorahan ja hoitolisän määriä voidaan korottaa kuntalisällä, jos tuen rahoituksesta vastaava kunta niin päättää. (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, 20.12.1996/1128)

Lain lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (109/2016) perusteella yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Elokuun 1. päivänä 2020 voimaan astuvan lain lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (1396/2019) myötä yksityisen hoidon tukea koskevat säännökset muuttuvat siten, että yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä ei enää määräydy lapsen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti.

 

Nykytilanne

Yksityistä päivähoito- ja esiopetuspalveluiden tuottamista tuetaan Kelan kautta maksettavan yksityisen hoidon tuen hoitorahan/hoitolisän ja kunnasta maksettavien kuntalisän että esiopetuspalveluiden ostamisen avulla.

Yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Kela kautta maksettava yksityisen hoidon tuen hoito-raha on 1.1.2020 alkaen joko 64,00 €/kk tai 173,95 €/kk sen mukaan, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsella on oikeus.

Perhe voi saada

 • suurempaa yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, jos lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen tai jos lapsen varhaiskasvatus-oikeus on 20 viikkotuntia laajempi muista syistä, kuten vanhemman osa-aikatyöstä johtuen
 • pienempää yksityisen hoidon tuen hoitorahaa, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikossa.
 • esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevasta lapsesta yksityisen hoidon tukea vain, jos lapsella on esi- tai perusopetuksen lisäksi oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.
   

Tuen määrä ei rajoita lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa. Perhe voi sopia esimerkiksi lapsen kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yksityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus perheellä on. Kela selvittää varhaiskasvatusoikeuden laajuuden niiden lasten osalta, joista maksetaan yksityisen hoidon tukea.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän ja esiopetuksen ostopalvelukorvauksen määrät

 

HOITOMUOTO

HOITORAHA (KELA) kk/lapsi

HOITOLISÄ (KELA) kk/lapsi

KUNTALISÄ kk/lapsi kokoaikainen

Yksityinen perhepäivähoito

173,95 €

0-146,29 €

217 €

Kun kotiin on palkattu hoitaja

173,95 €

0-146,29 €

308 €

Ryhmäperhe-päivähoito

173,95 €

0-146,29 €

378 €

Yksityinen päiväkotihoito

173,95 €

0-146,29 €

600 €/alle 3v                 

360 € /yli 3 v

Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

64,00 €

0-73,16 €

400 € esiopetuskorvaus 

160 € kuntalisä

Esiopetuksen ostopalvelukorvaus (ei varhaiskasvatusta)

 

 

400 € esiopetuskorvaus

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämistä koskevat ehdot

Kuntalisän maksamisen perusedellytyksinä ovat voimassa oleva hoitosopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa sekä Kelan päätös yksityisen hoidon tuen hoitorahasta. Kuntalisää voidaan maksaa päivähoidon lisäksi myös yksityiseen leikkikoulutoimintaan edellyttäen, että kunta hyväksyy leikkikoulun yksityisen hoidon tukea koskevan lain (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, 20.12.1996/1128) tarkoittamaksi varhaiskasvatuspalvelun järjestäjäksi. Kuntalisää voidaan maksaa voimassa olevan varhaiskasvatuslain ja – asetuksen sallimasta lapsimäärästä edellyttäen, että päiväkodissa on riittävä neliömäärä lasta kohden. Erillisiä kuntakohtaisia ehtoja lapsimäärälle ei Kelan käytännön mukaisesti aseteta. Lapsimäärän mahdollisesti kasvaessa nykyisestä tilojen riittävyyttä voidaan arvioida ympäristökeskuksen kriteereiden tai muun toimintaa koskevan lainsäädännön tai ohjeistusten perusteella.

 

Muut yksityisen hoidon tuen kuntalisää koskevat ehdot:

 • Enintään 20 tuntia/viikko päivähoidossa olevista lapsista maksetaan 40% hoitomuodon mukaisesta kuntalisästä.
 • Mikäli lapsen hoitoaika on viikossa 20-35 tuntia, asiakasmaksu on täyden kuntalisän saamiseksi suhteutettava hoitoaikaan. Jos asiakas-maksua ei ole suhteutettu hoitoaikaan maksetaan lapsesta 40% kokopäivähoidon kuntalisästä.
 • Esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista maksetaan kuntalisää 160€/kk/lapsi.
 • Sisaruslisää maksetaan 50% korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen päivähoidon asiakasmaksusta perheen toisesta lapsesta ja 80% kolmannesta lapsesta alkaen.

 

Esiopetuksen ostaminen yksityiseltä päivähoitopalvelun tuottajalta

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa ja se kuuluu valtakunnallisesti opetushallinnon toimialaan. Tuusulan kunnassa on päätetty, että esiopetus kuuluu kasvatus- ja sivistystoimen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastuualueelle.

Tuusulan kunta hyväksyy yksityisen päiväkodin esiopetuksen tuottajaksi, jos yksikössä on vähintään viisi esiopetusikäisiä lasta. (Esiopetuksen järjestämisen periaatteet Tuusulassa, Kasko 21.1.2014).

Esiopetuskorvausta maksetaan esiopetuksen toiminta-ajalta täysiltä kuukausilta. Toimintakaudesta 2016–17 alkaen elokuun esiopetuskorvauksesta maksetaan puolet, eli 200€/lapsi.

 

Yksityisen hoidon tuki 1.8.2020 alkaen

Kelan kautta maksettavaksi esitettävät yksityisen varhaiskasvatuksen hoitomuodoittain maksettavan kuntalisän summat 1.8.2020 lukien ovat alla olevassa taulukossa.

HOITOMUOTO

HOITORAHA (KELA) kk/lapsi

HOITOLISÄ (KELA) kk/lapsi

KUNTALISÄ kk/lapsi kokoaikainen

Yksityinen perhepäivähoito

173,95 €

0-146,29 €

217 €

Kun kotiin on palkattu hoitaja

173,95 €

0-146,29 €

308 €

Ryhmäperhe-päivähoito

173,95 €

0-146,29 €

378 €

Yksityinen päiväkotihoito

173,95 €

0-146,29 €

600 €/ alle 3 v                  

360 € /yli 3 v

Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

64,00 €

0-73,16 €

400 € esiopetuskorvaus 

160 € kuntalisä

Esiopetuksen ostopalvelukorvaus (ei varhaiskasvatusta)

 

 

400 € esiopetuskorvaus

 

Kuntalisän sisarkorotus ja erityislisä

Tuusulan kunta on maksanut kuntalisän sisarkorotusta, mikäli perheessä on tuen piirissä enemmän kuin yksi lapsi. Sisaruslisää maksetaan 50% korkeimmasta mahdollisesta kunnallisen päivähoidon asiakasmaksusta perheen toisesta lapsesta ja 80% kolmannesta lapsesta alkaen. Tämä tuki haetaan erillisellä hakemuksella Tuusulan kunnan sivistyksen toimialueelta.

Tuusulan kunta on maksanut yksityisessä päivähoidossa tuettua varhaiskasvatusta tarvitsevasta lapsesta erityislisää. Tämä tuki haetaan erillisellä hakemuksella Tuusulan kunnan sivistyksen toimialueelta

 

Esiopetuksen ostaminen yksityiseltä päivähoitopalvelun tuottajalta

Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa ja se kuuluu valtakunnallisesti opetushallinnon toimialaan. Tuusulan kunnassa on päätetty, että esiopetus kuuluu sivistyksen toimialueen kasvatus- ja sivistyslautakunnan vastuualueelle.

Tuusulan kunta hyväksyy yksityisen päiväkodin esiopetuksen tuottajaksi, jos yksikössä on vähintään viisi esiopetusikäisiä lasta. (Esiopetuksen järjestämisen periaatteet Tuusulassa, Kasko 21.1.2014).

Esiopetuskorvausta (400 e/kk/esioppilas) maksetaan esiopetuksen toiminta-ajalta täysiltä kuukausilta. Toimintakaudesta 2016–17 alkaen elokuun esiopetuskorvauksesta maksetaan puolet, eli 200€/lapsi.

Esiopetuskorvaus maksetaan nykyisen käytännön mukaisesti Tuusulan kunnan sivistyksen toimialueen toimesta.

 

Yhteenveto vaikutuksista

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän säännösten muuttumisella ei arvioida olevan vaikutusta yksityisen hoidon tuen kokonaiskustannuksiin. Yksityisen hoidon tuen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin suoraan riippuvaisia yksityiseen varhaiskasvatukseen ja yksityisten päiväkotien esiopetukseen hakeutuvien lasten määrästä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää valtuuttaa sivistysjohtajan laatimaan ja panemaan toimeen Kelan kanssa tehtävän sopimuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kasvatus ja sivistyslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.